فهرست کتاب


نشانه های ظهور امام عصر (عج) در روایات معصومین (علیه السلام )

علیرضا فقیهی , علی عبدالهی

برخی آیات قرآن و علائم ظهور امام عصر (علیه السلام )

1. و لنبلونکم بشی ء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرین....؛ و همانا شما را به اندکی از ترس و گرسنگی و کاهش در مالها و جانها - عمرها - و محصولات خواهیم آزموده و بشارت را بر برد باران بده.(380)
در تفسیر آیه فوق امام صادق (علیه السلام) فرمودند: خداوند مومنان را با ترسی از پادشاهان فلان خاندان در آخر سلطنت شان، و با گرسنگی یعنی گران شدن نرخهایشان و با کاستی در مالها یعنی خراب شدن بازرگانی و سود آن و با جانها یعنی مرگ های زود رس، و با میوه ها یعنی کم برکت شدن محصولات و میوه هایشان در آن زمان خواهد آزمود و برد باران در هنگام به خروج امام قائم (علیه السالم) بشارت بده.(381)
2. سنر یهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق...؛ به زودی نشانه های خود را در آفاق جهان و در جان های ایشان به آنان نشان خواهیم داد تا حق بودن او بر ایشان روشن گردد.(382)
امام باقر (علیه السلام ) در ذیل آیه فوق فرمودند: - قبل از ظهور امام قائم (علیه السلام ) - آنچه که خداوند در نفس خودشان نمایان می کند مسخ شدن - بصورت چهره ای حیوانی در آمدن - می باشد و آنچه را که در جهان به آنها نشان خواهد داد تنگ شدن محیط زندگی آنهاست - تا به واسطه آن - قدرت خداوند را در خود و محیط شان مشاهده کننده، و مقصد خداوند از آن آیه که می فرماید: تا حق بودن او بر آنان روشن شود خروج امام قائم (علیه السلام ) است و آن حق است....(383)

...................) Anotates (.................
1) الملاحم و الفتن، بخش 1، باب 152، ص 54؛ کشف الغمه، ج 3، ص 263 و 268؛ منتخب الاثر، ص 277 و 473؛ محجه البیضاء، ج 4، ص 341.
2) میزان الحکمه، ج 6، باب 2922، ص 534.
3) بشاره الاسلام، باب سوم، ص 267.
4) مکیان المکارم، ج 2، ص 13؛ کمال الدین، ج 2، ص 384.
5) میزان الحکمه، ص 182؛ احتجاج طبرسی، ج 2، ص 50؛ کمال الدین ا ص 320.
6) مکیان المکارم، ج 2، ص 487؛ اصول کافی، ج 1، ص 369.
7) یوسف (12): 88.
8) بحار الانوار، ج 52، ص 123.

9) مکیان المکارم، ج 2، ص 263؛ اصول کافی، ج 1، ص 327؛ باب من عرف امامه
10) مکیان المکارم، ج 2، ص 263؛ به نقل از اصول کافی، ج 1، ص 372، باب من عرف امامه .
11) غیبت نعمانی، باب 14، ح 67، ص 390 - 391.
12) غیبت نعمانی، باب 18، ح 10، ص 421.
13) مکیان المکارم، ج 2، ص 224؛ بحار الانوار، ج 52، ص 185.
14) غیبت نعمانی، باب 12، ج 2، ص 289.
15) همان، ح، ص 288.
16) الملاحم، سیدبن طاووس، بخش 2، باب 49، ص 122؛ نهج البلا الفصاحه، ج 2، حکمت 2219، ص 471.
17) غیبت نعمانی، باب 10، ح 5 234.
18) بحار الانوار، ج 13، ص 42؛ نوائب الدهور، ج 3، ص 326 به نقل از کمال الدین.
19) نوائب الدهر، ج 1، ص 149 از مجمع الزواید، ص 331.
20) نوائب الدهر، ج 1، ص 153؛ مجمع الزواید، ص 327.
21) الزام الناصب، ج 2، ص 138، تفسیر علی بن ابراهیم قمی (ره)، ص 627.
22) نوائب الدهر، ص 195 از مجمع الزواید، جزوه هفتم، باب امارات الساعه، ص 313.
23) الملاحم طاوویی، ص 16 از بحار الانوار، ج 3، ص 178؛ الزام الناصب، ج 2، ص 140.
