فهرست کتاب


پیامبری و جهاد

استاد جلال الدین فارسی

آیات قرآن

سوره مبارکه بقره ادامه می یابد:
هر آیه را که نسخ کنیم یا به فراموشی سپاریمیااعلام حکم آن را به تأخیر افکنیم آیه ای بهتر از آن یا مانند آن بیاوریم. مگر نمدانی که خدا بر هر چیز تواناست؟ مگر نمی دانی که فرمانروایی آسمانها و زمین از آن خداست و شما جز خدا هیچ ولی و مددکاری ندارید؟ یا می خواهید از پیامبرتان سوأل چنان کنید که پیشتر از موسی سوأل شد، حال آنکه هر کس کفر را در عوض ایمان بگیرد بیقین راه راست را گم کرده باشد. بسیاری از اهل کتاب از راه حسدی که در اندرونشان هست دوست داشتند شما را پس از ایمانتان به حالت کفار برگردانند آنهم پس از آنکه حق برای آنان نمودار گشت.پس، ببخشید و در گذرید تا آنکه خدا فرمانش را بتحقیق آرد زیرا که خدا بر هر چیز تواناست. و نماز را به پا دارید، و آنچه از خیربرای خویشتن از پیش می فرستید نزد خدا خواهید یافتنش زیرا که خدا بدانچه می کنید بیناست. و گفتند: هیچکس به بهشت در نیاید مگر کسی که یهودی یا مسیحی گشت. آن تمناهای ایشان است. بگو: اگر راست می گویید برهان خویش ارائه دهید. آری، هر کس در حالی که نیکوکاربود وجود خویش تسلیم خدا کرد پاد(ره) را نزد پروردگارش خواهد داشت و نه بیمی بر آنان خواهد بود و نه آنان اندوه خورند. و یهودیان گفتند: مسیحیان بی پایه اند. و مسیحیان گفتند: یهودیان بی پایه اند، در حالی که آنان کتاب آسمانی می خوانند. همینگونه کسانی که کتاب آسمانی نمی دانند نظیر سخن آنان گفتند. پس خداوند در دوران رستاخیز درباره آنچه بر سرش اختلاف داشتند حکم خواهد کرد. و ستمکارتر از آنکسی کیست که نگذارد در مساجد خدا نام او برده شود و تلاش در خرابی آنها کند، اینها حق ندارند که وارد آن مساجد شوند مگر ترسان، در دنیا ننگ و خواری دارند و در آخرت عذابی سهمگین دارند. مشرق و مغرب از آن خداست، پس بهر سو روی آورید همانجا ذات خداهست، زیرا خدا محیطی یا گشایشگری داناست. و گفتند: خدا پسری بر گرفت. منزه است او. در واقع، آنچه در آسمانهاو زمین است از آن اوست و همگی فرمانبردار اویند، پدید آورنده آسمانها و زمین از عدم، و چون فرمانی براند جز این نیست که به آن فرماید: باش، پس می شود. و کسانی که کتاب آسمانی نمی دانند گفتند: چرا خدا با ما سخن نمی گوید یا آیتی برای ما نمی آید؟ همینگونه کسانی که پیش از ایشان بودند مانند گفته ایشسان گفتند، دلهایشان شبیه یکدیگراست، بیقین آیات را برای مردمی که یقین می آورند بیان نمودیم. بیگمان ما ترابا حق، مژده دهنده و بیم دهنده فرستادیم و از تو درباره همدمان دوزخ پرسیده نخواهد شد. و یهودیان و مسیحیان هرگز از تو خشنود نخواهند شد مگر کیش آنان را پیروی کنی. بگو: هدایت همان هدایت خداست. و اگر پس از آن دانش که به تو رسید پیروی تمایلات آنان کنی هیچ ولی و مددکاری از جانب خدا نخواهی داشت. کسانی که به ایشان کتاب آسمانی رساندیم آن را چنان تلاوت می کنند که سزاوار آنست، اینان بدان قرآن می گروند. و کسانی که بدانقرآن کافر می شوند پس زیانکار آنان هستند. ای بنی اسرائیل، نعمت مرا که برای شما ارزانی داشتم یاد کنید و این را که من شما را بر عالمهای آفریدگان فزونی بخشیدم. و از دورانی پروا گیرید که هیچکس چیزی از کیفر دیگری را پذیرا نتواند گشت و نه از روی تاوانی پذیرفته می شود و نه وی را شفاعتی سود دهد و نه آنان یاری شوند. (51)

