فهرست کتاب


پیامبری و جهاد

استاد جلال الدین فارسی

تحکیم اراده

مسلمانان در شرایط دشواری بسر می برند. برای خشنودی خدا و پیامبرش ترک مال و خانه و کاشانه و خویشاوندگفته اند و دارایی خود را در دست مشرکان رها کرده اند تا ایمان خویش به سلامت برند. یهودیان هم آشکارا دشمنی و بد گویی می کنند و در پی آزار روحی مومنانند. عده ای از ثروتمندان هم رفتاری نفاق آمیز دارند و حاضر نیستند ثروت خویش را در خدمت اسلام و مهاجران تنگدست بگذارند. خداوند، مومنان را با تذکر رویدادهای سختی که بر نسلهای مومن گذشته است دلداری می دهد:
ام حسبتم ان تدخلوا الجنه و لما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأسا و الضراءو زلزلوا حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه متی نصرالله؟ أن ان نصرالله قریب. (66)
آیا پنداشته اید که به بهشت در می آیید حال آنکه هنوز سر گذشت کسانی که پیش از شما بودند برایتان پیش نیامده است، بینوایی کشیدند و بیماری و چنان زیرو زبر شدند که پیامبر و کسانی که همراهش ایمان آورده بودند می گفتند: یاری خدا کی خواهد رسید؟ هان! بیگمان یاری خدانزدیک است.

حدانفاق

عمرو بن جموح انصاری که پیرمردی کهنسال و ثروتمند است از رسول خدا می پرسد که چه مبلغ انفاق کند و به چه کسانی بدهد؟ این آیت فرود می آید:
یسلونک ماذا ینفقون؟ قل ماانفقتم من خیر فللوالدین و الاقربین و الیتامی و المساکین و ابن السبیل، و ما تفعلوا من خیر فان الله به علیم. (67)
از تو می پرسند چه چیز را انفاق کنند؟ بگو: آنچه از مال انفاق می کنید باید برای پدرو مادر و خویشاوندان نزدیک و پدر مردگان و بیچارگان و راه ماندگان باشد، و آنچه از کار نیک کنید بیگمان خدا به آن داناست.

امر جهاد مسلحانه

وظیفه جهاد مسلحانه مقرر می گردد:
پیکار بر عهده تان مقرر گشت حال آنکه آن را خوش نمی دارید، و بسا که چیزی راخوش نمی دارید و آن برایتان خیر است و بسا که چیزی را دوست می دارید و آن برای شما شر است، و خدا می داند و شما نمی دانید. (68)
باز مسأله جنگیدن در ماه حرام مطرح می شود و کاری را که گروه رزمی عبدالله بن جحش کرده است پیش می کشند و آن را بهانه ای می سازند برای متهم کردن مومنان به بی حرمتی نسبت به عرف جاری در جنگ وصلح: از تو درباره جنگیدن در ماه حرام می پرسند. بگو: جنگیدن در آن گناهی سهمگین است و بر بستن راه خدا و کافر شدن به آن و بر بستن راه مسجدالحرام و بیرون کردن اهالی آن از آن نزد خدا سهمگین تر است. و شکنجه از دین بیرون بردن سهمگین تر از کشتن است. و هنوز هم با شما می جنگند تا اگر بتوانند شما را از دینتان بر گردانند. و هر کس از شما که از دینش برگردد پس در حالی که کافر است بمیرد پس اینان کار هایشان در دنیا و آخرت بباد رفته باشد و اینان همدم آتش باشند، آنان در آن ماندگارند. بیگمان، کسانی که ایمان آوردند و کسانی که هجرت کردند و در راه خدا جهاد کردند آنان رحمت خدا را انتظار می برند، و خدا آمرزنده ای مهربان است. (69)