فهرست کتاب


پیامبری و جهاد

استاد جلال الدین فارسی

کافران در اندیشه انتقام

ضرار بن خطاب از کسانی که در جنگ بدر شرکت داشته اند می پرسد: ابو الحکم ابوجهل را چه کسی کشت؟ می گویند: پسر عفراءتت. می پرسد: امیه بن خلف را چه کسی کشت؟ جواب می دهند: حبیب بن یساف. می پرسد: عقبه بن ابی معیط را چه کسی کشت؟ می گویند: عاصم پسر ثابت بن ابی اقلح. و همینگونه یکایک مهتران قریش را که کشته شده اند نام می برد، و به او می گویند که بدست چه کسی کشته شده است. می پرسد: سهیل بن عمرو را چه کسی اسیر کرد؟ می گویند: مالک بن دخشم. (300)تصمیم می گیرد که انتقام خون آنها را از مومنان بستاند.

در انتظار و آرزوی شهادت

یتیمی از انصار به خدمت پیامبر آمده بر سر نخل بارداری علیه ابو لبابه اقامه دعوی می کند رأی پیامبر به نفع ابولبابه صادر می شود. یتیم به التماس می خواهد که آن درخت خرما به او داده شود. پیامبر از ابو لبابه می خواهد که آن درخت خرما را به آن یتیم ببخشد. نمی پذیرد. به او می فرماید: اگر آن را به وی ببخشی درخت خرمای بارداری در بهشت خواهی داشت. نمی پذیرد. ثابت بن دحداحه که این سخن را می شنود به خدمت پیامبر آمده عرض می کند: ای رسول خدا، اگر آن نخل باردار را به آن یتیم بدهم چه خواهم داشت؟ می فرماید: نخل بارداری در بهشت. ثابت بن دحداحه با دادن یک نخلستان به ابو لبابه، آن نخل باردار را از او می خرد و به آن یتیم می بخشد. پیامبر می فرماید: ابن دحداحه چه درختان پربار خوشه آویخته ای در بهشت خواهد داشت. همه انتظار می کشند که ثابت بن دحداحه به افتخار شهادت نائل آید... (301)

جنگ احد (302)