فهرست کتاب


خلاصه ای از افکار امام خمینی

تهیه کننده محمود نجفی‏‏

نقش مردم در سازندگی

استفاده از نیروی عظیم مردمی در بازسازی و سازندگی و بها دادن به مؤمنین انقلاب خصوصاً جبهه رفته ها و توسعه حضور مردم در کشاورزی و صنعت و تجارت و بازسازی شهرهای تخریب شده و شکستن طلسم انحصار در تجارت داخل و خارج به افراد خاصّ متمکن و مرفّه و بسط آن به توده های مردم و جامعه.(59)

کالاهایی که برخلاف مصلحت و شرع است را نیاورند

دولت باید نظارت بکند، مثلاً در کالاهایی که می خواهند از خارج بیاورند مردم را آزاد بگذارند، آن قدری که می توانند، هم خود دولت بیاورد، هم مردم.
لکن دولت نظارت کند در اینکه یک کالاهایی که برخلاف مصلحت جمهوری اسلامی است، برخلاف شرع است، آنها را نیاورند. این نظارت است.
همچو نیست آزادشان کنید که فردا بازارها پر بشود از آن لوکس ها و از آن بساطی که در سابق بود.(60)

جهادگران بذر انقلاب را در دل مردم می کارند

کم نیستند جهادگرانی که در راه بهبود زندگی مردم محروم و مستضعف ما شهید یا معلول گردیده اند، و کم نیستند خواهران و برادرانی که در بدترین شرایط، دست به اقدامات فرهنگی و عمرانی زدند و به بدترین شکل به دست گروهکهای از خدا بی خبر منافقان دنیاپرست شهید گردیدند.
چرا که این از خدا بی خبران خوب فهمیدند که این جوانان جهادگرند که بذر انقلاب را در دل هر روستایی می کارند و با آبادانی مناطق محروم است که هر روستایی و شهری محروم سربازی می شود پاسدار انقلابی اصیل اسلامی خویش. چرا که آمریکا و ایادی مزدبگیرش خوب به این نتیجه رسیده اند با جهاد مقدّس فرزندان اسلام است که نهال انقلاب اسلامی در روستاها و شهرهای دورافتاده این آب و خاک به گُل می نشیند و تنها به همین دلیل است که هر جهادگری را مانند رزمنده ای در میدان نبرد می دانند که از انقلاب و اسلام و ایران دفاع می نماید.