فهرست کتاب


بامداد بشریت

محمد جواد مروجی طبسی

1 - آیا در کتابهای آسمانی، به مسئله ظهور منجی جهان اشاره ای شده است، با این کار که این عقیده اختصاص با مسلمانان دارد؟

پاسخ

این عقیده اختصاص به مسلمانان ندارند، بلکه تمام ادیان و کتابهای الهی - و برخی آیین ها - مژده اند که منجی جهان در فرجام تاریخ خواهد رسید و جهان را پر از عدل و داد خواهد ساخت.
در قرآن آمده است: ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون(1) ؛ در زبور، بعد از ذکر نوشتیم: بندگان شایسته ام وارث حکومت زمین خواهند شد.
مفسران قرآن در تفسیر واژه ذکر اختلاف نظر دارند؛ برخی گفته اند: به تمام کتابهای آسمانی که از سوی خداوند بر پیامبران نازل گشته است، ذکر گفته می شود.(2)
برخی دیگر گفته اند: مراد از ذکر، تورات است.(3)
بنابراین، کتابهای آسمانی پژمرده داده اند که سرانجام، صالحان به فرمانراویی جهان خواهند رسید.
استاد حکیمی می نویسند: از روزگاران کهن، داستان ظهور مصلح در آخر الزمان اصلی اساسی بوده است. پیشینیان بشر پیوسته آن ها به یادها می آوردند. اکنون نیز پس از گذاشتن قرن ها در خلال یادگاری های انسان های قدیم، آثاری هست که ما را به گفته بالا رهنمون می کند.(4)
یکی از دانشمندان معاصر می نویسد:
اصولا فتوریسم، یعنی اعتقاد به دوره آخر الزمان و انتظار ظهور منجی، عقیده ای است که در کیش های آسمانی یهودیت، زردشتی و مسیحیت در سه مذهب عمده آن: کاتولیک، پروتستان، و ارتدوکس، و مدعیان نبوت، عموما و دین مقدس اسلام خصوصا به مثابه یک اصل مسلم قبول شده است و درباره آن در مباحث تئولوژیک مذاهب آسمانی، رشته تئولوژی بیبلکان، کاملا شرح و بسط داده است شده است(5).
حکیمی می نویسد: در کتابها و آثار زردشت و زردشتی درباره آخرالزمان و ظهور موعود مطالب بسیاری آمده؛ از جمله در این کتابها: کتاب اوستا، کتاب زند، کتاب جاماسب نامه، کتاب داتستان دینیک، کتاب زراتشت نامه.
و نیز در کتاب های تحریف شده یهودیت و عهد عتیق همانند: کتاب دانیال پیامبر، کتاب حجی پیامبر، کتاب صفنیای پیامبر، هم چنین کتابهای مسیحیت همانند: انجیل متی، انجیل لوقا، انجیل مرقس، انجیل برنابا و مکاشفات یوحنا، ضمن توجه به تحریف شدن آن ها، از منجی موعود سخن به میان آمده است.(6)
بدون تردید، اگر این کتابها تحریف نشده بود، مطالب روشن تر و بیش تری درباره مصلح جهانی در آن ها دیده می شد؛ این در حالی است که اگر در کتابهای آسمانی گذشته، هیچ نام و نشانی از موعود نبود، باز هم می گفتیم خداوند در تمام کتاب ها از مهدی موعود سخن گفته است، زیرا در قرآن مجید تصریح کرده که در کتاب های آسمانی از منجی بشر سخن گفته است.

2 - آیا مهدویت در قرآن کریم مطرح شده است؟