فهرست کتاب


بامداد بشریت

محمد جواد مروجی طبسی

4. فرو رفتگی در بیداء

امام صادق علیه السلام چهارمین علامت حتمی را خسف در محلی بین مکه و مدینه، به نام بیداء دانسته است.
امام محمد باقر علیه السلام ضمن حریث مفصلی به جابر می فرماید: وقتی که سپاه اعزامی سفیانی به بیداء می رسد، ناگهان از آسمان ندا می رسد: ای بیداء در خود فرو ببر آنچه از این سپاه می باشد! پس همه به زمین فرو می روند جز سه نفر که خداوند صورت هایشان را به پشت سر بر می گرداند(116).

5. قیام یمانی

امام صادق علیه السلام فرمود: خراسانی، سفیانی و یمانی در یک سال در یک ماه و در یک روز قیام می کنند و هیچ پرچمی هدایتگر از پرچم یمانی نیست، زیرا مردم را به سوی حق هدایت می کند(117).

6. اختلاف فرزندان عباس

ثمالی می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: امام فرمود: خروج سفیانی از نشانه های حتمی است. امام صادق علیه السلام به من فرمود: آری، و اختلاف فرزندان عباس از علائم حتمیه می باشد(118).