سیمای متهجدین

نویسنده : سید حسن موسوی

نتایج ترک نماز شب

89 - از امام صادق (علیه السلام) منقول است که می فرمود:أبغض الخلق الی الله جیفه بااللیل بطال بالنهار؛ یعنی مبغوض ترین مخلوقات نزد خدا کسی است که شب چون لاشه مرداری بیفتد و روز را به تنبلی و بطاعت بگذراند.(212)
90 - حسن بن علی وشا از علا از محمدبن مسلم از باقر امام صادق (علیه السلام) نقل می کند که فرمودند:ما من عبد الا و هو یتیقظ مره أو مرتین فی اللیل أو مرارا، فان قام و الا فحج الشیطان فبال فی أذنه، ألا یری أحدکم اذا کان منه ذاک قام ثقیلا أو کسلان؛ یعنی بنده ای نیست مگر اینکه در شب یک بار یا دو بار یا چند بار بیدار می شود.پس اگر برخاست هیچ و گرنه شیطان میان دو پای خود باز گرده، در گوشش بول می نماید. آیا کسی از شما چنین شخصی را ندیده که صبح از خواب برخاسته، در حالی سنگین یا تنبل است؟(213)

دو رکعت نماز سبک قبل نماز شب

91 از علی (علیه السلام) رسیده که رسول خدا صلی الله علیه و اله) فرمود:اذا قام احدکم من اللیل فلیفتتح صلاته برکتین خفیتین، ثم یسلم و یقوم فیصلی ما کتب الله له؛ یعنی هر گاه کسی از شما برای نماز شب برخیزد، نمازش با دو رکعت سبک آغاز نماید.سپس سلام داده و برخیزد آنچه خداوند برایش تعیین کرده بجای آورد.(214)

سفارش به اقامه وتر

92 - از جعفربن محمد (علیه السلام) از پدرش از پدرانش از علی (علیه السلام) منقول است فرمود:ان رسول الله صلی الله علیه و اله) امر بالوتر و ان علیا کان یشدد فیه، و لا یرخص فی ترکه؛ یعنی همانا رسول خدا صلی الله علیه و اله) به خواندن وترامر فرمودند و بسیار بر آن تاکید داشته اجاره ترک آن را نمی دادند.(215)
93 - از امام باقر (علیه السلام) مروی است که فرمود:من کان یومن بالله و الیوم الآخره فلایتبین الا بوتر؛ یعنی هر کس ایمان به خدا و روز جزا را دارد نباید شب را به صبح برساند مگر این که نماز وتر را به جای آورد.(216)