سیمای متهجدین

نویسنده : سید حسن موسوی

آیت الله محمد باقر درچه ای (ره)

می گویند که مرحوم آیه الله سید محمد باقر درچه ای که استاد بزرگانی همچون آیه الله بروجردی، میرزای نایینی و آقا نجفی قوچانی و... است در قنوت نماز شب، دعای ابوحمزع ثمالی را با حالت ایستاده، می خواندند.(283)

ملاهادی سبزواری (ره)

گویند که ملا هادی سبزواری (ره) معروف به اسراردر تمام عمر یک سوم آخر شب را بیدار و به راز و نیاز و خواندن دعای جوشن کبیر و و نماز شب سرگرم بود و با ناله و گریه و مناجاتهای نیمه شب خانواده وی، که در حجره های بالای خانه در خواب بودند، از خواب بیدار شد و صدای حکیم را می شنیدند و در تمام مدت تدریس امکان نداشت بانگ موذن بلند شد و ایشان درس را قطع نکند و به بیانات خود پایان ندهد و صدایشان به اذان بلند نشود.(284)

مرحوم قاضی طباطبایی (ره)

گویند:مرحوم قاضی طباطبائی شاگردان خود را هر یک طبق موازین شرعیه با رعایت آداب باطنیه اعمال و حضور قلب در نمازها و اخلاص در افعال به طریق خاصی دستورات اخلاقی می دادند و دلهای آنان را آماده برای پذیرش الهامات عالم غیب می نمودند.خود در مسجد کوفه و مسجد سهله حجره داشتند، و بعضی از شبها را به تنهایی در آن حجرات بیتوته می کردند، و شاگردان خود را نیز توصیه می کردند بعضی از شبها را به عبادت در مسجد کوفه و سهله بیتوته کنند.دستور داده بودند که چنانچه در بین نماز و یا قرائت قرآن و یا در حال ذکر و فکر برای شما پیش آمدی کرد، و صورت زیبایی را دیدید و یا بعضی از جهات دیگر عالم غیب را مشاهده کردید، توجه ننمایید و دنبال عمل خود باشید(285)