فهرست کتاب


مروارید عفاف

سید محسن عظیمی

39 - این جمله از کیست؟ حضرت فاطمه (س) الگو و اسوه زیبایی برای مردم است

الف - پیامبر اکرم (ص)
ب - حضرت علی(ع)
ج - امام سجاد
د - امام زمان (عج)

40 - زیباترین زنی که خداوند آفرید که بود؟

الف - حضرت فاطمه (س)
ب - حضرت مریم
ج - زلیخا
د - حضرت زینب

41 - به چه وسیله ای می توان چشم را از نگاههای حرام باز گرفت؟

الف - ایمان به خدا و آخرت
ب - با تقویت تقوا
ج - توجه به علم و آگاهی خداوند از اعمال ما
د - هر سه مورد