فهرست کتاب


خلاصه ای از افکار امام خمینی

تهیه کننده محمود نجفی‏‏

مستضعفین و محرومین

مستمندان و فقرا و دور افتاده ها در صف مقدم جامعه هستند و همین ها و همین زاغه نشینان و همین حاشیه نشینان و همین محرومان بودند که این انقلاب را به ثمر رساندند. اینها بودند که از همه چیز خودشان در راه اسلام عزیز در رژیم سابق گذاشتند و الان همه مشغولند. همین ها هستند که الان در جبهه ها مشغول به فداکاری هستند و جوان های همین هاست که در سرتاسر کشور، داخل و در خارج کشور مشغولند برای تأیید اسلام. و ملت شریف ایران قدر یک همچو جوانان و قدر یک همچو خانواده هایی که این جوانان را تحویل جامعه داده اند می داند و عمده این است که در پیشگاه خدای تبارک و تعالی یک درخشندگی خاص این افراد دارند. اگر نبودند این محرومان جامعه که دلبستگی به این دنیا به آن طوری که بالاتری ها به خیال خودشان دارند، اگر نبود این همت این محرومان و همت این روستاییان و همت این جنوب شهری ها، اگر نبود این، نه رژیم سابق ظلمش از بین رفته بود و نه ما در مقابل مشکلات می توانستیم مقاومت کنیم.(144)

مستضعفین یاور نهضت پیغمبران

هرکس نگاه کند به سیره انبیا از صدر عالم تا حالا، می بیند که آنی که اطراف انبیا جمع شدند مظلوم ها هستند، آنی که مقابل انبیا بودند قلدرها بودند. ما هیچ نبی ای را سراغ نداریم که با یک قلدری ساخته باشد به ضدملت خودش و هیچ وصی نبی ای را سراغ نداریم که ساخته باشد به ضد ملت خودش این سیره انبیا از صدر عالم تا زمان خاتم همین بوده است که در مقابل این قدرت هایی که ظالم بودند، منتها هر کدام در یک محیطی بودند، از آنجا شروع کردند.(145)
مستضعفین حامیان انبیا:
تمام ادیان آسمانی از بین توده ها برخاسته است و با کمک مستضعفین بر مستکبرین حمله برده است.
مستضعفین در همه طول تاریخ به کمک انبیا برخاسته اند و مستکبرین را به جای خود نشانده اند. در اسلام پیغمبر اکرم از بین مستضعفین برخاست و با کمک مستضعفین، مستکبرین زمان خودش را آگاه کرد یا شکست داد.(146)
مفهوم پیروزی و شکست در اسلام
اساس همه شکست ها و پیروزی ها از خود آدم شروع می شود، انسان اساس پیروزی است و اساس شکست است. باور انسان اساس تمام امور است.(147)
ما می توانیم در مقابل قدرتهای بزرگ بایستیم
شما در این مدتی که انقلاب کردید و قیام کردید، خودتان باورتان آمده و به دولت های مستضعف و ملت های مستضعف هم باوراندید که می شود در مقابل آمریکای جهانخوار و شوروی جهانخوار ایستادگی کرد. شما دو سال است که قیام مردانه کردید و در مقابل آنها ایستادید و همه آنها را دستشان را از کشور خودتان قطع کردید و دیدید که یک مطلبی است امکان دارد و شما خودتان می توانید در عین حالی که قدرت نظامی تان مثل آنها نیست و قدرت صنعی تان مثل آنها نیست، لکن می توانید ایستادگی کنید و یک ملت وقتی که یک مطلب را باور کرد که می تواند انجام بدهد، انجام خواهد داد، اساس باور این دو مطلب است، باور ضعف و سستی و ناتوانی و باور قدرت و قوه و توانایی. اگر ملت این باور را داشته باشد که ما می توانیم در مقابل قدرت های بزرگ بایستیم، این باور اسباب این می شود که توانایی پیدامی کنند و در مقابل قدرت های بزرگ ایستادگی می کنند.
این پیروزی که شما به دست آوردید، برای اینکه باورتان آمده بود که می توانید، باورتان آمده بود که آمریکا نمی تواند به شما تحمیل بکند، این باور اسباب این شد که آن کار بزرگ معجزه آسا را شماها انجام دادید و اگر چنانچه شما ملاحظه می کنید که در این دو سال در کشور ما صنعت های زیادی که آنها انجام می دادند خودشان انجام می دهند و باورتان باشد که خود ما هم می توانیم صنعتی را داشته باشیم و می توانیم ابتکاری داشته باشیم همین باور توانایی، شما را توانا می کند. اساس این باور است که آنها از ما گرفته بودند، آنها ما را از همه چیز تهی کرده بودند، به طوری ک افکار ما، باورهای ما همه وابستگی داشت.(148)

اسلام برای مستضعفین آمده است

اسلام برای مستضعفین آمده است و اوّل نظرش به آنهاست.