فهرست کتاب


بامداد بشریت

محمد جواد مروجی طبسی

آیا نامی از امام مهدی (عج) در صحاح سته آمده است

پاسخ

الف) در تمام صحاح سته، به جز صحیح بخاری، نام امام مهدی علیه السلام وجود داشت. نام حصرت مهدی (عج) و سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله درباره آن حضرت در کتابهای صحیح ترمذی (16)، سنن ابن ماجه و سنن ابو داود(17) که الان در دسترس است، موجود است می باشد. ولی در کتاب های صحیح مسلم و سنن نسائی حذف گردیده است.
شاهد بر این که این احادیث قبلا در صحیح مسلم بوده، آن است که ابن حجر عسقلانی در الصواعق المحرقه،(18) ابن الصبان در اسعاف الراغبین،(19) متقی هندی در کنز العمال (20) و حمزاوی در مشارق الانوار،(21) حدیث المهدی حق و هو من ولد فاطمه علیه السلام را از کتاب صحیح مسلم نقل کرده اند، اما چنین حدیثی در نسخه فعلی صحیح مسلم که در دسترس همگان است، موجود نمی باشد.
و شاهد بر این که سخنان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله درباره حضرت مهدی (عج) در سنن نسائی هم وجود داشت، این که سلمی در عقد الدرر، (22) حدیث المهدی منی را از کتاب سنن نسائی نقل کرده است و ابن الصبان،(23) عبدالمحسن عباد، (24) ابن جر عسقلانی، (25) حمزاوی (26) و شیخ منصور علی ناصف، (27) حدیث النهدی حق و هو من ولد فاطمه علیها السلام را از نسائی نقل کرده اند.
حال، خود قضاوت کنید: یا این چند نفر، به دروغ مطلبی را از صحیح مسلم و سنن نسائی نقل کرده اند و با این دو کتاب دستخوش حذف گردیده است.
ب) در نسخه های فعلی صحیح مسلم، گرچه نامی از امام مهدی علیه السلام برده نشده است، اما دو حدیث در مورد آمدن خلیفه ای در آخر الزمان (28) و نزول حضرت عیسی علیه السلام از آسمان (29) و نماز خواندنش پشت سر آن خلیفه، ذکر شده است، که باید پرسید: این خلیفه کیست که پیامبر اوالعزم پشت سر او نماز می خواند؟ آیا او غیر از مهدی (عج) است؟!
ج) اشکال عمده ای که بر بخاری و مسلم وارد است این است که آن ها مبنایی را که برای نقل روایت از یک راوی پذیرفته اند و بنابر آن مبنا به نقل حدیث راویان در کتاب های خود پرداخته اند، در همه جا رعایت نکرده اند و بسیاری از روایات را که نقل آن ها سازگار با آن مبنا بود، نیاورده اند.
حاجم نیشابوری (متوفیا: 405 ه.ق) در کتاب خود، احادیثی که مبنای بخاری و مسلم برای نقل حدیث، در آن ها وجود داشت، اما آنان آن احادیث را ذکر نکرده بودند، گرد آورده و در پایان هر حدیث، این اصطلاح را به کار برده است: هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین و لم یخرجاه؛ این حدیث بر مبنای خویش (بخاری و مسلم) صحیح است، ولی آنان این احادیث را نقل نکرده اند.
از جمله احادیثی که بر مبنای بخاری و مسلم در حدیث، صحیح بود و باید آنان بر مبنای خویش در نقل می کردند، مربوط به امام مهدی (عج) می باشد که از باب نمونه به پنج روایت اشاره می نماییم:
1. المهدی منا رجل اهل البیت
2. نحن ولد عبد المطلب... و المهدی.(30)
3. المهدی منی اجلی الجبهه اقنی الانف.(31)
4.... ثم یخرج رجل من عترتی.(32)
5. اذا اذا ریتم الرایات السود فان فیها خلیفه الله المهدی.(33)
د) بنابر نظر اهل سنت: صحیح ترمذی، سنن ابن ماجه و سنن ابو داود از صحاح سته اند. حال که احادیث مهدی (عج) در این کتابها آمده است. بنابراین، احادیث حضرت مهدی (عج) در بقیه صحاح موجود باشد. مگر احادیث دیگر در همه کتابهای صحاح موجود است. ابن تیمیه که گستاخی های فراوانی نسبت به شیعه نموده است، درباره احادیث حضرت مهدی (عج) می نویسد: ان الاحادیث التی یحتج بها علی خروج المهدی احادیث صحیحه رواه ابو داود و الترمذی و احمد و غیر هم من حدیث ابن مسعود و غیره(34) ، روایاتی که بر خروج امام مهدی (عج) استدلال می شود احادیثی هستند صحیح که ابو داود و ترمذی و احمد و غیر آن ها از طریق ابن مسعود و دیگران، آن ها را نقل کرده اند.
بخاری گر چه در صحیح خود، احادیث مهدی را نیاورده، اما در تاریخ خود در چند مورد نام امام مهدی (عج) را ذکر کرده است. او در تاریخ خودت این حدیث را از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کرده است: المهدی منا اهل البیت(35) وی در همان کتاب به حدیث المهدی حق من ولد فاطمه اشاره می کند(36).

5 - چرا امام مهدی را بشناسیم؟