سیمای متهجدین

نویسنده : سید حسن موسوی

مرحوم نجفی قوچانی (ره)

مرحوم آقا نجفی قوچانی (ره) ضمن گزارش و شرح ماجراهای دوران طلبگی اش در اصفهان می نویسد:
... در این حجره تازه که حجره هامان به هم وصل بود.از میان طاقچه سوراخ نمودیم و ریسمانی در آن کشیدیم که یک سر ریسمان در حجر رفیق بود و یک سر آن حجر من، وقت خواب، آن سر را رفیق به پا یا دست خود می بست و این سر ریسمان را من به دست خود می بستم- سحر هر کدام زودتر بیدار شویم دیگری را بدون این که صدایی بزنیم، به توسط همان ریسمان بیدار کنیم که مبادا طلبه ای از صدای ما بیدار شود و راضی نباشد!.(282)

آیت الله محمد باقر درچه ای (ره)

می گویند که مرحوم آیه الله سید محمد باقر درچه ای که استاد بزرگانی همچون آیه الله بروجردی، میرزای نایینی و آقا نجفی قوچانی و... است در قنوت نماز شب، دعای ابوحمزع ثمالی را با حالت ایستاده، می خواندند.(283)

ملاهادی سبزواری (ره)

گویند که ملا هادی سبزواری (ره) معروف به اسراردر تمام عمر یک سوم آخر شب را بیدار و به راز و نیاز و خواندن دعای جوشن کبیر و و نماز شب سرگرم بود و با ناله و گریه و مناجاتهای نیمه شب خانواده وی، که در حجره های بالای خانه در خواب بودند، از خواب بیدار شد و صدای حکیم را می شنیدند و در تمام مدت تدریس امکان نداشت بانگ موذن بلند شد و ایشان درس را قطع نکند و به بیانات خود پایان ندهد و صدایشان به اذان بلند نشود.(284)