فهرست کتاب


بامداد بشریت

محمد جواد مروجی طبسی

5. سنگ حضرت موسی (علیه السلام )

سنگی که حضرت موسی بر آن زد و چشمه های آب از آن روان شد نزد امام مهدی (عج) است.
وقتی که آن حضرت به سوی کوفه حرکت می کند، یکی از یاورانش فریاد می زند: هیچ کس آب و غذا بر ندارد. آن گاه سنگ حضرت موسی بن عمران (علیه السلام) را بر شتر می نهند و همراه خود می برند.
در هیچ منزلی فرود نمی آیند مگر آن که چشمه ای از آن سنگ روان می شود و گرسنگان، بی نیاز و تشنگان، سیراب می شوند.(194)

6. تابوت سکینه

این همان صندوقی است خداوند برای مادر موسی (علیه السلام) فرستاد تا نوزادش را در آن قرار دهد و در دریا رها کند... حضرت موسی در پایان عمر، لوح ها و زره و همه آثار نبوتش را در آن قرار داد.(195)
به گفته برخی محققان، تمثال های پیامبران خدا در این تابوت جای داشت. بنی اسرائیل این تابوت را در جنگ ها با خود حمل می کرد و در پرتو آن، پیروزی به دست می آورد.(196)
قائم آل محمد (علیه السلام) هنگام ظهور و رفتن به سوی بیت المقدس، آن تابوت را همراه خاتم سلیمان و لوح های موسی (علیه السلام) بیرون می آورد.(197)

7.مجموعه ای دیگر از آثار پیامبران

امام صادق (علیه السلام) فرمود: لوح ها و عصای موسی و خاتم سلیمان نزد من است، ظرفی که حضرت موسی در آن برای خدا قربانی می کرد، تابوتی که فرشتگان آن را حمل کردند و آوردند و نیز نامی که پیامبر خدا برای حفظ مسلمانان از تیرهای مشرکان آن را در میان صف های لشکر قرار می داد، پیش من است.(198)