سیمای متهجدین

نویسنده : سید حسن موسوی

سفارش به اقامه وتر

92 - از جعفربن محمد (علیه السلام) از پدرش از پدرانش از علی (علیه السلام) منقول است فرمود:ان رسول الله صلی الله علیه و اله) امر بالوتر و ان علیا کان یشدد فیه، و لا یرخص فی ترکه؛ یعنی همانا رسول خدا صلی الله علیه و اله) به خواندن وترامر فرمودند و بسیار بر آن تاکید داشته اجاره ترک آن را نمی دادند.(215)
93 - از امام باقر (علیه السلام) مروی است که فرمود:من کان یومن بالله و الیوم الآخره فلایتبین الا بوتر؛ یعنی هر کس ایمان به خدا و روز جزا را دارد نباید شب را به صبح برساند مگر این که نماز وتر را به جای آورد.(216)

رکعات نماز شفع و وتر و نافله شب

94 - در مورد آیه 48 از سوره مبارکه طور که می فرماید:
و من اللیل فسبحه و ادبار النجوم ؛ یعنی از شبانگاه هم پاره ای به تسبیح پرواز و هنگام فرو رفتن ستارگان نیز تسبیح خدا گوی از امام صادق (علیه السلام) چنین رسیده که فرمود:هو الوتر من آخر اللیل؛ یعنی منظور نماز وتر در آخر شب است.(217)
95 - در دعائم الاسلام از امام صادق (علیه السلام) در مورد معنی آیه و الشفع و الوتررسیده که آن حضرت فرمود:الشفع الرکعتان و الوتر الواحده التی یقنت فیها؛ یعنی شفع دو رکعت است و وتر یک رکعت کع در آن قنوت است.(218)
96 - در کتاب عبدالله کاهلی از ابن سنان نقل شده که از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که فرمود:صلاه اللیل ثلاث عشر رکعه: منها رکعتا الغداه الرکعتان اللتان عند الفجر؛ یعنی نماز شب سیزده رکعت است که از آنها دو رکعت نافله صبح است که وقت آن هنگام طلوع فجر می باشد، و پیامبر قبل از طلوع فجر آن را به جای می آورند.(219)

سوره هایی که در نماز شب خوانده می شود

97 - شیخ صدوق در مجالس از پدرش از حسن بن احمد مالکی از منصوربن عباس از ابن ابی عمیر از هشام بن سالم از زید شحام از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده که فرمود:من قرء فی الرکعتین الاولیین من صلاه اللیل ستین مره قل هو الله احد فی کل رکعه ثلاثین مره، انفتل و لیس بینه و بین الله عزوجل ذنب؛ یعنی هر کس که در دو رکعت اول نماز شب، شصت مرتبه، در هر رکعت سی مرتبه قل هو الله احد را قرائت نماید، هنوز سرش را برنگردانده بین او و خدایش کناهی باقی نمی ماند.(220)
98 - از پیامبر صلی الله علیه و اله) مروی است کعه ایشان در نماز وتر در رکهت اولسبح اسم ربک الاعلیو در رکهت دومقل یا ایها الکافرون و در رکهت سوم که ددر آن قنوت است قل هو الله احدرا بعد از فاتحه الکتاب می خواندند.(221)
99 - سیدبن طاووس در تتمات المصباح آورده که عبدالرحمن بن کثیر از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که آن حضرت فرمود:کان ابی یقره فی الشفع و الوتر بالتوحید؛ یعنی پدرم در شفع و وتر سوره توحید را قرائت می فرمودند.(222)
100 - به سند صحیح از امام صادق (علیه السلام) نقل شده که فرمود:کان ابی یقول قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن و کان یحب ان یجمعها فی الوتر لیکون القرآن کله؛ یعنی پدرم قل هو الله احد را که معادل ثلث قرآن است، قرائت می فرمود و دوست می داشت که آن را در وتر جمع نماید.چرا که تمام قرآن است.(223)
101 - شیخ صدوق از پدرش از احمدبن ادریس از محمدبن احمد اشعری از محمدبن حسان از اسماعیل بن مهران، از حسن بن علی بطائنی از حسین بن ابی علا از ابی عبیده حذاء از امام باقر (علیه السلام) نقل می کند که فرمود:من اوتر بالمعوذتین و قل خو الله احد، قیل له، یا عبدالله ابشر فقد قبل الله و ترک؛ یعنی هر کس وتر را با معوذتین و قل هو الله احدبه جای آورد، به او گفته می شود: ای بنده خدا، بشارت باد ترا، که خداوند آن را پذیرفت و رها ساخت.(224)