24) نهج الفصاحه، ج 1، حکمت 1075، ص 216، ترجمه آقای پاینده.
25) الملاحم طاوویی، ص 24 به نقل از الزام الناصب.
26) کنز العمال، ج 38495، ص 225.
27) همان، ح 38587، ص 247.
28) نهج الفصاحه، ج 2، ص 571.
29) نوائب الدهور، ج 2، ص 291 از الملاحم و الفتن، ص 111.
30) مهدی منتظر، ص 127 - 128.
31) روضه کافی، ص 30.
32) غیبت نعمانی، باب 12، ح 19، ص 301.
33) غیبت نعمانی، باب 10، ص 198.
34) مکیان المکارم، ج 2، ص 434؛ نهج البلاغه، فیض الاسلام، خ 102، ص 291.
35) مکیان المکارم، ج 2، ص 435؛ غیبت نعمانی، باب 12، ح 4، ص 290.
36) نوائب الدهور، ج 1، ص 158 به نقل از: منتخب کنز المعال، ص 11.
37) نوائب الدهور، ج 1، ص 170.
38) مهدی منتظر، ص 427.
39) نوائب الدهور، ج 1، ص 261 به نقل از: ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، شیخ صدوق (ره)
40) الملاجم طاوویی، ص 47؛ عقاب الاعمال، شیخ صدوق، ص 30؛ بحار الانوار، ج 6، ص 2؛ منتخب الاثر، ص 427.
41) در لغت عرب چیز کمیاب را به کبریت احمر تشبیه می کنند.
42) اصول کافی، ج 4، ص 435؛ کتاب فضل قرآن، باب نوادر، ح 1.
43) منتخب الاثر، فصل ششم، باب 2، ح 9، ص 534؛ بحار الانوار، ج 52،ص 257؛ الزام الناصب، ص 183.
44) مهدی منتظر، ص 132.
45) همان.
46) نوائب الدهور، ج 1، ص 181؛ به نقل از تفسیر علی بن ابراهیم قمی، ص 627.
47) الزام الناصب، ج 2، ص 37.
48) نوائب الدهور، ج 1، ص 266؛ به نقل از: بیان الحق، ج 4، ص 205.
49) الملاحم والفتن، بخش سوم، باب دهم، ص 151.
50) بحار الانوار، ج 3، ص 170؛ روضه کافی، ص 31؛ الزام الناصب، ص 182.
51) بحار الانوار، ج 13، ص 265؛ بیان الحق، ج 4، ص 185.
52) نوائب الدهور، ج 1، ص 265؛بیان الحق، ج 4، ص 206 .
53) کنز العمال، ج 14، ص 222، ح 38484.
54) نوائب الدهور، ج 2، ص 49 و 55؛ به نقل از عجائب الاخبار.
55) بشاره الاسلام، باب ششم، ص 134.
56) روضه گافی، ص 31.
57) کنزالعمال، ج 14، ص 225، ح 38484.
58) مهدی منتظر، ص 129.
59) همان؛ الزام الناصب، ج 2، ص 184.
60) الزام الناصب، ج 2، ص 184؛ خطبه البیان.
61) نوائب، ج 1، ص 210؛ به نقل از: جامع الاخبار.
62) بحار الانوار، ج 15 جزء سوم کتاب ایمان؛ نوائب الدهور، ج ج 1، ص 271 و 55 به نقل از عجائب الاخبار.
63) روضه کافی، 31؛ بحارالانوار، ج 13، ص 170 .
64) الزام الناصب، ج 2، ص 186.
65) نوائب الدهور، ج 1 ص 265؛ به نقل از: بیان الحق، ج 4، ص 206.
66) الزام الناصب، ج 2، ص 185؛ نوائب الدهور، ج 2، ص 54 و ص 55 به نقل از عجائب الاخبار.
67) نوائب الدهور، ج 2، ص 225؛ به نقل از: بحارالانوار، ج 20، ص 78.
68) روضه کافی، ص 31.
69) نوائب الدهور، ج 3، ص 77؛ به نقل از: روضه کافی، ج 3.
70) مهدی منتظر، ص 129 .
71) همان، ص 128.
72) مندی منتظر، ج 2، ص 140.
73) بشاره الاسلام، باب 7، ص 133؛ به نقل از روضه کافی.
74) همان.
75) روضه کافی، ص 29.
76) غیبت نعمانی، ص 251 .
