فهرست کتاب


بامداد بشریت

محمد جواد مروجی طبسی

9. معاویه بن حکیم.

10. کامل بن ابراهیم.

11. سعد بن عبدالله اشعری (54)

امام حسن عسکری علیه السلام در یکی از روزهای ملاقات با مردم، فرزند خود را به 40 نفر که به دیدارش آمده بودند، نشان داد.(55)