فهرست کتاب


بامداد بشریت

محمد جواد مروجی طبسی

40-آیا تعداد یاران امام زمان (علیه السلام) مشخص است؟

یاران امام عصر (علیه السلام ) به چند گروه تقسیم می شوند:
1. یارانی که حضرت مهدی (عج) نهضت خود را با آنان آغاز می کند.
2. یارانی که به برکت مقدم بقیه الله (علیه السلام ) از قبرها برمی خیزند.
3. یارانی که همراه عیسی (علیه السلام ) از آسمان فرود می آیند.
گروه اول 313 هستند. در روایات، محل سکونت این افراد و تعداد افرادی که از هر منطقه به یاری امام زمان (علیه السلام ) می آیند، مشخص شده است.
امام صادق (علیه السلام ) به تقاضای ابو بصیر، محل سکونت یاران امام مهدی (علیه السلام ) و تعداد آن ها از هر منطقه بدین شرح بیان فرمود:
1. اسوان: 1 نفر
2. اصحاب کهف: 7 نفر
3. اصطخر: 2 نفر
4. اهواز: 2 نفر
5. باغه: 1 نفر
6. بافاد: 1 نفر
7. بدا: 1نفر
8. بدو: 1نفر
9. برید: 2 نفر
10. بصره: 3 نفر
11. بلیس: 1 نفر
12. بیرم: 1 نفر
13. بیروت: 9 نفر
14. جابروان: 3 نفر
15. جبل غرو: 8 نفر
16. جرجان: 12 نفر
17. جوقان: 1نفر
18. حار: 1نفر
19. حران: 1نفر
20. حلب: 3نفر
21. حلوان: 2 نفر
22. حیوان: 1نفر
23. خلاط: 1نفر
24. خیبر: 1 نفر
25. دبیله: 1نفر
26. دیماط: 1نفر
27. دیلم: 4 نفر
28. رافقه: 2 نفر
29. رقه: 3 نفر
30. ری: 7 نفر
31. ری: 1نفر
32. سجستان: 3نفر
33. سلیمه: 5 نفر
34. سمند: 4 نفر
35 .سنجار: 4 نفر
36. سیمسیاط: 1نفر
37. شیراز (سیراف) 1 نفر
38. صامغان: 2 نفر
39. صنعاء: 2 نفر
40. صیدائیل: 1نفر
41. طاز بند شرقی: 1نفر
42. طالقان: 24 نفر
43. طالقان : 9 نفر
44. طبرستان : 1 نفر
45. طبریه : 1نفر
46. طرابلس: 2 نفر
47. طوس: 5 نفر
48. طهر: 1 نفر
49. عبثه: 1 نفر
50. عکبرا: 1 نفر
51. فرغانه: 1 نفر
52. فسطاط: 4 نفر
53. قابس: 1نفر
54. قارب: 1 نفر
55. قرمس: 2 نفر
56. قریات: 2 نفر
57. قزوین: 2 نفر
58. قلزم: 2نفر
59. قم: 18 نفر
60. قیروان: 2 نفر
61 کوثا: 1نفر
62. کور کرمان: 3 نفر
63. کوفه: 14 نفر
64. مداین: 8 نفر
65. مدینه: 2 نفر
66. مرو رود: 2نفر
67. مرو: 12 نفر
68. مولیان: 2 نفر
69. نسوی: 1 نفر
70. نصیین: 1 نفر
71. نیشابور: 18 نفر
72. وادی القری: 1 نفر
73. و شیخ: 4 نفر
74. هرات: 12 نفر
75. همدان: 4 نفر
76. پناهندگان به روم: 11 نفر
77. شخص مفقود در سلاهط: 1 نفر
78. المتخلی بصیقیلیه: 1 نفر
79. فراری از قبیله خود: 1نفر
80. فراریان به سروانیه از شعب: 2 نفر
81. گردشگر به دنبال حق از یخشب: 1نفر
82. مسافران عانه به انطاکیه: 2 تاجر و 1 غلام
83. المحتج بکتاب الله علی الناصب از سرخس: 1 نفر
84. وارد شوندگان به سراندیب: 2 نفر(300)
در این جا لازم است که به چند نکته اشاره شود.
1. در برخی روایات، نام این شهرها نیز آمده است: صاغان، قرغانه، شام، ترمذ، موعود، ترقعه، دمشق، فلسطین، بعلبک، نوغان، حائر، نور، قالیقا بروجرد، رها، مراغه، فالس، قبه، تربده، خبوان، طهی، ارم و سردانه. (301)
2. در برخی از احادیث به نام یاران امام مهدی (علیه السلام ) نیز اشاره شده است.(302)
3. تعداد یاران آن حضرت در برخی روایات، با تعدادی که ذکر شد، تفاوت دارد؛ مثلا در روایات دیگر آمده است که از ری یک نفر به کمک امام عصر (عج) می آید و در روایت دیگر، این تعداد 7 نفر ذکر شده است.(303)
4. در برخی روایات، نام برخی از شهرها تکرار شده است؛ همانند شهر ری و طالقان.(304)
5. در برخی روایات، به نام های متشابه برخی شهرها پرداخته است که ممکن است یک شهر باشند؛ همانند قرغانه و فرغانه (305) و صامغان (306) و صاغان.(307)
6. در برخی روایات، تعداد افرادی که ذکر شده اند، کم تر از 313 تن است.
7. شهرهایی که ذکر شده اند، محل سکونت یاران مهدی در زمان ظهور آن حضرت می باشد. بنابر این، ممکن است آنان اهل شهرهای یاد شده نباشند و فقط در زمان ظهور حضرت مهدی (عج) ساکن آن شهر باشند.
8. امام صادق (علیه السلام ) به ابوبصیر فرمود: همه یاران حضرت مهدی جزو نجباء، قضاوت دین وا حکام هستند.
9. نام بسیاری از شهرهای ایران در بین نام ها وجود دارد که در حدود 30 شهر می باشد.
10. با مقایسه بین شهرهای یاد شده و تعداد افرادی که از آن مناطق به یاری امام زمان (علیه السلام ) می آیند، معلوم می شود که بیش ترین یاران آن حضرت را ایرانیان تشکیل می دهند.