77) نوائب الدهور، ج 1، ص 190؛ به نقل از: بحار الانوار، ج 17، ص 29.
78) نوائب الدهور، ج 1، ص 261؛ به نقل از: ثداب الاعمال و عقاب الاعمال، ص 244.
79) همان.
80) الملاحم والفتن، ص 153؛ مهدی منتظره، ص 124.
81) الملاحم طاوویی، ص 54؛ جامع الاخبار، ص 148.
82) الملاحم طاوویی، ص 55؛ جامع الاخبار، ص 149؛ مهدی منتظر، ص 133.
83) الملاحم والفتن، بخش دوم، باب دوم، ص 93.
84) نوائب الدهور، ج 2، ص 306.
85) همان.
86) الزام الناصب، خطبه البیان ج 2، ص 185.
87) مکیان المکارم، ج 2، ص 434؛ نهج البلاغه، خ 102، ص 291.
88) آهی سوزان برای منتظران، علامه شیخ جواد خراسانی.
89) الملاحم والفتن، بخش دوم، باب 53، ص 124.
90) همان، بخش سوم، باب 36، ص 167.
91) مهدی منتظر، ص 126؛ بشاره الاسلام، باب 6، ص 134.
92) الملاحم والفتن، بخش 4، فصل دوم، ص 177.
93) سفینه اابحار، ج 8، ص 345.
94) نوائب الدهور، ج 1، ص 191؛ به نقل از: بحار الانوار، ج 17 ص 29؛ (در باب وصایای پیامبر صل الله علیه و اله).
95) همان، ص 192.
96) همان، ص 210؛ به نقل از جامع الاخبار.
97) همان، ص 237؛ به نقل از منتخب کنزالعمال.
98) بشاره الاسلام، ص 44؛ نهج الفصاحه، ج 1، ص 186.

99) بحار الانوار، ج 13، ص 170؛ الزام الناصب، ج 2، ص 186.
100) الملاحم و الفتن، بخش دوم، باب سوم، ص 93.
101) همان .
102) غیبت نعمانی، باب دهم، ح 3، ص 199.
103) الزام الناصب، ج 2، ص 185 و 186.
104) روضه کافی، ص 31.
105) نوائب الدهور، ج 3، ص 3؛ به نقل از کشف المحجه.
106) الملاحم طاوویی، ص 63 و 64؛ به نقل از سفیه النجاه از سید مرتضی.
107) نوائب الدهور، ج 1، ص 167؛ به نقل از: مختصر تذکره قرطبی.
108) بحار الانوار، ج 13، ص 167؛ روضه کافی، ص 30؛ الزام الناصب، ص 220.
109) نوائب الدهور، ج 2، ص 55؛ به نقل از عجائب الاخبار.
110) غیبت نعمانی، باب 14، ح 53، ص 384.
111) کمالدین، ج 2، ص 348؛ بشاره الاسلام
112) روضه کافی، ص 30.
113) مهدی منتظر، ص 138؛ ارشادالقلوب، دیلمی باب اشراط الساعه، ص 85.
114) مهدی منتظر، ص 147؛ الزام الناصب، ج 2، ص 185.
115) مهدی منتظر، ص 141.
116) نوائب الدهور، ج 2، ص 55؛ به نقل از عجائب الاخبار.
117) نوائب الدهور، ج 1، ص 179، 180 و 200؛ به نقل از ملاحم، جابر بن عبدالله، باب 14فصل 34.
118) نهج الفصاحه، ج 2، حکمت 2366، ص 500.
119) همان، حکمت 3205، ص 645؛ نوائب الدهور، ج 1، ص 188 - 189.
120) نوائب الدهور، ج 1، ص 149؛ به نقل از: مجمع الزواید، ص 325.
121) الزام الناصب، ج 2، ص 137.
122) نوائب الدهور، ج 1، ص 294.
123) نوائب الدهور، ج 1، ص 51 به نقل از عجائب الاخبار؛ الزام الناصب، ج 2، ص 184 .
124) نوائب الدهور، ج 2، ص 305.
125) غیبت نعمانی، باب 12، ص 300.
126) روضه کافی، ص 30 .
127) همان.
128) مهدی منتظر، ص 151.
129) کنز العمال، ج 14، ح 38513، ص 230.
130) نوائب ادهور، ج 1، ص 181، تفیسر علی بن ابراهیم قمی، ص 627؛ الزام الناصب، ج 1، 139.
