فهرست کتاب


نشانه های ظهور امام عصر (عج) در روایات معصومین (علیه السلام )

علیرضا فقیهی , علی عبدالهی

نحوه قضاوت

1. مولایمان حضرت علی (علیه السلام ) فرمودند: در آن زمان مردم را بانظر گرفتن ملاحظه نیست و خصوصیت و رفاقت، شهادت می دهند بدون اینکه حق را بشناسند.(114)
2. در روایات آمده است که در آن زمان حدود خداوند تعطیل شده و به هواهای نفسانی خویش در آنها عمل می کنند. همچنین در آن زمان، هیچ حدی از برای خداوند متعال جاری نمی شود و شهادتهای دروغ پذیرفته شده و شهادتهای عادلانه مورد پذیرش واقع نمی شود و برخلاف امر خداوند قضاوت می کنند.(115)
3. امیر مومنین علی (علیه السلام ) فرمودند: در آخر الزمان، قضاوت ایشان رشوه می پذیرند و دادستانهای آنان به چیزی که نمی دانند حکم می دهند و در آن زمان مردم شهادتها را به همدیگر قرض می دهند.(116) (به دروغ برای همدیگر شهادت می دهند.)

روابط اجتماعی مردم در آن زمان

1. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: در آن زمان شریکها در معامله به همدیگر خیانت می کنند.(117)
2. در آن زمان گفتار زشت می شود، و سلام کردن مردم به یکدیگر از روی شناسایی می باشند، پس زمانی بر امت من می آید که در آن رای ها بسیار شده و از خواهشهای نفسانی پیروی می شود؛ در آن زمان اجتماعت مردم به جهت سرگرمی و بازی و در غیر آنچه خشنودی خداوند در آن است می باشد. در آن زمان منکر را معروف، و معروف منکر، و خیانتکار را امین را خیانتکار را امین، و امین را خیانتکار، و راستگو را دروغگو، و دروغگو را راستگو، می پندارند. در آن زمان دروغ گفتن خوش کلامی و زکات دادن ضرر انگاشته می شود و حقوق خدا و رسول و امام و سادات را غنیمت خود می دانند و مردمان تنگدست را کوچک می شمارند.(118)
3. در آن دوره سخنانش حکمت است، اما دردی است که دوایی برای آن وجود ندارد. حدیث کردن آنان با زنانهایشان، و شرافتشان نقره ها و طلاهایشان و همتشان شکم هایشان است. حرص زیاد و حسد را آشکار و رحمهای را قطع کرده و از خوبی کناره گیری می کنند - پس - می آید بر مردم زمانی که صبر و شکیبایی کننده بر دینش مانند آن است که آتش سرخ شده در دست خود گرفته باشد.(119)
4. در آن زمان، نیکوترین ایشان کسی است که خلاف آنچه را که در باطن ظاهر می کند.(120) (یعنی فقط ظاهر اشخاص را ملاک تقوا و پاکی می دانند.)
5. در آن دوره عیب گویی در پشت سر هم، سبب لذت بردن و خوش طبعی ایشان می گردد و بزرگ بر کوچک رحم نمی کند. سخنان - مردمان آن زمان - از عسل شیرین تر، اما دل هایشان (گیاهی است بسیار تلخ مانند صبر) تلخ تر است.(121)
6. در آخر الزمان نفسهای خویش را به سبب شهودتهای که دارند به یکدیگر هدیه می دهند.(122)
احتمالا منظور آن حضرت برخی از کلماتی باشد که امروزه به غلط در میان مردم رواج یافته است مانند: فدایت شوم و قربان تو... .
7. امیر مومنان حضرت علی (علیه السلام ) فرمودند: در آخر الزمان سختی ها و کینه ها - میان مردم - بسیار می شود. اگر با آنها حدیث کنی، تو را تکذیب می کنند؛ و ایشان را امین بدانی، با تو خیانت می کنند؛ و اگر از ایشان روی برگردانی، عیب تو را می گویند؛ و اگر مالی داشته باشی، بر تو حسرت می برند؛ و اگر با ایشان بخل بورزی، کینه تو را در دل می گیرند؛ و اگر به ایشان پند بدهی به تو دشنام می دهند؛ آنان بسیار به دروغ گوش می دهند و خلق و خوهای ایشان تنگ می شود و نیاکانشان از بدانشان می هراسند، و در آن زمان برادری از برای خدای تعالی کم می شود.(123)
8. در آخر الزمان، اشخاص کریم کم می شوند چه کم شدنی،؛ اهل آن زمان (مانند) گرگها می باشند، و پادشاهانشان (همانند) درندگان و مردمان میانه حال ایشان (چون) خورندگان، و بینوایانشان (همچون) مرده هایی می باشند. راحتی - در میان ایشان - فرو می رود و دروغ - در میانشان - جوشش می کند. دوستی هایشان زبانی می باشد و در دل هایشان ستیزه بوده و مرتکب شدن اعمال زشت نسبتشان می باشد.(124)
9. مولایمان امیر مومنین (علیه السلام ) فرمودند: سوگند یاد می کنم به حق کسی که جان من در دست اوست آنچه را که دوست دارید نخواهید دید (یعنی قیام امام مهدی (علیه السلام ) و ریشه کن شدن ظلم و جور و بر پا شدن لوای عدل و داد را) تا آنکه برخی از شما به روهای بعضی دیگر آب دهان بیندازند و برخی از شما بعضی دیگر را دروغگو نام گذارد تا اینکه از شما و یا از شیعیان من باقی نمی مانند جز همانند سرمه ای که در چشم می کشند یا نمکی که در طعام می ریزند.(125)
10. امام جعفر (علیه السلام ) فرمودند: در آن زمان همسایه، همسایه خود را آزار می کند، اما کسی او را منع نمی کند و بر مردها برای فجور کردن با ایشان، غیرت کشیده می شود و همسایه، همسایه را از ترس زبانش اکرام می کند.(126)
11. ایشان در حدیثی دیگر فرمودند: در آخرالزمان مرد ریاست را برای دنیا طلب کرده و خود را به بد زبانی مشهور می کند تا آنکه مردم از او ترسیده و کارها را به او واگذار کنند.(127)
12. در روایات آمده است که در آن زمان قدمهای خیر جز با وساطت و توصیه اشخاص بر داشته نمی شود. آنان رضا و قصد الهی را در نظر نمی گیرند، بلکه تنه ها نظر مردم را جلب می کنند. همچنین در آن زمان آشنایان در وقت حاجت با یکدیگر نا شناسی کرده و بعضی از بعضی دیگر روی پنهان می کنند. آنان حلم را ضعیف و کم خرد می پندارند.(128)
13. در روایات آمده است که در آن زمان، مردم اخلاق و دینشان را به مال کمی از دنیا می فروشند.(129)

