فهرست کتاب


نمازهای مستحبی

عباس عزیزی

نماز روز چهارشنبه

و نیز فرمود: در این روز چهار رکعت نماز بگذارد و بخواند در هر رکعت بعد از حمد یک مرتبه سوره توحید و سوره قدر، خداوند قبول فرماید توبه او را از هر گناهی و تزویج فرماید به او حوریه در بهشت.(58)

نماز روز پنج شنبه

و نیز فرمود: در این روز ده رکعت نماز گذارد و بخواند در هر رکعت سوره توحید را ده مرتبه، ملائکه به او گویند که هر حاجتی که داری بخواه که بر آورده خواهد شود.(59)

نماز روز جمعه

و نیز فرمود: در این روز چهار رکعت نماز گذارد و بخواند در هر رکعت سوره حمد و سوره تبارک و هم سوره سجده، حق تعالی او را داخل بهشت کند و شفاعت او را در حق اهل بیت او قبول فرماید و نگه دارد او را از فشار قبر و هوسهای روز قیامت. راوی سوال کرد از آن حضرت که در چه وقت از روزها این نمازها را باید بجا آورد، فرمود: مابین طلوع آفتاب تا وقت نزول.(60)