فهرست کتاب


مروارید عفاف

سید محسن عظیمی

6. نجواهای عاشقانه

یکی از انگیزه های گرایش به فساد، سخنان دل انگیری است که بین دختران و پسران و زنان و مردان بیگانه به بهانه های مختلف صورت می گیرد؛ مثل پرسیدن سوالهای درسی، درد دل، مشورت و...
گرچه این مسائل در حد خود می تواند مفید باشد؛ ولی نحوه گفتگوها و برخوردها می تواند نشانگر انگیزه شیطانی چنین افرادی باشد و دختران و پسران جامعه باید از این شیطانها و برخوردهای ماهرانه و صیاد گونه آنها جدا پرهیز کنند و خود را از این گونه دامهای شیطانی نجات دهند. امام باقر علیه السلام فرمود: محادثه النساء من مصائد الشیطان.
سخن گفتن مرد با زنان نامحرم از دامهای شیطان است.(176)

7. نامه های عاشقانه

یکی از عوامل انحراف جوانان، نامه نگاریهای عاشقانه است. از آنجا که دختران، دارای عواطف لطیف و احساسات پرشور و قوی هستند، ناآگاهانه دچار لغزش می شوند و دل بر چنین نامه های فریبنده می سپارند و آنها را واقعیت می انگارند. غافل از این که در پس آن حرفهای دلفریب و قشنگ، امیال کثیف و زشتی کمین کرده اند.
دختران و پسران جوان باد با توجه به عواقب سوء این گونه ارتباطها، عفت خود را تباه نسازند و چنین نامه هایی را که ممکن است روزی دشمن آنان شوند نسپارند و زندگی آینده خویش را دچار آشفتگی نسازند.

8. آرایش و بوی خوش نزد نامحرم

دین زندگی ساز اسلام اگر چه استفاده زنان از آرایش و بوی خوش برای شوهرانشان را ستایش می کند و حتی بر آن تاکید دارد، ولی از طرفی استفاده از آنها را برای بیگانگان شدیداً نکوهش کرده است.
امام صادق علیه السلام فرمود: هر زنی که برای غیر شوهرش بوی خوش به کار برد خداوند متعال نمازش را نمی پذیرد تا اینکه غسل کند و آن بوی خوش پاک گردد همان گونه که برای جنابت غسل می کند.(177)
پیامبر صل الله علیه و آله فرمود: هر زنی که بوی خوش به کار برد و از خانه به در ا ید مورد لعنت است تا زمانی که به منزل باز گردد.(178)
9. جهل
دختر ساده لوحی که از وجود صیادانی بی رحم و دامهای شیطانی بی خبر است و خاطرش از هر پلیدی و زشتی پاک است و به هر چیری از دریچه پاکی و صفا می نگرد با همه این سادگی و ناپختگی و جهلی که نسبت به دنیای اطرافش دارد پای ارتباط و معاشرت را باز می کند. همه را از دریچه دید خود راستگو می پندارد، به قول و قرارها ایمان دارد و هر لحظه، خود را به دور نمای سعادت خیالی و ساختگی خویش نزدیکتر می بیند و به راهنماییها و پندهای خیرخواهانه به بدبینی می نگرد. مدتی می گذرد تا به ساختگی بودن آن صحنه ها پی ببرد و بفهمد که این ظاهرسازیها همه برای رسیدن به تمایلات سرکش بوده است. آنگاه که کم کم پرده های غفلت از برابر دیگان دختر ساده لوح و جاهل کنار رفت در می یابد که گوهر عفت خویش را چگونه به رایگان از دست داده است و چه دیر است آن زمان و چه گران است چنین تجربه ای!