فهرست کتاب


بامداد بشریت

محمد جواد مروجی طبسی

3. یعقوب بن منقوش:

وی می گوید: خدمت ابو محمد حسن بن علی عسکری علیه السلام رسیدم. آن حضرت بر سکوی خانه نشسته بود و در سمت راست وی اتاقی بود که پرده ای آن را پوشانده بود. به حضرت عرض کردم: مولای من! وارث امامت شما کیست؟
امام فرمود: پرده را کنار بزن.
یعقوب بن منقوش می گوید: آن را کنار زدم. نوجوانی به قامت 5 وجب که حدود 8 یا 10 سال بود، بیرون آمد. او پیشانی درخشان، چهره ای نورانی، چشمانی براق، کف های ستبر، زانو هایی برگشته، خالی برگونه راست و گیسوانی مجعد داشت. کودک آمد و روی زانوی ابو محمد علیه السلام نشست. آن حضرت به من فرمود: این پیشوا و امامت شماست...(53)

4. نسیم، خدمتکار امام عسکری علیه السلام .

5. ماریه، خدمتکار امام حسن عسکری علیه السلام .