فهرست کتاب


بهداشت مسجد

محمد مهدی اصفهانی

فصل اول کلیات:

پیشگفتار

مسجد خانه خدا و مردی ترین پایگاه بندگان خداست - خانه خدا به پاکیزکی از هر خانه دیگری شایسته تر است .

مسجد و پاکیزگی

قرآن فرموده ای فرزندان آدم زینت خویش را بهنگام رفتن به مسجد با خود بردارید -مراعات پاکیزگی و آراستگی از مصادیق زینت با خود برداشتن بهنگام رفتن به مسجد است