131) نوائب الدهور، ج 1، ص 200 به نقل از جامع الاخبار.
132) المالحم طاوویی، ح 10، ص 56؛ حیاه الحیوان، ص 84.
133) الملاحم طاوویی، ص 46؛ به نقل از: حمکت بالغه، شیخ عباس قمی.
134) روضه کافی، ص 31.
135) همان، ص 30.
136) نوائب الدهور، ج 1، ص 181، تفسیر علی بن ابراهیم قمی، ص 627.
137) همان، ص 180.
138) همان، ج 182.
139) الزام الناصب، ج 2، ص 139؛ نوائب الدهور، ج 1، ص 182، از تفسیر علی بن ابراهیم قمی، ص 627.
140) کنز المعال، ج 16، ص 41505، ص 451.
141) همان، ج 14، ح 38483، ص 222.
142) سفرنامه مادام دیافولا، ص 56 .
143) تاریخ تمدن، ج 1، ص 58.
144) نوائب الدهور، ج 1، ص 207؛ به نقل از جامع الاخبار.
145) الملاحم طاوویی، ج 13، ص 59؛ من لا یحضردالفقیه، ص 311.
146) روضه کافی، ص 30؛ الزام الناصب، ص 182.
147) نوائب، ج 2، ص 76؛ به نقل از روضه کافی؛ بحار الانوار، ج 13، ص 168.
148) مهدی منتظر، ص 154.
149) نوائب الدهور، ج 1، ص 195؛ به نقل از: مجمع الزواید، جزء هفتم، ص 313؛ نوائب الدهور، ج 1، ص 180؛ به نقل از تفسیر علی بن ابراهیم قمی، ص 627.
150) نوائب الدهور، ج 1، ص 293.
151) مهدی منتظر، ص 156.
152) الملاحم طاوویی، ص 66؛ به نقل از: جامع الاخبار ا باب اولاد.
153) کنز المعال، ج 14، ص 38597، ص 249.
154) نوائب الدهور، ج 2، ص 49؛ مهدی منتظر، ص 156.
155) روضه کافی، ص 31.
156) نوائب الدهور، ج 1، ص 263؛ به نقل از قرب الاسناد حمیری، جزوه اول، ص 26 .
157) بحار، ج 6، ص 315.
158) الملاحم طاوویی، ص 59؛ تفسیر روح البیان، ص 73، ح 24 (در تفسیر آیه اسکن انت و زوجتک الجنته).
159) کنزالعمال، ج 14، ح 38495، ص 224، 241 و 245.
160) یاتی علی الناس، ج 1، ص 106؛ به نقل از: جامع الاخبار، ص 129.
161) بحار، ج 6، ص 306؛ بشاره الاسلام، ص 25؛ الزام الناصب، ص 182.
162) مناقب ابن شهر آشوب، ص 430.
163) نوائب الدهور، ج 2، ص 51 - 52 به نقل از عجائب الاخبار من امیر المومنین.
164) مهدی منتظر، ص 154؛ االزام الناصب، ج 2، ص 185.
165) الزام الناصب، ص 195.
166) نهج البلاغه، خ 230، ترجمه استاد فقیهی، ص 463.
167) غیبت نعمانی، باب 14، ح 52، ص 384.
168) نوائب الدهور، ج 1، ص 151 به نقل از: مجمع الزواید ص 325.
169) الاثنی عشریه، ص 34؛ سفینه البحار، ج 2، ص 58.
170) نوائب الدهور، ج 2، ص 325.
171) الاثنی عشریه، ص 32؛ سفینه البحار، ج 2، ص 57.
172) حدیقه الشیعه، ص 525؛ سفینه البحار، ج 2، ص 58.
173) افسانه: داتانهای دروغین.
174) مهدی منتظر، ص 142.
175) وسایل الشیعه، ج 27، ص 75؛ بحار، ج 2، ص 94.
176) وسایل الشیعه، ج 27، ص 82.
177) تحف العقول، ص 171؛ وسایل الشیعه، ج 27، ص 30.
178) فضایح الصوفیه، ص 113 به نقل از: اعتقادات، شیخ صدوق، ص 84.
179) نوائب الدهور، ج 1، ص 182 به نقل از: تفسیر علی بن ابراهیم قمی، ص 627.
180) الملاجم طاوویی، ص 8 به نقل از: بحار الانوار، ج 13 ص 170؛ مهدی منتظر، ص 146.