آیا یاران امام زمان عج فقط 313 نفرند؟

یاران آن حضرت بیش تر از 313 نفرند. در سخنان معصومین (علیه السلام )، تعداد یاران آن حضرت 5000، 10000، 12000، 15000 نفر نیز آمده است.(308) علاوه بر آن ها 800 مرد و 400 زن همراه حضرت عیسی از آسمان می آیند.(309) و پیوستن هفتاد هزار صدیق که زنده می شوند و در کوفه به امام عصر (عج) می پیوندند، بهترین دلیل بر آن است که یاران حضرت مهدی بیش از 313 تن اند.
در توجیه این عدد که در اخبار آمده، دو احتمال داده شده است:
1. علامه مجلسی می گوید: یاران حضرت مهدی (عج) هنگام ظهور 313 نفرند. بنابراین، منافاتی ندارد که افراد دیگری بعد از ظهور آن حضرت به وی بپیوندند. (310)
2. ممکن است این عده جزو فرماندهان ارشد سپاه و کارگزاران عالی رتبه حکومت مهدی (علیه السلام ) باشند.
امام صادق (علیه السلام ) به مفضل بن فرمود: گویا می بینیم قائم را بر منبر کوفه و 313 نفر یار همراهانش برگردش حلقه زده اند؛ همان هایی که صاحبان پرچم ها می باشند؛ آنان که حاکمان خدا در روی کره زمین بر بندگانش خواهند بود.(311)

41-نقش علما در حکومت امام زمان چیست؟

جهت روشن شدن این پرسش، نخست باید نقش علما را در دوران حضور امامان معصوم بررسی کرد و آن گاه به غیبت و سپس دوران حضور و ظهور امام زمان (علیه السلام ) بپردازیم.
در دوران 260 ساله حضور معصومین (علیه السلام )، علما پس از امامان (علیه السلام )، بزرگ ترین و عظیم ترین نقش را در عالم اسلام ایفا کرده اند.
آنان پاسدار ارزش های دینی بودند. فقیهان در سراسر کشورهای اسلامی، به نمایندگی از معصومین (علیه السلام )، احکام الهی را به مردم می رساندند. در حقیقت، آنان نقش رابط بین معصومین (علیه السلام ) و مردم را ایفا می کردند.
از سوی دیگر، امامان معصوم (علیه السلام ) به پاس تلاش فقیهان پیوسته آن ها را تایید و حمایت می کردند و مردم را به سوی آن ها ارجاع می دادند.
در دوران غیبت صغری نیز بزرگانی همچون عثمان بن سعید و دیگر نمایندگان حضرت مهدی (علیه السلام ) و فقیهانی مانند شیخ صدوق و شیخ کلینی، نقش عظیمی در گسترش مکتب اهل بیت (علیه السلام ) داشته اند.
علما در دوران غیبت کبری به مرزبانی مرزهای عقیدتی پرداختند و زمینه های ظهور حضرت مهدی (عج) را فراهم نمودند.
یاران حضرت مهدی (علیه السلام ) را علما، فقها و قضاوت تشکیل می دهند. آنان به نمایندگی از حضرت مهدی در سرتاسر جهان پخش می شوند و برنامه های حکومت امام زمان را در جامعه پیاده می کنند.
بنابر این، علما بیش ترین سهم را در تشکیل حکومت امام مهدی (علیه السلام ) بر عهده دارند؛ البته برخی از علمای غیر متعهد و منحرف و دنیا دوست پیدا خواهند شد که با حضرت مهدی (علیه السلام ) اعلام جنگ خواهند نمود. آنان از گروه بتریه هستند.(312) و تعدادشان 16000 نفر می باشد.
آنان در پشت شهر کوفه، به جنگ با آن حضرت می پردازند. آن حضرت سه وز به آن ها مهلت می دهد تا از مواضع خود دست بردارند و سپس همه آن ها را به قتل خواهد رساند.(313)
بخش نهم؛ دشمنان امام زمان (علیه السلام)
تمام پیامبران الهی و اوصیای آن ها، در راستای دعوت به خدا پرستی با دشمنان فراوانی رو به رو بوده اند که قرآن مجید به بسیاری از آن ها اشاره کرده است.
اوج این دشمنی ها نسبت به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله بود، چنان چه خود آن حضرت فرمود: هیچ پیامبری همانند من آزار و اذیت ندید.
امام زمان (علیه السلام ) نیز دشمنان بسیاری داشته و خواهد داشت، چون به جنگ تمام قدرت های غاصب و ستمگر خواهد رفت، از این رو بسیاری از قدرت ها، طوایف، قبایل، ملیت ها، گروه ها و مکاتب انحرافی با آن حضرت اعلام جنگ می کنند، اما وی پس از اتمام حجت بر آن ها، زمین را از لوث وجودشان پاک می گرداند.
آخرین بخش این کتاب را به پاسخ برخی از این پرسش ها در مورد دشمنان امام زمان (علیه السلام ) اختصاص داده ایم.