فهرست کتاب


بامداد بشریت

محمد جواد مروجی طبسی

3. پرچم رسول الله

پرچم رسول الله پر افتخار پیامبر صلی الله علیه و آله که جبرئیل در روز بدر برای آن حضرت آورد و با به اهتزاز در آمدنش مسلمانان پیرو شدند، همراه مهدی خواهد بود.
حضرت علی (علیه السلام) نیز این پرچم را در بصره به اهتزاز در آورد و چشم فتنه را کور کرد. مومنان اصرار ورزیدند تا حضرت علی (علیه السلام) آن پرچم را در صفین به اهتزاز در آورد، ولی آن حضرت نپذیرفت، و فرمود: این پرچمی است که بعد از من، کسی جز حضرت قائم (علیه السلام) آن را به اهتزاز در نمی آورد.(191)
امام سجاد (علیه السلام) به ابو خالد کابلی فرمود: گویا می بینم صاحب شما بر بلندی نجف در پشت کوفه قرار گرفته است در حالی که پرچم رسول الله را برافراشته است و آن را به سوی هیچ گروهی نمی برد مگر آن که خداوند نابودشان می سازد.(192)

4.عصای حضرت موسی (علیه السلام)

امام باقر (علیه السلام) فرمود: عصای موسی پیش از آن در دست حضرت موسی (علیه السلام) باشد، عصای حضرت آدم (علیه السلام) بود. سپس به حضرت شعیب و بعد به حضرت موسی بن عمران (علیه السلام) رسید و اکنون این عصا نزد ماست. رنگ این عصا همچنان سبز است و همان شکل اول خود باقی است. اگر از آن بپرسی، پاسخ می دهد: این عصا برای قائم ما ذخیره گردیده است. او با عصا همان کاری می کند که موسی انجام داد.(193)

5. سنگ حضرت موسی (علیه السلام )

سنگی که حضرت موسی بر آن زد و چشمه های آب از آن روان شد نزد امام مهدی (عج) است.
وقتی که آن حضرت به سوی کوفه حرکت می کند، یکی از یاورانش فریاد می زند: هیچ کس آب و غذا بر ندارد. آن گاه سنگ حضرت موسی بن عمران (علیه السلام) را بر شتر می نهند و همراه خود می برند.
در هیچ منزلی فرود نمی آیند مگر آن که چشمه ای از آن سنگ روان می شود و گرسنگان، بی نیاز و تشنگان، سیراب می شوند.(194)