181) سنن بیهقی، ج 19، ص 223 .
182) جامع الاخبار، ص 180.
183) نوائب الدهور، ج 2، ص 51 به نقل از عجائب الاخبار.
184) خصال، ص 504، ح دوم
185) روضه کافی، ص 30.
186) دعائم الاسلام، ج 2، ص 209.
187) وسایل الشیعه، ج 12، ص 229.
188) الاسراء (17): 36.
189) دعائم الاسلام، ج 2، ص 210.
190) نوائب الدهور، ج 1، ص 180 به نقل از: تفسیر علی بن ابراهیم قمی، ص 627 .
191) همان، ص 181.
192) همان، ص 195؛ مجمع الزواید جزء هفتم باب عمارات الساعه، ص 313.
193) همان، ص 200 به نقل از جامع الاخبار.
194) النجا به معنی عصا، چوب و پوست می باشد. (ر.ک: المنجد)
195) مسخ آن است که انسان از شکل خودبه شکل حیوانی مبدل گردد.(ر.ک: المنجد)
196) الملاحم و الفتن، بخش اول، ص 82.
197) ااملاحم طاوویی، ص 14؛ بحار الانوار، ج 3، ص 178.
198) الزام الناصب، ج 2، ص 185.
199) سحت: از قبیل ربا، رشوه، قمار، قرعه کشی، کم فروشی، پول مسکرات و هر چه در شرع حرام است.
200) الزام الناصب، ج 2، ص 184؛ از خطبه البیان امیر المومنین (علیه السلام ).
201) کنز العمال، ج 14، ح 38584، ص 246.
202) مهدی منتظر، ص 143؛ الزام الناصب، ج 2، ص 186؛ روضه کافی، ص 30.
203) الملاحم طاوویی، ح 5، ص 42 از بحار الانوار، ج 13، ص 168؛ روضه کافی، ص 30.
204) نوائب الدهور ، ج 1، ص 142؛ از بحار الانوار، ج 13، ص 168؛ روضه کافی، ص 30.
205) نوائب الدهور، ج 1، ص 183؛ از تفسیر علی بن ابراهیم قمی، ص 627؛ الزام الناصب ج 2، ص 140.
206) بحار، ج 13، ص 168؛ روضه کافی، ص 30؛ الزام الناصب، ص 182.
207) بقره (2): 237؛ سند روایت: نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره 468.
208) نهج البلاغه، حکمت شماره 468، مسند امام رضا (علیه السلام ).
209) روضه کافی، ص 31؛ الزام الناصب، ج 2، ص 186، خطبه البیان.
210) الملاحم طاوویی، ص 63؛ بحار الانوار، ج 13، ص 170؛ سفینه البحار، ج 2، ص 58.
211) الزام الناصب، ج 2، ص 186.
212) مهدی منتظر، ص 163؛ علل الشرایع، ص 584؛ امالی صدوق، ص 385؛ تخلف العقول، ص 56؛ بحار، ج 70، ص 369.
213) صولت: قهر و غلبه، قدرت و بزرگی
214) نوائب الدهور، ج 1، ص 265 ؛به نقل از: بیان الحق، ج 4، ص 206.
215) مهدی منتظر، ص 162؛ تخلف العقول، ص 55؛ امالی صدوق، 678؛ بحار الانوار، ج 23، ص 127.
216) مهدی منتظر، ص 165 و 166؛ الاثنی عشریه فی المواعظ العددیه، ص 330؛ بند 10.
217) الملاحم والفتن، بخش 2 باب 52، 123.
218) الزام الناصب، ج 2، ص 186.
219) الملاحم طاوویی، ص 55 ح 18، از جامع الاخبار، ص 149.
220) نوائب الدهور، ج 2، ص 50؛ به نقل از عجائب الاخبار.
221) مهدی منتظر، ص 126؛ بشاره الاسلام، باب 6.
222) نوائب الدهور، ج 1، ص 170، نوائب الدهور، ج 1، ص 182؛ به نقل از تفسیر علی بن ابراهیم، ص 627.
223) جامع الاخبار، ص 129.
224) کنز العمال، ج 14، ح 38599، ص 249.
225) الرام الناصب، ج 2، ص 185.
226) غیبت نعمانی، باب 17، ح 1، ص 414؛ اصول کافی، ج 1، ص 333؛ بحار الانوار، ج 52، ص 93.