وضعیت مردان

1. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: در آن زمان مردان امت من به طلا زینت می کنند، و لباسهای حریر و دیبا می پوشند، و پوستهای دباغی شده نازک را بر می گزینند.(130)
2. در آن زمان، مرد زن خود را اطاعت می کند و با همسایه خود جفا کرده و رحم خود را قطع می کند.(131)
3 در آخر الزمان هلاکت مرد به دست زن و فرزند او می باشد، اگر زن و فرزندی نداشته باشد، هلاکش بر دست پدر و مادرش می باشد، اگر پدر و مادری نداشته باشد، هلاکت او به دست خویشان و همسایگان او می باشد. عرض کردند که یا رسول الله این چگونه خواهد بود؟ فرمودند: که او را به سبب تنگی معیشیت و زندگانی اش سرزنش می کنند، پس در این هنگام خود را در مواردی که در آن هلاکت می شود وارد می کند.(132)
4. زمانی بر مردم می آید که اگر در آن زمان اسم مردی را بشنوی از دیدن او بهتر می باشد، و اگر او را ببینی، بهتر است از اینکه او را تجربه نمایی و اگر او را تجربه نمایی در می یابی که دین آنها درهم هایشان، همت آنها شکمهایشان و زن های ایشان قبله هایشان می باشند برای صاحبان نان، خم می شوند و برای صاحبان درهم، سجده می کنند. آنان حیران و سر گردان و مست بوده، نه مسلمان و نه از انصارها.(133)
5. مولایمان امام جعفر (علیه السلام ) فرمودند: در آخر الزمان، خواهد آمد زمانی که در آن اگر روزی بر مرد بگذرد که در آن روز مرتکب گناه بزرگی از فجور و یا کم فروشی در کیل و یا وزن یا مجامعت کردن به حرام یا آشامیدن مسکرات نشده باشد محزون و افسرده می گردد، و چنین می پندارند که روز از عمر او ضایع شده است.(134)
6. ایشان در حدیثی دیگر می فرمایند: در آخر الزمان مرد برای اغراض دنیا ریاست می طلبد و خود را به بد زبانی مشهور می سازد تا او از او بترسند و کارهای را به او واگذار کنند.(135)