فهرست کتاب


پیامبری و جهاد

استاد جلال الدین فارسی

یهودیان وعذاب آخرت

یهودیان این گفته را بر زبان دارند که دوره زندگی دنیا هفت هزار سال است. مردم در ازای هر یکهزار سال از روزهای دنیا یکروز از روزهای آخرت در آتش می مانند. بنابراین حساب، آتش فقط هفت روزخواهدبود آنگاه عذاب قطع خواهدگشت! پس این آیت اشاره به آن گفته، فرود می آید: و قالوا لن تمسناالنار الا ایاما معدوده... (36)
و گفتند: آتش هرگز با ما تماس نیابد مگر چند روزی: بگو آیا از نزد خدا پیمانی گرفتید و خدا هرگز پیمانش را خلاف نکند؟ یا چیزی را که نمی دانید بر عهده خدا می گویید. آری، هر کس کار بدی کند و گناهش او را فرا گیرد پس آنان همدم دوزخ باشند، آنان در آن ماندگارند. و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند آنان همدم بهشتند، آنان در آن جاویدانند. و آنگاه که پیمان بنی اسرائیل گرفتیم که جز خدای یگانه مپرستید و به پدرومادر نیکی کنید و به خویشاوندان و یتیمان و بیچارگان، و به آدمیان سخن خوش بگویید و نماز به پا دارید و زکات بپردازید. آنگاه پشت کردید به حق مگر عده کمی از شما در حالی که رو گردان بودید. و آن هنگام را که پیمان شما را گرفتیم که خونهای خود را بریزید و خودیهاتان را از دیارتان بیرون کنید، سپس در حالی که گواهی می دادید اقرار نمودید. (37)

اعزام گروه رزمی عبیده بن حارث

هفت ماه از هجرت گذشته، در ماه شوال، پرچمی برای عبیده بن حارث گره می زند و او را در رأس یک گروه رزمی به رابغ- درده میلی جحفه بطرف قدید- می فرستد. وی همراه با شصت سوار- که همه از قریشند- حرکت می کند. بر سر آبی بنام احیاء با ابو سفیان پسر حرب که در رأس یکدسته دویست نفره است بر می خورد. سعد بن ابی وقاص پیشاپیش همرزمانش قرار می گیرد و در حالیکه تنی چند او را در پناه گرفته اند شروع به تیر اندازی می کند تاترکش او خالی می شود. و او نخستین کسی است در تاریخ اسلام که تیر می اندازد. هر تیری هم که می اندازد یکی از دشمنان یا ستورش را می کشد یا مجروح می کند. شمشیر از نیام نمی کشند و برای جنگیدن آرایش نمی گیرند و جز همین تیر اندازی دو طرفه کاری صورت نمی گیرد و دو سپاه به اردوی خویش باز می گردند. سعد بن ابی وقاص می گوید: به عبیده گفتم: دشمن از ترس رو به هزیمت نهاده است. اگر آنان را تعقیب کنیم می توانیم به آنها صدمه یا تلفاتی وارد کنیم. اما او با رأی من موافقت ننمود، و ما به مدینه باز گشتیم. (38)

عروسی

در ماه شوال، پیامبر که عائشه دختر ابو بکر را در مکه به عقد خویش در آورده است به خانه می آورد در حالیکه عائشه نه ساله است.