فهرست کتاب


نشانه های ظهور امام عصر (عج) در روایات معصومین (علیه السلام )

علیرضا فقیهی , علی عبدالهی

بازارهای آن زمان و نحوه معاملات مردم

1. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: در آن زمان بازار به هم نزدیک می گردد و در آنها یکی به دیگری می گوید: چیزی نفروختیم و دیگری بدو می گوید سود و منفعتی نبردم، پس نمی بینی ایشان را مگر اینکه خداوند مذمت می کنند.(190)
2. و در آن وقت، با ظاهر می گردد، و به سلف و رشوه دادن معامله می کنند و دین پست و خوار می شود و دنیا بالا می رود.(191)
3. در آن زمان فجار بازار بر اهل بازار ریاست می کنند.(192)
4. در آن زمان حرام خوردن غنیمت مردم می شود و شریک ها در معامله به یکدیگر خیانت می کنند.(193)
5. شما را مطلع می کنم که بعد از نبی شما، چند سالی اختلاف واقع می شود، در سال 133 شخص دانا به فرزند خود خوشحال نمی شود؛ در سال 150 کفار ظهور می کنند؛ در سال 160 خواربار دو سال را ذخیره کنید؛ در سال 166 النجاالنجا؛(194) در سال 170 الی 180 تاج و تخت از دست ملوک گرفته می شود؛ در سال 190 اهل معصیت دچار بلا خواهند شد؛ در سال 192 سنگباران، به زمین فرو رفتن، و مسخ (195) - واقع شده؛ - و زنا شروع می گردد؛ در سال 200 قضاء یعنی عذابی که مردم در بازارهای خود سکته می کنند شیوع پیدا می کند.(196)
6. در آن مردان امت من خود را به طلا می آرایند و لباس ابریشم و دیبا بر تن می کنند و پوستهای پلنگان را خرید و فروش می نمایند.(197)
7. امیر المومنین (علیه السلام ) فرمودند: در آن زمان هر که با ایشان معامله کند به او ظلم و ستم می کنند و...، تاجر در تجارت خود و ریخته گر در ریخته گری خود، و هر صاحب صنعتی در صنعت خود دروغ می گوید پس کم می شود کسبها و راههای معیشیت و زندگانی تنگ و آروزها دراز می گردد و علمها کم می شود و ربا و معاملات شبهه ناک را حلال می دانند.(198)
8.در آن زمان پولهای صحت (199) فاش و آشکار می گردد و در آن بر همدیگر سبقت می گیرند.(200)
9. در روایت است که ساعت - ظهور - بر پا نمی گردد تا وقتی که تاجر به مغرب و مشرق برود اما ربحی - سودی - به دست نیاورد.(201)

ثروتمندان در آخرالزمان

1. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: در آخر الزمان صاحب مال، بزرگ شناخته می شود؛(202) و مردم در آن زمان اموال خود را در غنر طاعت خداوند بسیار خرج می شود در چیزهایی که مورد غضب خداوند می باشد.(203)
2. در آن زمان غنی و ثروتمند نمی ترسد مگر از فقر و تهی دستی تا اینکه در روز جمعه فرد سائل ما بین دو نماز از او سوال می کند و کسی در کف دست فقیر چیزی نمی گذارد.(204)
3. در آن زمان شخصی که مال زیادی دارد از آن وقتی که مالک آن شده است زکات آن را نپرداخته است.(205)
4. در آن زمان مال به دست کسی می افتد که شایستگی آن را ندارد.(206)
5. امیر المومنین (علیه السلام ) فرمودند: بر مردم زمان دندان گیرنده (عیوض) فرا می رسد که در آن زمان شخص ثروتمند و توانگر، آنچه که از مال و دارایی، در دست خود دارد بر دندان می گیرد- یعنی بخل ورزیده و در راه خدا انفاق نمی کند - در حالی که خداوند (عز و جل) در قرآن کریم می فرماید: و لاتنسوا الفضل بینکم؛ فضل و احسان را در میان خود فراموش نکنید. (207)
6. روایتی دیگر از امیر مومنان آمده است که ایشان فرمودند: در آن زمان مردم بد و اشرار ریاست می نمایند، و نیکان و خوبان، ذلیل و خوار می شوند و با شخص مضطر و بیچارگان و مضطرین نهی فرمودند؛ چرا که باید به شخص مضطر کمک نمود و نگذاشت که وسایل مورد نیاز خود را از روی احتیاج و آن هم به قیمتی ناچیز بفروشد.(208)
7. امام صادق (علیه السلام ) فرمودند: در آن زمان مردم در مجالس از ثروتمندان تبعیت می کنند و فقیر آخرت خویش را به دنیا می فروشد و - در میان مردمان - مورد غضب واقع شده، مهجور می شود؛ اما ثروتمند در آن زمان محبوب شده او را به کرامت، مخصوص می دارند.(209)
8. امام حسن عسکری (علیه السلام ) فرمودند: زود است بیاید زمانی بر مردم که اغنیای ایشان زا فقرا را بدزدند.(210)
9. در آن زمان وای بر فقرا و آنچه که از زیان و ذلت و خواری به آنان وارد می گردد.(211)

