فهرست کتاب


بامداد بشریت

محمد جواد مروجی طبسی

5. قیام یمانی

امام صادق علیه السلام فرمود: خراسانی، سفیانی و یمانی در یک سال در یک ماه و در یک روز قیام می کنند و هیچ پرچمی هدایتگر از پرچم یمانی نیست، زیرا مردم را به سوی حق هدایت می کند(117).

6. اختلاف فرزندان عباس

ثمالی می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: امام فرمود: خروج سفیانی از نشانه های حتمی است. امام صادق علیه السلام به من فرمود: آری، و اختلاف فرزندان عباس از علائم حتمیه می باشد(118).

7. نمایان شدن دستی در آسمان

امام صادق علیه السلام فرمود: و کف تطلع من السماء من المحتوم!(119) و دستی که در آسمان ظاهر می گردد، از جمله امور و نشانه های حتمی که در روایات است. همچنین به نشانه های دیگری بر خورد می کنیم که در روایات، جزو نشانه های ظهور شمرده شده، اما هرگز از آن ها تعبیر به حتمی نشده است.
محرث قمی در باره ای: گونه علائم می نویسد: و اما علامات غیر حتمیه: پس آن ها بسیار است، بعضی ظاهر شده و بعضی هنوز واقع نشده و ما در این جا به بعضی از آن ها، به نحو اجمال اشاره می کنیم:
1. خراب شدن دیوار مسجد کوفه؛
2. جاری شدن نهری از شط فرات در کوچه های کوفه؛
3. آباد شدن شهر کوفه بعد از خراب شدن آن؛
4. آب در آوردن در یای نجف؛
5. جاری شدن نهری از فرات به غری که نجف اشرف باشد؛
6. ظاهر ستاره دنباله دار در نزدیکی ستاره جدی؛
7. ظاهر شدن قحطی شدید پیش از ظهور؛
8. وقوع زلزله و طاعون شدید در بسیاری از شهرها؛
9. کشتار بیوج، یعنی کستار بسیاری که آرام نمی گیرند؛
10. خراب شدن مسجد براثا؛
11. ظاهر شدن آتش در سمت مشرق زمین که تا سه یا هفت، در نیان آسمان می شود که باعث تعجب و ترس باشد؛
12. ظاهر شدن سرخی شدیدی که در آسمان پهن می شود؛
13. آمدن باران شدید در ماه جمادی الثانیه و ماه رجب که همانند آن دیده نشده است؛
15. فرو گرفتن ظلمت کفر و فسوق و گناهان تمام جهان را به کام خود می گیرد(120).