فهرست کتاب


بامداد بشریت

محمد جواد مروجی طبسی

6. تابوت سکینه

این همان صندوقی است خداوند برای مادر موسی (علیه السلام) فرستاد تا نوزادش را در آن قرار دهد و در دریا رها کند... حضرت موسی در پایان عمر، لوح ها و زره و همه آثار نبوتش را در آن قرار داد.(195)
به گفته برخی محققان، تمثال های پیامبران خدا در این تابوت جای داشت. بنی اسرائیل این تابوت را در جنگ ها با خود حمل می کرد و در پرتو آن، پیروزی به دست می آورد.(196)
قائم آل محمد (علیه السلام) هنگام ظهور و رفتن به سوی بیت المقدس، آن تابوت را همراه خاتم سلیمان و لوح های موسی (علیه السلام) بیرون می آورد.(197)

7.مجموعه ای دیگر از آثار پیامبران

امام صادق (علیه السلام) فرمود: لوح ها و عصای موسی و خاتم سلیمان نزد من است، ظرفی که حضرت موسی در آن برای خدا قربانی می کرد، تابوتی که فرشتگان آن را حمل کردند و آوردند و نیز نامی که پیامبر خدا برای حفظ مسلمانان از تیرهای مشرکان آن را در میان صف های لشکر قرار می داد، پیش من است.(198)

8. کتاب های آسمانی

تمام کتاب های آسمانی توسط پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله به اهل بیت (علیه السلام) انتقال یافت. اکنون همه آن ها در اختیار آخرین ذخیره الهی است. روزی که حضرت بقیه الله (عج) به فرمان پروردگار از پس پرده غیبت برون آید، تمام آن ها را با خود می آورد.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: خداوند هیچ چیز به پیامبران نداد مگر این که آن را به محمد صلی الله علیه و آله نیز اعطا کرد. آن صحفی که قرآن در باره اش فرمود: صحف ابراهیم (علیه السلام) و موسی (علیه السلام)، نزد ماست.(199)