فهرست کتاب


پیامبری و جهاد

استاد جلال الدین فارسی

لشکرکشی به ذوالعشیره (52)

در جمادی الآخر- سال دوم هجرت- خبر می رسد که کاروانی از مکه آهنگ شام دارد و همه اموال قریش در آن گرد آمده است. یارانش را فرا می خواند و همراه 105یا200 نفر به راه می افتند تا به بیوت السقیا (53)می رسند بقصد تهدید آن کاروان. (54)

سرگذشت ابراهیم

و به یاد آور آنگاه را که ابراهیم را پروردگارش با فرمانهایی آزمود پس وی آن فرمانها را به انجام رسانید. فرمود: من برآنم تا تو را امام آدمیان گردانم. گفت: و از فرزندان من هم؟ فرمود: پیمان من به ستمکاران نرسد. و آنگاه را که آن خانه را پناهگاه و مأمن آدمیان قرار دادیم، و شما از مقام ابراهیم برای خویشتن نماز گاه بگیرید. و به ابراهیم و اسماعیل سفارش کردیم که خانه مرا برای طواف کنندگان و معتکفان و رکوع کنندگان و سجده کنندگان پاکیزه سازید. و آنگاه را که ابراهیم گفت: پروردگارمن، اینجارا شهری ایمن قرار بده و ساکنانش را از میوه ها روزی ده کسانی از آنان را که به خدا و دوران آخرت ایمان آوردند. فرمود: و کسی را که کافر شد نیز اندکی بهره ور می سازم سپس او را بقهری سوی عذاب آتش می برم و بد سر نوشتی است. و آن هنگام را که ابراهیم پایه های آن خانه کعبه را با اسماعیل بالا می برد گفتند: پروردگار ما، از ما بپذیر زیرا که شنوای دانا تویی تو. پروردگار ما، بگذار تا که تسلیم شده تو باشیم و از فرزندان ما امتی تسلیم شده تو باشند، و آداب حج ما را به ما بنمایان، و توبه ما بپذیر زیرا که توبه پذیر مهربان تویی تو. پروردگار ما، و به میان آنان پیامبری از خودشان برانگیز تا آیات تو را بر آنان تلاوت کنند و به ایشان کتاب آسمانی و حکمت بیاموزد و پاکیزه شان کند زیرا که مقتدر حکیم تویی تو. و کیست که روی از کیش ابراهیم بگرداند مگر آنکس که عقل خویشتن سبک کند. و بیقین او را در دنیا بر گزیدیم و بیشک او در آخرت نیز از شایسته کرداران است. چون پروردگارش به او فرمود: تسلیم باش، گفت: تسلیم پروردگار عالمهای آفریدگان شدم. و بدان ابراهیم فرزندانش و یعقوب را سفارش کرد که ای فرزندان من، بیگمان خدا برای شما این دین را برگزید، پس جز در حال تسلیم و فرمانبرداری نمیر ید. مگر شما حاضر بودید آندم که یعقوب را مرگ فرا رسید؟ آندم که به فرزندانش گفت: پس از من که را خواهید پرستید؟ گفتند: معبود تو و معبود نیاکانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را می پرستیم که معبودی یگانه است و ما تسلیم او هستیم. آن امتی است که بگذشت، او راست آنچه بدست آورد وکرد و شماراست آنچه بدست آوردید، و از شما درباره آنچه می کردند باز خواست نشود. و گفتند: یهودی یا مسیحی شوید تا هدایت شده باشید. بگو: در واقع کیش پاک گرایی ابراهیم که از مشرکان نبود مایه هدایت است. بگویید: به خدای یگانه ایمان آوردیم و به آنچه بسوی ما فرود آمد و آنچه بسوی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط فرود آمد و آنچه به موسی و عیسی رسید و آنچه به پیامبران از پروردگارشان داده شد، هیچک از آنان را استثنا نمی کنیم، و ما به او تسلیم هستیم. پس اگر ایمان آوردند به همه آنچه شما ایمان آوردید بیقین هدایت یافته اند، و اگر روی گردانیدند پس جز این نیست که آنان در ستیزه اند، در آن صورت خدا بزودی شر آنان را از تو باز دارد و او شنوای داناست. (55)

رنگ آمیزی الهی

مسیحیان، هر وقت خداوند به آنان فرزندی می دهددر هفت روزگی او را در آب زرد رنگی غسل می دهند و آن را غسل تعمید می نامند و می پندارند بدینوسیله او را تطهیرمی کنند، و معتقدند که این غسل تعمید بجای ختنه است. و چون فرزند را غسل تعمید می دهند می پندارند که او نصرانی حقیقی شده است! خداوند اشاره به غسل دادن آنان در آب رنگین می فرماید که رنگ آمیزی خدا بدین صورت است که شخص را به ایمان اسلامی در آورد:
صبغه الله، ومن احسن من الله صبغه و نحن له عابدون. (56)
رنگ آمیزی خداست، و کیست بهتر از خدا به رنگ آمیزی، و ما پرستنده اوییم. بگو: با ما درباره خدا مجادله می کنید حال آنکه او پروردگار ما و پروردگار شماست، و کارهای ما ما راست و کارهای شما شماراست، و ما پرستشمان را یکسره خاص او کرده ایم. یا می گویید: ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط، یهودی یا مسیحی بودند؟ بگو: آیا شما دانا ترید یا خدا؟ و ستمکارتر از آنکس کیست که شهادتی از خدا را که نزد اوست کتمان کند حال آنکه خدا از آنچه می کنید غافل نیست. آن امتی است که بگذشت، او راست آنچه بدست آورد وکرد و شما راست آنچه بدست آوردید، و از شما درباره آنچه می کردند باز خواست نشود. (57)