فهرست کتاب


سیمای اخلاق در آثار علامه آیة الله حسن زاده آملی

عباس عزیزی

بخش چهارم: شکر بی اعتنایی به ریاست و فقر

178- شکر پابست شدن
الهی!شکرت که این تهیدست پابست تو شد(223).
179- شکر دار غیر متناهی
الهی!چگونه حسن از عهده شکر جودت برآید که دار غیرمتزاهد وجودت را به او بخشیدی(224).
180- شکر خلوت
الهی!شکرت که از تنهایی و خلوت لذت می برم، چه تنها از خلوت وحشت دارد(225).
181- شکر کسوت
الهی!شکرت که در کسوتیم، که اهل معصیت از آن شرم دارند(226).
182- شکر حقارت نه امارت
الهی!شکرت که حقیر و فقیرم نه امیر و نه وزیر(227).
183- شکر گمنامی
الهی!شکرت که به بلای شهرت مبتلا نشده ام(228).
184- شکر صاحب منصب
الهی! شکرت که صاحب منصب بی زوالم(229).
185- شکر صبر
الهی!شکرت که دولت صبرم دادی تا به ملکت فقرم رساندی(230).
186- شکر خدمتگزار
الهی!شکرت که از شرق تا غرب عالم به حسن خدمت می کنند(231).

بخش پنجم: عبد شکور

187- شکر پروردگار
الهی!شکرت که دل بی دردم را به درد آوردی.
الهی!شکرت که اولم را به آخر مأ ول کردی و آخرم را به اول مبدل.
الهی!شکرت که تا خودم را شناختم، تن خسته و دل شکسته دارم(232).
الهی!آدم شبکور کجا و عبد شکور کجا؟ که شبکور نباشد(233)!
188- نوح، عبد شکور
از امام صادق (علیه السلام) نقل است که: نوح نبی (علیه السلام) در هر صبح و مساء ده بار این دعا را می خواند از این رو بعد شکور نامیده است: اللهم انی أشهدک انه ما اصبح و أمسی بی من نعمه و عافیة فی دین أو دنیافمنک وحدک لا شریک لک، لک الحمد و لک الشکر بها علی حتی ترضی و بعد الرضا(234).

بخش ششم: شکر دوستی و دشمنی در راه خدا

189- شکر دوستی خدا
الهی!کرت که از دوستان دشمنانت و از دشمنان دوستانت نیستم(235).
190- شکر دشمنی در راه خدا
الهی!شکرت که دوستانت را دوست دارم و دشمنانت را دشمن.
الهی!نمی گویم که از دوستانم، ولی شکر که از دشمنان نیستم(236).