فهرست کتاب


پیامبری و جهاد

استاد جلال الدین فارسی

ایراد بنی اسرائیلی!

چون در سوره های مکی خداوند برای مشرکان از مگس وعنکبوت یادکرده و آنها را مثل زده است یهودیان می خندند و به مسخره می گویند: این، شباهتی به کلام خداوند ندارد! پس این آیت فرود می آید:
ان الله لا یستحی ان یضرب مثلاًما بعوضه فما فما فوقها... (32)
خداشرم نکند که پشه ای حتی بالاتر از آن را به مثل آورد. در آن حال، کسانی که ایمان آوردند بدانند که آن گفته درستی از پروردگارشان است، اما کسانی که کافر شدند می گویند: خدا با مثل زدن به این چه منظور داشت؟ بسیاری را بدان گمراه می کند و بسیاری را بدان هدایت می کند! و جز زشتکاران را بدان گمراه نکند، آنان که پیمان خدا را پس از بستن می شکنند و آنچه را که خدا فرموده تا پیوسته باشد می گسلند و در روی زمین فساد می کنند، آنان هستند که زیانکارند. چگونه خدا را باور نمی کنید حال آنکه مرده بودید پس زنده تان کرد آنگاه شما را می میراند سپس شما را زنده می کند سر انجام بسوی او باز گردانده می شوید؟ اوست که همه آنچه را که در زمین است برای شما آفرید آنگاه قصد آسمان کرد تا آنها را هفت یاچند آسمان ساخت در حالی که او به همه چیز دانا بود. و چون پروردگارت به فرشتگان گفت: من برآنم که جانشینی در زمین قرار دهم گفتند: آیا کسی را در آن قرار می دهی که در آن فساد می کند و خون می ریزد حال آنکه ما به ستایش تو تسبیح گوییم و ترا تقدیس کنیم؟ فرمود: بیشک من چیزهایی می دانم که شمانمی دانید. و آدم را همه نامها آموخت آنگاه آنان را بر فرشتگان عرضه نمود و فرمود: اگر راست می گویید نامهای آنان را بمن خبر دهید. گفتند: پاکی توراست. ما جز آن که به ما آموختی ندانیم، براستی که بسیار دانای استوار کار تویی. فرمود: ای آدم، اینان را از نامهای آنان خبر بده. پس چون ایشان را از نامهای آنان خبر داد، فرمود: آیا به شما نگفتم که من نهانی غیب آسمانها و زمین را می دانم و آنچه را آشکار می نمودید و آنچه را که پنهان می کردید می دانم؟ و چون به فرشتگان گفتیم: آدم را سجده برید. پس سجده بردند جز ابلیس، سرفراپیچید و استکبار ورزید و از کافران شد. و گفتیم: ای آدم، تو و همسرت در بهشت سکونت کنید و از آن به آسودگی و فراخی بخورید هر جا خواستید و به این درخت نزدیک مشوید که از ستمگران شوید. پس شیطان آن دو را از آن بهشت بلغزانید و از آنجا که بودند بدرشان کرد، و گفتیم: ازاینجا فرو شوید در حالی که برخی از شما دشمن برخی دیگر باشد و شما را در زمین قرارگاه باشد و بهره مندیی تا به هنگامی که. آنگاه آدم کلماتی یا عقاید ودستوراتی را از پروردگارش دریافت کرد، پس توبه او پذیرفت زیرا که توبه پذیرمهربان اوست. گفتیم: همگی از آن بهشت فرو شوید. پس هرگاه از من هدایتی به شما رسد آنان که پیروی هدایت من کنند نه بیمی برایشان خواهد بود و نه ایشان اندوه خورند. و کسانی که کافر شدند وآیات ما را تکذیب نمودند آنان همدم دوزخ باشند آنان در آن ماندگارند. ای بنی اسرائیل، نعمت مرا که به شما ارزانی داشتم یاد آورید و به پیمان من وفا کنید تا به پیمانتان وفا کنم، و تنها از من بیم داشته باشید. و به آنچه فرو فرستادیم که تصدیق کننده آن چیزی است که همراه شماست ایمان آورید و نخستین کافر به آن نباشید و آیات مرا به بهایی اندک مفروشید و تنها از من پروا گیرید. و حق را بوسیله باطل مپوشانید تا در حالی که شما می دانید حق را پنهان سازید. و نماز را بر پا دارید و زکات بدهید و با رکوع کنندگان رکوع کنید. آیا آدمیان را به نیکوکاری فرمان می دهید و خویشتن را فراموش می کنید حال آن که کتاب آسمانی را می خوانید؟ آیا نمی اندیشید؟ و از شکیبایی و نماز یاری بجویید و براستی که نماز دشوار است مگر بر فروتنان، آنان که می اندیشند که آنان دیدارکننده پروردگار خویشند و ایشان به سوی او باز می گردند. ای بنی اسرائیل، نعمت مرا که بر شما ارزانی داشتم بیاد آورید و این را که من شما را بر عالمهای آفریدگان فزونی دادم، و از دورانی پروا گیرید که هیچکس چیزی از کیفر دیگری را پذیرا نتواند گشت و نه از وی شفاعتی پذیرفته شود و نه از اوتادان گرفته شود و نه آنان یاری شوند. و بیاد آرید آنگاه که شما را از کسان فرعون رهانیدیم، بدترین آزارها را به شما می رساندندپسرانتان را سر می بریدند و زنانتان را زنده می گذاشتند و در آن برای شما آزمایشی سهمگین از پروردگارتان بود. و آنگاه که بوسیله شما دریا را بشکافتیم تا شما را برهانیدیم و کسان فرعون را در حالی غرق کردیم که شما می نگریستید. و آنگاه که با موسی چهل شب را میعاد نهادیم، سپس در غیاب وی گوساله را برای پرستیدن گرفتید در حالی که ستمکار بودید. آنگاه از شما پس از آن در گذشتیم مگر سپاسگزار شوید. و آندم که موسی را کتاب آسمانی و فرقان دادیم مگر شما راه یابید. و آنگاه که موسی به هموطنانش گفت: ای هموطنان من، شما را با بر گرفتن گوساله بر خویشتن ستم کردید، پس به سوی آفریدگارتان توبه آرید و خویشتن را بکشید، آن برای شما نزد پروردگارتان بهتر است. پس توبه شما را پذیرفت زیرا اوست که توبه پذیر مهربان است. و آنگاه که گفتید ای موسی، تا خدا را آشکارا نبینیم هرگز به تو ایمان نمی آوریم. در نتیجه شما را صاعقه در گرفت در حالی که شما می نگریستید. سپس بعد از مرگتان شما را بر انگیختیم شاید سپاس گزارید. و پاره های ابر رابر سرتان سایه افکن ساختیم و بر شما شکرک گیاهی و پرنده خوش گوشت فرو فرستادیم که بخورید از پاکیزه هایی که روزیتان کردیم. و بر ما ستم نکردند بلکه بر خویشتن ستم می کردند. و آن هنگام که گفتیم بدین شهر در آیید و از آن هر جا که خواهید به فراخی بر خورید و از دروازه در حال سجده در آیید و بگویید گناهان ما را فرو ریز، لغزشهای شما را می آمرزیم و نیکوکاران را پاداش می افزاییم. پس کسانی که ستم کردند آن رمز را به گفته ای بدل کردند جز آنکه به ایشان گفته شده بود. بر اثر پلیدیی از آسمان بر کسانی که ستم کردند فرو فرستادیم بسبب زشتکاریهایی که می کردند. و آن زمان که موسی برای قوم خویش آب طلبید، پس گفتیم عصای خویش بر آن سنگ بزن، تا از آن دوازده چشمه بر جوشید، هر قبیله ای آبشخور خود را شناخت. بخورید وبیاشامید از روزی خدا، و در زمین تبهکارانه فساد مکنید. و آنگاه که گفتید ای موسی، هرگز بر یک غذا صبر نکنیم،بنابراین از پروردگارت برای ما بخواه تا برای ما از آنچه زمین میرویاند از سبزی و خیار و سیر و عدس و پیازش بیرون آورد. گفت: آیا می خواهید آنچه را که فروتر است بدانچه بهتر است بدل کنید؟ به مصر فرود آیید که آنچه تقاضا می کنید برایتان هست. و خواری و بیچارگی بر آنان مقدر گشت و به خشمی از خدا گرفتار شدند. آن بدین سبب بود که آنان آیات خدا را انکار می کردند و پیامبران را بنا حق می کشتند، آن بدین سبب که سر کشی کردند و تعدی می نمودند. بیگمان کسانی که ایمان آوردند و کسانی که یهودی شدند و مسیحیان و صائبان هر آنکس که به خدا و دوران آخرت ایمان آورد و کار شایسته کرد پس مزدشان را نزد پروردگارشان دارند و نه ترسی برایشان هست ونه آنان اندوه خورند. و آنگاه که پیمان شما را گرفتیم و طور را بر فرازتان بالا داشتیم که آنچه را به شما دادیم کتاب آسمانی را محکم بگیرید و آنچه را در آن هست یاد کنید شاید شما پرهیزگار شوید. آنگاه پس از آن رو گرداندید، و اگر فضل خدا بر شما و رحمتش نبود البته از زیانکاران بودید. و بیقین، کسانی از خودتان را که در روز شنبه از حکم خدا تجاوز نمودند شناختید که به آنان گفتیم بوزینگانی خوار شوید. پس آن را کیفری عبرت انگیز برای گذشته و برای آینده و موعظه ای برای پرهیزگاران ساختیم. و آن هنگام که موسی به هموطنانش گفت: خداوند به شما دستور می دهد که ماده گاوی بکشید. گفتند: آیا ما را مسخره می کنی؟ گفت: به خدا پناه می برم از این که از نادانان باشم. گفتند: از پروردگارت برای ما بخواه تا برای ما بیان نماید که آن ماده گاو چگونه باشد؟ گفت: او می فرماید: آن ماده گاوی باشد نه پیر و نه جوان، میان این و آن. پس دستوری را که می گیرید بانجام رسانید. گفتند: از پروردگارت برای ما بخواه تا بیان نماید که رنگ آن چگونه باشد؟ گفت: او می فرماید: آن ماده گاوی باشد براستی زرد فام که رنگش نگرندگان را شادمان کند. گفتند: از پروردگارت برای ما بخواه تا بیان نماید که آن چگونه باشد؟ زیرا آن گاو بر ما متشبه شده است و ما اگر خدا بخواهد البته راه یافته خواهیم بود. گفت: او می فرماید که آن ماده گاو نه گاو کار کرده ای است که زمین شخم زند یا کشتزار آب دهد، یک رنگ است و آمیزشی در رنگش نیست. گفتند: اینک حق را آوردی. آنگاه آن را سر بریدند در حالی که نزدیک نبود که انجام دهند. و آن هنگام را که تنی را کشتید و هر کدامتان مسوولیت کشتنش را بدیگران نسبت دادید حال آنکه خدا آشکارکننده است آنچه را که پنهان می ساختید. پس گفتیم: آن کشته را با پاره ای از آن گاو قربانی بزنید. این چنین خداوند مردگان را زنده می کند و آیاتشرا به شما نشان می دهد شاید به اندیشه دریابید سپس دلهای شما پس از آن سخت شد تا چون سنگی یا سخت تر از آن بود زیرا از سنگ هست که از آن جویها پر می جوشد و از آن هست که می شکافد تا از آن آب بدر آید و باز از آن هست که می شکافد تا از آن آب بدر آید و باز از آن هست که از ترس خدافرو می ریزد، و خدا از آنچه می کنید غافل نیست. آیا با وجود اینهادل بدان بسته اید که یهودیان بنفع شما ایمان آورند حال آنکه گروهی از آنان کلام خدا را می شنوند سپس آن را پس از درک آن و در حالی که آگاهند تحریف می کنند، و چون کسانی را که ایمان آوردند ببینندگویند ایمان آوردیم. و چون با هم خلوت کنند گویند آیا آنچه را که خدا برای شما بر گشوده وبیان نموده است با آنان در میان می گذارید تا بوسیله آن نزد پروردگارتان علیه شما حجت آورند و استناد کنند پس آیا نمی اندیشید؟ آیا نمی دانند که خدا آنچه را به راز می گویند و آنچه را آشکار می سازند می داند. و از آنان عده ای کتاب آسمانی نشناس هستند که کتاب آسمانی را جز تمناهایی ندانند حال آنکه جز گمان نکنند. پس وای بر کسانی که کتاب را بدست خویش می نویسند آنگاه می گویند این از جانب خداست، تا بوسیله اش بهایی اندک بدست آورند. پس وای بر آنان در مورد آنچه دستشان بنگاشت ووای بر آنان در مورد آنچه بدست می آورند. (33)