227) نوائب الدهور، ص 266؛ به نقل از: بیان الحق، ج 4 ص، 207.
228) الملاحم طاوویی، ص 15؛ بحار الانوار، ج 3، ص 178.
229) علامه شیخ جواد خراسانی، (ر.ک: آهی سوزان).
230) نوائب الدهور، ج 2، ص 33؛ از قرب الاسناد حمیری، ص 41.
231) الملاحم والفتن، بخش دوم، باب 45، ص 119.
232) الملاحم طاوویی، ص 44؛ بحار الانوار، ج 13، ص 168؛ روضه کافی، ص 36؛ الزام الناصب، ص 182.
233) الملاحم، بخش دوم، باب 49، ص 122.
234) نهج الابلاغه، ج 2 حکمت 2365، ص 500 ترجمه پاینده.
235) الزام الناصب، ج 2، ص 186 .
236) همان.
237) نوائب الدهور، ج 2، ص 51؛ به نقل از عجائب الاخبار.
238) بحار الانوار، ج 52، ص 258؛ بشاره الاسلام، باب 6، ص 134.
239) مهدی منتظر، ص 152.
240) نوائب الدهور، ج 1، ص 188، به نقل از: بحار ج 17، ص 29.
241) نوائب الدهور، ج 3، ص 328، به نقل از: دلایل البراهین الفرقان، ص 29.
242) مومنون (23): 3.
243) غلق: دشواری، سختی.
244) نوائب الدهور، ج، 1، ص 170.
245) الملاحم و الفتن، بخش سوم، باب 6، ص 148.
246) اصول کافی، 5، ص 541.
247) اصول کافی، ج 5، ص 541.
248) روضه کافی، ص 36؛ الزام الناصب، ص 182؛ بشاره الاسلام، باب 7، ص 133؛ بحار الانوار، ج 13، ص 168.
249) نوائب الدهور، ج 1، ص 209 به نقل از جامع الاخبار.
250) سفرنامه هانری رنه دالمالی، بخش چهارم، ص 2، ترجمه فره وشی
251) کنز العمال، ج 14، ح 38545، ص 238.
252) الملاحم، ص 58.
253) بحار الانوار، ج 96، ص 303؛ فضایل الشهر الثلاثه، شیخ صدوق، ص 91.
254) نوائب الدهور، ج 3، ص به نقل از کمال الدین شیخ صدوق.
255) روضه کافی، ص 31.
256) همان.
257) الملاحم والفتن، بخش سوم، باب 3، ص 147.
258) همان بخش اول، باب 13، ص 5.
259) یاتی علی الناس، ج 1، ص 133؛ به نقل از: مستدرک حاکم، ج 4، ص 504؛ الزام الناصب، ج 2، ص 132.
260) نوائب الدهور، ج 1، ص 133؛ به نقل از منتخب کنزالعمال .
261) همان، ص 137.
262) یاتی علی الناس، ج 1، ص 432؛ ملاحم، ص 143.
263) الزام الناصب، ج 2، ص 245.
264) بحار، ج 60، ص 217.
265) نوائب الدهور، ج 3، ص 29 به نقل از: السماء و العالم، ص 339.
266) روضه کافی، ص 29.
267) الملاحم طاوویی، ح 27، ص 62؛ به نقل از سفینه النجاه، منتخب التواریخ کرمانی، بحارالانوار.
268) نوائب الدهور، ج 3، ص 73؛ به نقل از روضه کافی، ج 3، ص 117؛ بشاره الاسلام، باب 7، ص 132.
269) منخب الاثر، ص 549؛ بحار، ج 60، ص 213؛ معجم احادیث امام المهدی، ج 3، ص 474.
270) منتخب الاثر، ص 327؛ بحار، ج 60، ص 212؛ معجم احادیث امام المهدی، ج 3، ص 474.
271) اختصاص، ص 102؛ بحار الانوار، ج 18، ص 311.
272) الملاحم و الفتن، بخش دوم، باب 57، ص 126.
273) همان، باب 45، ص 119.
274) الملاحم، بخش چهارم، فصل 25، ص 196.
275) یاتی علی الناس، ج 1، ص 102؛ منتخب التواریخ، ناظم الاسلام کرمانی، ص 113.
276) مهدی منتظر، ص 337؛ معجم احادیث امام مهدی (علیه السلام )، ج 3، ص 82؛ بحار، ج 51، ص 87.

