سیمای متهجدین

نویسنده : سید حسن موسوی

نزول ملائکه به آسمان دنیا

83 - از امام باقر (علیه السلام) مروی است که فرمود:ان الله تبارک و تعالی لینادی کل لیله جمعه من فوق عرش من اول اللیل الی آخره ألا عبد مومن یدعونی لدینه أو دنیاه قبل طلوع الفجر فأجیبه؟ ألا عبد مومن یتوب الی من ذنوبه قبل طلوع الفجر فأتوب علیه؟ ألا عبد مومن قدقترت علیه رزقه فازیده و أوسع علیه؟ ألا عبد سقیم یسألنی أن أشفیه قبل طلوع الفجر فاعافیه؟ ألا عبد مومن محبوس مغموم یسألنی أن اطلقه من سجنه فاخلی سربه؟ ألا عبد مومن مظلوم یسألنی أن آخذ له بظلامته قبل طلوع الفجر فأنتر له و آخذ له بظلامته؟
یعنی به درستی که خداوند تبارک وتعالی در هر شب جمعه از اول شب تا آخر شب ندا می کند که آیا بنده مومنی هست که قبل از طلوع فجر مرا بخ جهت دین یا دنیایش بخواند تا او را اجابت نمایم؟ آیا بنده مومنی هست که قبل از طلوع فجر از گناهانش به درگاه من توبه نماید تا توبه او را قبول نمایم؟ آیا بنده مومنی هست که رزقش کاسته شده پس بر او بیفزایم و بر وی وسعت دهم؟ آیا بنده بیماری هست که از من درخواست شفا کند از طلوع فجر تا عافیت نصیبش نماید؟ آیا بنده مومنی در بند و غمگین هست که از من بخواهد از بند نجاتش دهم، تا تنش را از هم و غم فارغ سازم؟ آیا بنده مومن مظلومی هست که قبل از طلوع فجر از من بخواهد که دادش را بستانم، پس یاریش کنم و به دادش را بستانم، پس یاریش کنم و دادش را بستانم؟ سپس امام فرمود:فلا یزال ینادی بهذا حتی یطلع الفجر؛ یعنی این ندا داده می شود تا وقتی که فجر طالع گردد.(207)

استغفار در سحرگاهان

84 - در قصص راوندی به اسناد زیادی از صدوق از محمدبن علی ماجیلویه از عمویش أبی القاسم از محمدبن علی صیرفی از شریف بن سابق از فضل بن أبی قره سمندی از امام صادق (علیه السلام) نقل شده که فرمود:یا فضل ان أفضل ما دعوتم الله بالأسحار، قال الله تعای و بالأسحار هم یستغفرون .(208)
85 - احمدبن محمدبن یحیی عطار از پدرش، از احمدبن محمدبن عیسی از حسن بن محبوب از عمروبن یزید نقل می کند که ظاهرا امام صادق (علیه السلام) فرمودند:من قال فی وتره اذا أوتر: استغفرالله و اتوب الیه، سبعین مره و هو قائم، فواظب علی ذلک حتی یمضی له سنه، کتبه الله عنده من المستغفرین بالأسحار، و وجهت له المغفره من الله عزوجل؛ یعنی هرگاه در نماز وتر خود در حالی که ایستاده است هفتاد مرتبه بگوید:استغفرالله و اتوب الیه و یک سال بر این کار مداومت نماید، خداوند وی را از استغفار کنندگان در سحرگاهان نوشته، و آمرزش وی بر خداوند (عزوجل) لازم وحتمی می گردد.(209)
86 - به سند صحیح از عبدالرحمن بن أبی عبدالله از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است که فرمود:القنوت فی الوتر الاستغفار و فی الفریضه الدعاء؛ یعنی در قنوت وتراستغفار و در قنوت فرضیه دعا کنید.(210)
87 - در روایت است که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و اله) در نماز وتر هفتاد مرتبه استغفار می کرد و هفت مرتبه می فرمود:استغفرالله فی الوتر سبعین مره، تنصب یدک الیسری و تعد بالیمنی ؛ یعنی خداوند را در وتر هفتاد بار استغفار کن، دست چپت را بلند کرده و با دست راستت بشمار.(211)

نتایج ترک نماز شب

89 - از امام صادق (علیه السلام) منقول است که می فرمود:أبغض الخلق الی الله جیفه بااللیل بطال بالنهار؛ یعنی مبغوض ترین مخلوقات نزد خدا کسی است که شب چون لاشه مرداری بیفتد و روز را به تنبلی و بطاعت بگذراند.(212)
90 - حسن بن علی وشا از علا از محمدبن مسلم از باقر امام صادق (علیه السلام) نقل می کند که فرمودند:ما من عبد الا و هو یتیقظ مره أو مرتین فی اللیل أو مرارا، فان قام و الا فحج الشیطان فبال فی أذنه، ألا یری أحدکم اذا کان منه ذاک قام ثقیلا أو کسلان؛ یعنی بنده ای نیست مگر اینکه در شب یک بار یا دو بار یا چند بار بیدار می شود.پس اگر برخاست هیچ و گرنه شیطان میان دو پای خود باز گرده، در گوشش بول می نماید. آیا کسی از شما چنین شخصی را ندیده که صبح از خواب برخاسته، در حالی سنگین یا تنبل است؟(213)