عواقب اعمال و کردار مردم

1. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: وقتی در شما پنج چیز زیاد شد، پنج چیز وارد می شود: وقتی در میان شما زنا زیاد شد، بر شما زلزله واقع می شود؛ و وقتی که ربا زیاد گردد، به زمین فرو رفتن روی می دهد؛ و وقتی که زکات دادن منع می شود، حیوانات هلاک می گردند؛ وقتی که پادشاه ستمکار شود، باریدن باران قطع می شود؛ و وقتی که امان و عهد کوچک شمرده شود، دولت مشرکان علیه مسلمانان تشکیل می گردد.(212)
2. وقتی که مسلمانان کنیه علمای خود را در دل گرفتند و... برای جمع آوری پول ازدواج کردند، خداوند ایشان را به چهار خصلت مبتلا می گرداند:
الف) تنگ گرفتن زمان
ب) ظلم و ستم کردن پادشاه
ج )دیدن خیانت از کارگزاران حکومتها
د) صولت (213) از دشمن .(214)
3. هر گاه که خداوند بر امتی غضب نماید اما عذابی بر ایشان نازل نکند؛ به جای آن نرخهای آنان گران می شود و عمرهایشان کوتاه می گردد و تجارتشان سود نمی کند، و میوه هایشان نیکو نمی باشد و نهرهایشان کم آب و باران از ایشان حبس می گردد، و اشرار ایشان بر ایشان مسلط می گردند.(215)
4. از جبرئیل پرسیدم آیا بعد از من به زمین خواهی آمد؟ گفت: بلی یا رسول الله، بعد از شما ده مرتبه به زمین نازل خواهم شد و ده گوهر را از روی زمین خواهم بد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: آن گوهرها چیست؟ عرض کرد: اول دفعه که نازل شوم، برکت را خواهم برد؛ در دفعه دوم رحمت را خواهم برد؛ در دفعه سوم حیا را از چشم زنان می برم؛ در دفعه چهارم حمیت و غیرت را از سر مردان خواهم برد؛ در دفعه پنجم عدالت را از دل سلاطین؛ و در دفعه ششم صداقت و راستی را از رفیقان و دوستان خواهم برد؛ دفعه هفتم مروت را از دل اغنیا می برم؛ دفعه هشتم صبر را از فقرا خواهم برد؛ دفعه نهم حکمت را از دل حکیمان؛ و در دفعه دهم ایمان را از دل مومنین خواهم برد.(216)
5. حذیفه بن یمان از رسول اکرم صلی الله علیه و اله روایت کرده که فرمودند: افرادی که آزاد هستند فروخته خواهند شد، و از بس که به مردها و زنها مشقت می رسد به کنیز و عالم بودن خود اقرار می کنند و مشرکین را استدام نموده و در شهرها می فروشند و خوب و بد را از این بلاء رهایی نمی یابند - شاید، مهاجرت مسلمین به سوی بلاد کفر به منظور کسب رزق منظور نظر بوده باشد والله العالم -.(217)
6. در آن زمان، دشنام به پدران و مادران علنی خواهد بود و سادات خوار می گردند و جنون و دیوانگی فراوان می شود چقدر برادری برای خدا در آن زمان اندک می گردد، و پول حلال کم شده و برگشت مردم به بدترین حال خواهد بود، آن وقت است که دولت شیاطین روی کار خواهد آمد و به جان ضعیف ترین مستمندان می افتد... توانگر به آنچه در دست دارد، بخل می ورزد و بینوا آخرت خود را به دنیا می فروشد. در آخر الزمان وای بر آن مستمندان از زیان و خواری و ترس که بر سر آنها خواهد آمد.(218)
7. زود است ز مکانی بر امت من بیاید که علما را نشناسند مگر با لباس خوب؛ قرآن را نشناسند مگر به صورت زیبا؛ خداوند را عبادت نمی کنند مگر در ماه رمضان و وقتی که این چنین شد، خداوند بر آنها کسی که نه علم و نه حلم دارد را مسلط می نماید.(219)
8. امیرالمومنین (علیه السلام ) فرمودند: روی های مردمان همانند صورتهای آدمیان است اما دلهای ایشان، دل های شیاطین می باشد.(220)
9. امام باقر (علیه السلام ) فرمودند: - در اثر و نتیجه کردارهای ناشایست - در آن زمان یاد خدا و صحبت خداوند بر ایشان سنگین می باشد.(221)