277) مهدی منتظر، ص 167.
278) نوائب الدهور، ج 1، ص 206؛ به نقل از جامع الاخبار.
279) الزام الناصب، ج 2، ص 137؛ کنزالعمال، ج 14، ح 38570، ص 243.
280) کنز العمال، ج 14، ح 38593 و ص 230، ح 38517.
281) کنزالعمال، ج 14، ح 38 593 و ص 230، ح 38517.
282) الزام الناصب، ج 2، ص 134؛ عقد الدریارر، ص 263.
283) نوائب الدهور، ج 1، ص 195؛ به نقل از: مجمع الزواید، ص 313.
284) همان، ج 1، ص 305؛ به نقل از نهج البلاغه.
285) همان، ج 2، ص 74؛ روضه کافی، ج 3، ص 118.
286) یاتی علی الناس، ج 1، ص 104 و 105؛ ارشاد مفید، ص 363.
287) نوائب الدهور، ج 1، ص 238.
288) نوائب الدهور، ج 1، ص 238.
289) همان، ج 2، ص 55؛ به نقل از عجائب الاخبار.
290) کنزالعمال، ج 14، ح 38571، ص 243.
291) سیحون و جیحون رودهایی در نواحی ازبکستان و ترکمنستان از شوروی سابق می باشد که به دریاچه آرال می ریزد؛ الزام الناصب، ج 2، ص 125.
292) نوائب الدهور، ج 1، ص 293.
293) همان، ج 1، ص 214.
294) همان، ج 1، ص 293.
295) غیبت نعمانی، باب 10، ج 4، ص 147.
296) الزام الناصب، ص 194، 204، 209 و 147.
297) سفینه البحار، ج 2، ص 630؛ زبده الاحادیث، شیخ عباس قمی.
298) نوائب الدهور، ج 3، ص 10؛ به نقل از غیبت شیخ طوسی.
299) غیبت نعمانی، باب 14، روایت 44، ص 125.
300) مهدی منتظر ، ص 167؛ الزام الناصب، ج 2، ص 125.
301) الملاحم والفتن، بخش سوم، باب 10، ص 151.
302) کنزالعمال، ج 14، ص 220، ح 38475.
303) المالحم و الفتن، بخش دوم، باب 74، ص 134.
304) نوائب الدهور، ج 2، ص 225 - 226؛ به نقل از: بحار الانوار، ج 20.
305) بحار الانوار، ج 52، ص 245؛ معجم احادیث امام المهدی (علیه السلام )، ج 3، ص 23؛ الزام الناصب، ج 1، ص 69 .
306) مکیان المکارم، ج 2، ص 268.
307) همان، غیبت نعمانی، باب سفیانی، ص 145.
308) غیبت نعمانی، باب 18،، روایت 1، ص 416.
309) نوائب الدهور، ج 1، ص 188؛ به نقل از بحار الانوار، ج 17، ص 29.
310) سعف یعنی شاخه خشک و بی برگ از درخت خرما.
311) نوائب الدهور، ج 1، ص 217؛ به نقل از مختصر تذکره، باب ظهور الفتن، ص 199.
312) همان.
313) الزام الناصب، ج 2، ص 184؛ کنزالعمال، ج 14، ح 38622، ص 253.
314) کنزالعمال، ج 14، ص 244.
315) کنز العمال، ج 14، ص 244.
316) اصول کافی، ج 3، ص 147، (باب صبر) ترجمه آیت الله کمره ای.
317) بحار الانوار، ج 71، ص 279؛ خصال، شیخ صدرق، ج 2، ص 54.
318) الملاحم والفتن، بخش سوم، باب 15، ص 153.
319) الملاحم والفتن، ص 42، ح 5؛ نقل از بحار الانوار، ج 13، ص 168و روضه کافی، ص 36؛ الزام الناصب، ص 182 .
320) مهدی منتظر، ص 164؛ امالی مفید، ص 111؛ بحار، ج 10، ص 368.
321) الزام الناصب، ص 192.
322) غیبت نعمانی، باب 12، ح سوم، ص 289.
323) نوائب الدهور، ج 3، ص 319؛ از کتاب السماء و العالم، ص 339.
324) نوائب، ج 3، ص 319؛ از کتاب السماء و العالم، ص 339.
325) غیبت نعمانی، باب 12، ح 3، ص 289.