لشکرکشی به ذوالعشیره (52)

در جمادی الآخر- سال دوم هجرت- خبر می رسد که کاروانی از مکه آهنگ شام دارد و همه اموال قریش در آن گرد آمده است. یارانش را فرا می خواند و همراه 105یا200 نفر به راه می افتند تا به بیوت السقیا (53)می رسند بقصد تهدید آن کاروان. (54)

سرگذشت ابراهیم

و به یاد آور آنگاه را که ابراهیم را پروردگارش با فرمانهایی آزمود پس وی آن فرمانها را به انجام رسانید. فرمود: من برآنم تا تو را امام آدمیان گردانم. گفت: و از فرزندان من هم؟ فرمود: پیمان من به ستمکاران نرسد. و آنگاه را که آن خانه را پناهگاه و مأمن آدمیان قرار دادیم، و شما از مقام ابراهیم برای خویشتن نماز گاه بگیرید. و به ابراهیم و اسماعیل سفارش کردیم که خانه مرا برای طواف کنندگان و معتکفان و رکوع کنندگان و سجده کنندگان پاکیزه سازید. و آنگاه را که ابراهیم گفت: پروردگارمن، اینجارا شهری ایمن قرار بده و ساکنانش را از میوه ها روزی ده کسانی از آنان را که به خدا و دوران آخرت ایمان آوردند. فرمود: و کسی را که کافر شد نیز اندکی بهره ور می سازم سپس او را بقهری سوی عذاب آتش می برم و بد سر نوشتی است. و آن هنگام را که ابراهیم پایه های آن خانه کعبه را با اسماعیل بالا می برد گفتند: پروردگار ما، از ما بپذیر زیرا که شنوای دانا تویی تو. پروردگار ما، بگذار تا که تسلیم شده تو باشیم و از فرزندان ما امتی تسلیم شده تو باشند، و آداب حج ما را به ما بنمایان، و توبه ما بپذیر زیرا که توبه پذیر مهربان تویی تو. پروردگار ما، و به میان آنان پیامبری از خودشان برانگیز تا آیات تو را بر آنان تلاوت کنند و به ایشان کتاب آسمانی و حکمت بیاموزد و پاکیزه شان کند زیرا که مقتدر حکیم تویی تو. و کیست که روی از کیش ابراهیم بگرداند مگر آنکس که عقل خویشتن سبک کند. و بیقین او را در دنیا بر گزیدیم و بیشک او در آخرت نیز از شایسته کرداران است. چون پروردگارش به او فرمود: تسلیم باش، گفت: تسلیم پروردگار عالمهای آفریدگان شدم. و بدان ابراهیم فرزندانش و یعقوب را سفارش کرد که ای فرزندان من، بیگمان خدا برای شما این دین را برگزید، پس جز در حال تسلیم و فرمانبرداری نمیر ید. مگر شما حاضر بودید آندم که یعقوب را مرگ فرا رسید؟ آندم که به فرزندانش گفت: پس از من که را خواهید پرستید؟ گفتند: معبود تو و معبود نیاکانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را می پرستیم که معبودی یگانه است و ما تسلیم او هستیم. آن امتی است که بگذشت، او راست آنچه بدست آورد وکرد و شماراست آنچه بدست آوردید، و از شما درباره آنچه می کردند باز خواست نشود. و گفتند: یهودی یا مسیحی شوید تا هدایت شده باشید. بگو: در واقع کیش پاک گرایی ابراهیم که از مشرکان نبود مایه هدایت است. بگویید: به خدای یگانه ایمان آوردیم و به آنچه بسوی ما فرود آمد و آنچه بسوی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط فرود آمد و آنچه به موسی و عیسی رسید و آنچه به پیامبران از پروردگارشان داده شد، هیچک از آنان را استثنا نمی کنیم، و ما به او تسلیم هستیم. پس اگر ایمان آوردند به همه آنچه شما ایمان آوردید بیقین هدایت یافته اند، و اگر روی گردانیدند پس جز این نیست که آنان در ستیزه اند، در آن صورت خدا بزودی شر آنان را از تو باز دارد و او شنوای داناست. (55)