فهرست کتاب


پیامبری و جهاد

استاد جلال الدین فارسی

منافقانی که به یهودیان می پیوندند

از منافقان دو قبیله اوس وخزرج که به یهودیان می پیوندند- و نامشان در تاریخ مانده است- از قبیله اوس و عشیره عمروبن عوف آن، زوی بن حارث، و جلاس بن سوید بن صامت، و برادرش حارث بن سوید، و بجاد بن عثمان بن عامر، و نتبل بن حارث هستند. از بنی ضبیعه- یکی از شاخه های عمروبن عوف- ابو حبیبه بن ازعر، ثعلبه بن حاطب، معتب بن قشیر، حارث بن حاطب، عبادبن حنیف- برادر سهل بن حنیف - بحزج، عمرو بن خذام، و عبدالله بن نتبل. از بنی ثعلبه- یکی دیگر از شاخه های عمروبن عوف- جاریه بن عامر، و دو پسرش- زید و مجمع. از بنی امیه بن زید بن مالک، ودیعه بن ثابت. از بنی عبید بن زید، خذام بن خالد، و بشر ورافع دو پسر زید. از بنی نبیت- که همان عشیره عمرو بن مالک بن اوس باشد- مربع بن قیظی، و برادرش اوس بن قیظی. از بنی ظفر- که همان عشیره کعب بن حارث بن خزرج باشد- حاطب بن امیه بن رافع- که پسرش یزید بن حاطب است از بهترین مسلمانان است- و بشیر بن ابیرق- ابوطعمه- و قزمان- که همپیمان آنان بود. در میان عشیره عبدالاشهل هیچ مردوزن منافقی نبود مگر ضحاک بن ثابت- از شاخه سعدبن زید- که متهم بود به نفاق و دوستی با یهودیان. حسان بن ثابت اشاره به وی چنین می سراید:
من مبلغ الضحاک ان عروقه - اعیت علی الاسلام ان تتمجدا
اتحب یهدان الحجاز و دینهم - کبد الحمار، ولاتحب محمداً
دیناًلعمری لا یوافق دیننا - ما استن آل فی الفضاءو خودا
از قبیله خزرج، از عشیره بنی نجار آن، رافع بن ودیعه، زید بن عمرو، عمروبن قیس، وقیس بن عمرو بن سهل. از عشیره جشم بن خزرج، جد بن قیس. از عشیره عوف بن خزرج، عبدالله بن ابی بن سلول- که سر دسته منافقان است و همه به دور او جمع می شوند- وودیعه، و مالک بن ابی قوقل، و سوید، وداعس که همگی از شاخه عبدالله بن ابی سلول هستند. (19)

احبار منافق

از جمله احبار یهود که خود را در پناه اسلام حفظ می کنند و همراه مسلمانان تظاهر به مسلمانی می نمایند و با این که منافقند خود را مسلمان جلوه می دهند از قبیله قنیقاع عبارتند از سعد بن حنیف، زید بن لصیت، نعمان بن اوفی بن عمرو، عثمان بن اوفی، رافع بن حریلمه، رفاعه بن زید بن تابوت، سلسله بن پرهام، و کنانه بن صوریا. (20)
یکصد آیه طلیعه سوره بقره درباره این عده از احبار یهود و منافقان دو قبیله اوس وخزرج فرود می آید.و الله علم. (21)

جایگاه طبقاتی