فهرست کتاب


بامداد بشریت

محمد جواد مروجی طبسی

2.امتحان شیعیان

شاید یکی از مهم ترین حکمت های غیبت امام زمان علیه السلام این باشد که شیعیان می بایست در دوران غیبت امامشان، مورد آزمایش قرار گیرند، آزمایشی بسیار سخت و دشوار که خالص را از ناخالص و خوب را از بد جدا می کند.
امام صادق علیه السلام در این باره فرمود: به خدا سوگند! آن چه را که گردن های خود را به سوی او کشیده اید، نخواهید بود تا این که مورد آزمایش قرار بگیرد و از هم جدا شوید(93).
امام باقر علیه السلام در جواب جابر جعفی که پرسیده بودن چه وقت فرج شما خواهد رسید؟ فرمود: هیهات، هیهات، فرج ما نخواهد بود تا آن که تصفیه شوید، تصفیه شوید و سه مرتبه این جمله را تکرار کرد و فرمود: تا آن که خوب و بد از هم جدا شوند(94).

3.تنبیه مردم

بسیاری از مردم قدر شناس نعمت های خداوند نیستند، بلکه کفران نعمت هم می کنند. سنت خدا این است که اگر مردم ناسپاسی می کردند و به نعمت های او کفر می ورزیدند، آن ها را تنبه می کند.
بهترین راه تادیب این افراد گرفتن نعمت از آن هاست که موجب می شود بیدار شوند و با تغییر راه و روش خود، آن نعمت از دست رفته را از خداوند در خواست کنند و چه نعمتی عظیم تر و با برکت تر از وجود پیامبر و معصومین بود که در طول 273 سال از آغاز بعثت نبی اکرم صلی الله علیه و آله تا شهادت امام حسن عسکری علیه السلام بین مردم بودند، ولی مردم قدر آن را ندانستند و خداوند این نعمت را از آنان گرفت.
مردم و حکومتهای ستمگر با آن ها جنگیدند، آن ها را به زندان انداختند، توهین کردند و یکی را پس از دیگری به شهادت رساندند.
اگر مردم آن روز، قدر شناس این نعمت ها بودند، امروز ما در هجران امام عزیزمان نمی سوختیم. حال که چنین شده است، باید شب و روز به دنبال این نعمت بزرگ الهی باشیم، تا خداوند این هدیه را با دیگر به ما برگرداند و از نعمت وجودش، در ایام ظهورش بهره مند شویم. مروان انباری گوید: امام جعفر علیه السلام فرمود: اگر خداوند حضور ما را در نزد مردمی کراهت داشته باشد، ما را از آن ها جدا می سازد(95).

4.بیعت کسی به عهده اش نباشد

حدود 10 روایت از معصومین صادر شده است که حکمت غیبت امام عصر را این می داند که بیعتی از سوی مردم عهده آن حضرت نباشد. اگر آن حضرت بدون آماده بودن شرایط، قیام کند یا باید تابع دولتی باشد و یا کشته هوا شد، بدین جهت، آن حضرت قدرتمندانه ظهور خواهد کرد و در برابر هیچ دولتی خضوع و خشوع نخواهد کردت بلکه با قدرت بر تمام قدرت های غاصب و فاسد غلبه پیدا می کند.
علی بن حسن فضایل می گوید: امام رضا علیه السلام به من فرمود: گویا می بینم که شیعیان پس از مفقود شدن سومین فرزندم، به دنبال او خواهند گشت، اما او را پیدا نمی کنند.
عرض کردم: برای چه، ای فرزند رسول خدا؟
فرمودن چون امامشان از آن ها فایب می شود.
گفتم برای چه؟
فرمود: تا بیعت کسی هنگام ظهور به عهده اش نباشد.(96)