فهرست کتاب


پیامبری و جهاد

استاد جلال الدین فارسی

نخستین لشکرکشی به بدر

در همان ماه ربیعالاول، کرزبن جابر فهری به رمه های مردم مدینه که در جماءو اطراف آن مشغول چرایند دستبرد مزند. پیامبر در رأس یکدسته سپاهی به تعقیب او میروند تابهبدر می رسند و چون مهاجم را نمی یابند به مدینه باز می گردند.

آیات قرآن

سوره مبارکه بقره ادامه می یابد:
هر آیه را که نسخ کنیم یا به فراموشی سپاریمیااعلام حکم آن را به تأخیر افکنیم آیه ای بهتر از آن یا مانند آن بیاوریم. مگر نمدانی که خدا بر هر چیز تواناست؟ مگر نمی دانی که فرمانروایی آسمانها و زمین از آن خداست و شما جز خدا هیچ ولی و مددکاری ندارید؟ یا می خواهید از پیامبرتان سوأل چنان کنید که پیشتر از موسی سوأل شد، حال آنکه هر کس کفر را در عوض ایمان بگیرد بیقین راه راست را گم کرده باشد. بسیاری از اهل کتاب از راه حسدی که در اندرونشان هست دوست داشتند شما را پس از ایمانتان به حالت کفار برگردانند آنهم پس از آنکه حق برای آنان نمودار گشت.پس، ببخشید و در گذرید تا آنکه خدا فرمانش را بتحقیق آرد زیرا که خدا بر هر چیز تواناست. و نماز را به پا دارید، و آنچه از خیربرای خویشتن از پیش می فرستید نزد خدا خواهید یافتنش زیرا که خدا بدانچه می کنید بیناست. و گفتند: هیچکس به بهشت در نیاید مگر کسی که یهودی یا مسیحی گشت. آن تمناهای ایشان است. بگو: اگر راست می گویید برهان خویش ارائه دهید. آری، هر کس در حالی که نیکوکاربود وجود خویش تسلیم خدا کرد پاد(ره) را نزد پروردگارش خواهد داشت و نه بیمی بر آنان خواهد بود و نه آنان اندوه خورند. و یهودیان گفتند: مسیحیان بی پایه اند. و مسیحیان گفتند: یهودیان بی پایه اند، در حالی که آنان کتاب آسمانی می خوانند. همینگونه کسانی که کتاب آسمانی نمی دانند نظیر سخن آنان گفتند. پس خداوند در دوران رستاخیز درباره آنچه بر سرش اختلاف داشتند حکم خواهد کرد. و ستمکارتر از آنکسی کیست که نگذارد در مساجد خدا نام او برده شود و تلاش در خرابی آنها کند، اینها حق ندارند که وارد آن مساجد شوند مگر ترسان، در دنیا ننگ و خواری دارند و در آخرت عذابی سهمگین دارند. مشرق و مغرب از آن خداست، پس بهر سو روی آورید همانجا ذات خداهست، زیرا خدا محیطی یا گشایشگری داناست. و گفتند: خدا پسری بر گرفت. منزه است او. در واقع، آنچه در آسمانهاو زمین است از آن اوست و همگی فرمانبردار اویند، پدید آورنده آسمانها و زمین از عدم، و چون فرمانی براند جز این نیست که به آن فرماید: باش، پس می شود. و کسانی که کتاب آسمانی نمی دانند گفتند: چرا خدا با ما سخن نمی گوید یا آیتی برای ما نمی آید؟ همینگونه کسانی که پیش از ایشان بودند مانند گفته ایشسان گفتند، دلهایشان شبیه یکدیگراست، بیقین آیات را برای مردمی که یقین می آورند بیان نمودیم. بیگمان ما ترابا حق، مژده دهنده و بیم دهنده فرستادیم و از تو درباره همدمان دوزخ پرسیده نخواهد شد. و یهودیان و مسیحیان هرگز از تو خشنود نخواهند شد مگر کیش آنان را پیروی کنی. بگو: هدایت همان هدایت خداست. و اگر پس از آن دانش که به تو رسید پیروی تمایلات آنان کنی هیچ ولی و مددکاری از جانب خدا نخواهی داشت. کسانی که به ایشان کتاب آسمانی رساندیم آن را چنان تلاوت می کنند که سزاوار آنست، اینان بدان قرآن می گروند. و کسانی که بدانقرآن کافر می شوند پس زیانکار آنان هستند. ای بنی اسرائیل، نعمت مرا که برای شما ارزانی داشتم یاد کنید و این را که من شما را بر عالمهای آفریدگان فزونی بخشیدم. و از دورانی پروا گیرید که هیچکس چیزی از کیفر دیگری را پذیرا نتواند گشت و نه از روی تاوانی پذیرفته می شود و نه وی را شفاعتی سود دهد و نه آنان یاری شوند. (51)

لشکرکشی به ذوالعشیره (52)

در جمادی الآخر- سال دوم هجرت- خبر می رسد که کاروانی از مکه آهنگ شام دارد و همه اموال قریش در آن گرد آمده است. یارانش را فرا می خواند و همراه 105یا200 نفر به راه می افتند تا به بیوت السقیا (53)می رسند بقصد تهدید آن کاروان. (54)