اعزام گروه رزمی حمزه بن عبدالمطلب

(ره) ماه از هجرت، در رمضان، نخستین گروه رزمی را به فرماندهی حمزه بن عبدالمطلب تشکیل می دهد و اعزام می دارد. پرچمی که رسول خدا برای وی گره می زند نخستین پرچم جنگی است. گروه رزمی وی مرکب است از سی سوار که دو بخشند: پانزده مهاجر و پانزده انصاری. عده ای از مهاجران عبارتنداز: ابو عبیده بن جراح، ابو حذیفه پسر عتبه بن ربیعه، سالم آزاد شده ابو حذبفه، عامر بن ربیعه، عمروبن سراقه، زید بن حارثه، کناز بن حصین، پسرش- مرثد بن کناز- انسه آزاد شده رسول خدا. از انصار این نامها در تاریخ هست: ابی بن کعب، عماره بن حزم، عباده بن صامت، عبید بن اوس، اوس بن خولی، ابودجانه، منذر بن عمرو، رافع بن کعب، عبدااله پسر عمروبن حرام، وقطبه پسر عامر بن حدیده. (34)
این گروه رزمی چون به سیف البحر می رسد راه بر کاروان قریش که از شام آمده و رو به مکه دارد می بندد. ابوجهل با سیصد سوار از مردم مکه همراه این کاروانند. دو سپاه برای جنگیدن آرایش می گیرند. اما مجدی بن عمرو که با هر دو طرف همپیمان است میانجی می شود و آنقدر با این دسته آن دسته گفتگومی کند تا از هم جدا می شوند. حمزه با یارانش به مدینه باز می گردند، و ابوجهل و دار ودسته اش با کاروان خویش رو به مکه رو منهند. بدون این که جنگی میان آنان در گیرد. حمزه به پیامبر خبر می دهدکه مجدی میانجی شده و در کارایشان انصاف بخرج داده است. هیأتی از طرف مجدی به خدمت پیامبر می آید، ایشان را خلعت می پوشد و به گرمی پذیرایی می کند، و از مجدی بن عمرو یاد کرده می فرماید: تا جایی که بیاد می آورم همواره همایون سیرت و فرخنده کردار بوده است. (35)

یهودیان وعذاب آخرت

یهودیان این گفته را بر زبان دارند که دوره زندگی دنیا هفت هزار سال است. مردم در ازای هر یکهزار سال از روزهای دنیا یکروز از روزهای آخرت در آتش می مانند. بنابراین حساب، آتش فقط هفت روزخواهدبود آنگاه عذاب قطع خواهدگشت! پس این آیت اشاره به آن گفته، فرود می آید: و قالوا لن تمسناالنار الا ایاما معدوده... (36)
و گفتند: آتش هرگز با ما تماس نیابد مگر چند روزی: بگو آیا از نزد خدا پیمانی گرفتید و خدا هرگز پیمانش را خلاف نکند؟ یا چیزی را که نمی دانید بر عهده خدا می گویید. آری، هر کس کار بدی کند و گناهش او را فرا گیرد پس آنان همدم دوزخ باشند، آنان در آن ماندگارند. و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند آنان همدم بهشتند، آنان در آن جاویدانند. و آنگاه که پیمان بنی اسرائیل گرفتیم که جز خدای یگانه مپرستید و به پدرومادر نیکی کنید و به خویشاوندان و یتیمان و بیچارگان، و به آدمیان سخن خوش بگویید و نماز به پا دارید و زکات بپردازید. آنگاه پشت کردید به حق مگر عده کمی از شما در حالی که رو گردان بودید. و آن هنگام را که پیمان شما را گرفتیم که خونهای خود را بریزید و خودیهاتان را از دیارتان بیرون کنید، سپس در حالی که گواهی می دادید اقرار نمودید. (37)