326) نوائب، ج 3، ص 329؛ از کتاب دلائل براهین الفرقان، شیخ مرندی، ص 8.
327) نوائب، ج 2، ص 406؛ از غیبت، شیخ طوسی، ص 284.
328) روضه کافی، ص 31؛ بحار الانوار، ج 13، ص 168.
329) روضه کافی، ص 31؛ الزام الناصب، ص 168.
330) الزام الناصب، 2، ص 188.
331) الملاحم طاوویی، ح 28، ص 63؛ به نقل از سفینه النجاه سید مرتضی.

332) وسایل الشیعه، ج 16، ص 273؛ اصول کافی، ج 2، ص 277.

333) عقد الدرر، ص 53؛ بحار الانوار، ج 52، ص 216 .
334) غیبت نعمانی، باب 14، ح 13، ص 216.
335) الزام الناصب، ج 2، ص 125؛ بحار، ج 52، ص 269.
336) مهدی منتظر، ص 167؛ الزام الناصب ج 2، ص 125.
337) نوائب الدهور، ج 1، ص 289؛ الملاحم والفتن، بخش دوم، باب 58، ص 126.
338) روزنامه همشهری، مورخ 8 / 12 / 77.
339) کنزالعمال، ج 14، ح 38471، ص 220.
340) -
341) ارشاد مفید، ص 405؛ غیبت، ص 277؛ غیبت نعمانی، باب 14، ح 61، ص 388.
342) بحار،ج 52، ص 235.
343) غیبت نعمانی، باب 14، ح 35، ص 376.

344) همان، باب 14، ح 37، ص 376.
345) بحار، ج 52، ص 229
346) بحارالانوار، ج 52، ص 207؛ منتخب الاثر، ص 546.
347) عصر ظهور، ص 211؛ بحار الانوار، ج 52، ص 235.
348) غیبت نعمانی، باب 15، ص 399.
349) مهدی منتظر، ص 232؛ بحار، ج 52، ص 182؛ معجم احادیث الامام المهدی (علیه السلام )، ج 4، ص 164.
350) نوائب الدهور، ج 2، ص 61؛ الزام الناصب، ج 2، ص 187 .
351) الزام الناصب، ج 2، ص 185.
352) کشف الغمه، ج 3، ص 284.
353) غیبت نعمانی، باب 10، ح 10، ص 214.
354) غیبت نعمانی، باب 17، ح دوم، ص 414.
355) کمال الدین، ص 368.
356) همان، ص 448.
357) کنزالعمال، ج 7، ص 260 .
358) بحار الانوار، ج 52، ص 249.
359) غیبت نعمانی، باب 14، ح 13، ص 361.
360) همان، باب 14، ح 15، ص 363.
361) بحار الانوار، ح 52، ص 248.
362) بحار الانوار، ج 52، ص 249؛ غیبت نعمانی، باب 18، ح 1، ص 416.
363) بحار الانوار، ج 52، ص 249؛ غیبت نعمانی، باب 14، ح 52، ص 384.
364) منتخب الاثر، ص 542؛ اربعین شیخ بهایی، ص 266.
365) غیبت نعمانی، باب 12، ح 17، ص 299 - 300.
366) یاتی علی الناس، ج 2، ص 712؛ ملاحم، ص 48.
367) نهج البلاغه؛ قصار الحکم، حکمت شماره 1، ص 625.
368) اصول کافی، ج 2، ص 623.
369) نوائب الدهور، ج 2، ص 27 به نقل از: السماء و العالم، ص 339.
370) اصول کافی، ج، ص 117.
371) وسایل الشیعه، ج 16، ح 21273، ص 151.
372) غیبت نعمانی، باب 11،ص 276 و باب 14، ص 390.
373) همان، باب 25، ص 460.
374) غیبت نعمانی، باب 10، ج 3، 225.
375) نوائب الدهور، ج 3، ص 326؛ بحار، ج 13، ص 42.
376) نوائب الدهور، ج 3، ص 354 به نقل از دلائل الامامه.
377) کمال الدین، ج 2، ص 458.
378) مکیان المکارم، ج 2، ص 13؛ کمال الدین، ج 2، ص 384.
379) مکیان المکارم، ج 2، ص 165.
380) بقره (2): 155.
381) غیبت نعمانی، باب 14، ح 5، ص 354 .
382) فصلت (41): 53.
383) غیبت نعمانی، باب 14،روایت 40، ص 378.