فهرست کتاب


بامداد بشریت

محمد جواد مروجی طبسی

3. ندای آسمانی از سوی جبرئیل

در شب جمعه بیست و سوم ماه رمضان، فریاد جبرئیل از آسمان شنیده می شود. امام باقر علیه السلام فرمود: منادی از آسمان به نام حضرت قائم فریاد می زند که به گوش تمام اهل مشرق و مغرب خواهد رسید؛ به گونه ای که هیچ انسان خفته ای در خواب نمی ماند و وحشت زده از خواب بیدار می شود و هیچ ایستاده ای نمی باشد مچر آن که خواهد نشست و نه نشسته ای مگر آن که از جای بر می خیزد(115).

4. فرو رفتگی در بیداء

امام صادق علیه السلام چهارمین علامت حتمی را خسف در محلی بین مکه و مدینه، به نام بیداء دانسته است.
امام محمد باقر علیه السلام ضمن حریث مفصلی به جابر می فرماید: وقتی که سپاه اعزامی سفیانی به بیداء می رسد، ناگهان از آسمان ندا می رسد: ای بیداء در خود فرو ببر آنچه از این سپاه می باشد! پس همه به زمین فرو می روند جز سه نفر که خداوند صورت هایشان را به پشت سر بر می گرداند(116).

5. قیام یمانی

امام صادق علیه السلام فرمود: خراسانی، سفیانی و یمانی در یک سال در یک ماه و در یک روز قیام می کنند و هیچ پرچمی هدایتگر از پرچم یمانی نیست، زیرا مردم را به سوی حق هدایت می کند(117).