فهرست کتاب


بامداد بشریت

محمد جواد مروجی طبسی

29 -امام زمان (ع) در چه روزی ظهور می کند

معروف است که امام زمان (عج) در روز جمعه ظهور می کند ولی بر اساس روایات که امام باقر (علیه السلام) و صادق (علیه السلام) نقل گردیده است، آن حضرت در روز شنبه قیام می کند.
در کتاب خصال آمده است: امام صادق (علیه السلام) فرمود: یخرج قائمنا اهل البیت یوم الجمعه(212) ؛ قائم ما، اهل البیت (علیه السلام) در روز جمعه قیام می کند.
در کمال الدین آمده است: امام باقر (علیه السلام) فرمود. یخرج القائم یوم السبت یوم عاشوراء الیوم الذی قتل فیه الحسن (علیه السلام) (213) ؛ حضرت قائم (علیه السلام) روز شنبه، روزی که امام حسین (علیه السلام) به شهادت رسید، قیام می کند.
شیخ طوسی می نویسد: امام باقر (علیه السلام) فرمود: کانی بالقائم یوم عاشوراء یوم البست قائما بین الرکن و المقام بین یدیه جبریئل و ینادی: البیعه لله فیملاها عدلا کما ملئت ظلما و جورا(214) ؛ گویا قائم را می بینم که در روز عاشورا، روز شنبه بین رکن و مقام ایستاده است، در حالی که جبرئیل در مقابلش قرار گرفته است، ندا می کند: البیعه لله که با قیام خود، زمین را پر از عدل و داد می کند؛ همان گونه که پر از ظلم و جور شده بود.
برخی از بزرگان گفته اند: بر اساس روایات، امام مهدی (علیه السلام) در روز شنبه قیام می کند.
این روایات را صدوق در کمال الدین، شیخ طوسی در کتاب الغیبه و مفید در ارشاد(215) نقل کرده است. در این روایات، هم چنین تصریح شده است که امام زمان (عج) در روز شنبه قیام می کند.
شاید در جمع بین این در روایت، بتوان گفت که آن حضرت در روز جمعه ظهور می کند و در روز شنبه قیام می نماید؛ یعنی روز ظهور با روز قیام تفاوت دارد.
اگر ملاک را روز عاشورا قرار دهیم نه روز شنبه، باید دید امام حسین (علیه السلام) در چه روزی به شهادت رسید و بر اساس آن روز ظهور مهدی را مشخص کرد.
به نظر می رسد که روز قیام، همان روز شنبه است؛ زیرا چه آنان که روز شنبه را مطرح کرده اند و چه آنان که روز عاشورا گفته اند، روز خروج امام زمان (علیه السلام) را روز شنبه می دانند.

30-امام عصر (ع) چند سال حکومت می کند

مدت حکومت حضرت مهدی (عج) معلوم نیست؛ زیرا روایاتی که در این باره وجود دارد، با هم اختلاف دارد.
مدت هایی که در روایات، برای حکومت وی مشخص شده عبارت است از:
1 - 40 روز(216).
2 - 7 سال.(217).
3 - 7 یا 8 یا 9 سال(218).
4 - 9 سال(219).
5 - 10 سال(220).
6 - 19 سال(221).
7 - 20 سال(222).
8 - 40 سال(223).
9 - 309 سال(224).
گروهی از دانشمندان بر این باوردند که این احادیث باید توجیه گردند و الا با تعارضی که بین احادیث وجود دارد، همه اعتبار خود را از دست خواهند و فقط روایت 7 سال که در اخبار و روایات اهل بیت آمده است، قابل قبول است.
امام محمد باقر (علیه السلام) در باره دوران حکومت حضرت مهدی (عج) به ابوبصیر فرمود: فلک در گردش خود چنان کند شود که هر سال به 10 سال به طول انجامد.
ابوبصیر پرسید: آیا ممکن است سال ها این اندازه طول بکشد؟
حضرت فرمود: خداوند امر می کند که افلاک حرکت خویش را کاهش دهند.
ابوبصیر پرسید: می گویند اگر نظام افلاک تغییر کند، به هم می ریزد.
آن حضرت فرمود: این گفته زنادقه است. مسلمانان چنین سخنی را نمی گویند. خداوند برای پیامبرش شق القمر نمود و آفتاب را برای یوشع بن نون برگرداند و خبر داده است که روز قیامت برابر است یا 1000 سال.(225)
امام صادق (علیه السلام) نیز فرمود: یملک القائم سبع سنین تکون سبعین سنه من سینکم هذه(226) ؛ حضرت قائم (علیه السلام) 7 سال حکومت می کند که برابر است با 70 سال از سال های شما.
مفید در ارشاد می گوید: روایت شده که مدت حکومت حضرت قائم (علیه السلام) 19 سال است، اما سال هایی که روزها و ماه هایش طولانی است، و این امری است غیبی و دانستنش بر ما پوشیده است و این چنین برای ما روایت شده است. پس ما به یک طرف به یک طرف جزم و قطع نمی کنیم، گر چه روایت 7 سال اظهر است.(227)

31-محل سکونت امام مهدی(ع) کجاست