فهرست کتاب


بامداد بشریت

محمد جواد مروجی طبسی

4.عصای حضرت موسی (علیه السلام)

امام باقر (علیه السلام) فرمود: عصای موسی پیش از آن در دست حضرت موسی (علیه السلام) باشد، عصای حضرت آدم (علیه السلام) بود. سپس به حضرت شعیب و بعد به حضرت موسی بن عمران (علیه السلام) رسید و اکنون این عصا نزد ماست. رنگ این عصا همچنان سبز است و همان شکل اول خود باقی است. اگر از آن بپرسی، پاسخ می دهد: این عصا برای قائم ما ذخیره گردیده است. او با عصا همان کاری می کند که موسی انجام داد.(193)

5. سنگ حضرت موسی (علیه السلام )

سنگی که حضرت موسی بر آن زد و چشمه های آب از آن روان شد نزد امام مهدی (عج) است.
وقتی که آن حضرت به سوی کوفه حرکت می کند، یکی از یاورانش فریاد می زند: هیچ کس آب و غذا بر ندارد. آن گاه سنگ حضرت موسی بن عمران (علیه السلام) را بر شتر می نهند و همراه خود می برند.
در هیچ منزلی فرود نمی آیند مگر آن که چشمه ای از آن سنگ روان می شود و گرسنگان، بی نیاز و تشنگان، سیراب می شوند.(194)

6. تابوت سکینه

این همان صندوقی است خداوند برای مادر موسی (علیه السلام) فرستاد تا نوزادش را در آن قرار دهد و در دریا رها کند... حضرت موسی در پایان عمر، لوح ها و زره و همه آثار نبوتش را در آن قرار داد.(195)
به گفته برخی محققان، تمثال های پیامبران خدا در این تابوت جای داشت. بنی اسرائیل این تابوت را در جنگ ها با خود حمل می کرد و در پرتو آن، پیروزی به دست می آورد.(196)
قائم آل محمد (علیه السلام) هنگام ظهور و رفتن به سوی بیت المقدس، آن تابوت را همراه خاتم سلیمان و لوح های موسی (علیه السلام) بیرون می آورد.(197)