فهرست کتاب


پیامبری و جهاد

استاد جلال الدین فارسی

گرویدن پیوسته مردم

از دوازدهم ربیع الاول تا ماه صفر سال بعد که پیامبر در مدینه اقامت دارد از انصار قبیله خزرج بتدریج مسلمان می شوند، بطوریکه خانه ای از خانه های انصار نیست که اهلش مسلمان نشده باشند جز خانواده های خطمه، وائل، وامیه که عشیره ای از اوس را تشکیل می دهند. تنها اینها بر شرک باقی می مانند.
از خطبه های نماز جمعه پیامبر در این مدت یکی این است:
ستایش خدای راست. او را می ستایم و از او کمک می جویم. از شر نفس های خویش و کارهای بدمان به خدا پناه می جوییم. هر که را خدا هدایت کند او را گمراه گری نباشد، و هر که گمراه کند اورا هدایتگری نباشد. و گواهی می دهم که معبودی جز خدای یگانه بی شریک نیست. بیگمان، بهترین گفتار کتاب خدای تبارک وتعالی است. براستی کسی که خدا قرآن رادردلش بیاراست رستگارگشت و او را پس از کافری به اسلام در آورد، و خدا قرآن را بر دیگر گفتارها که از آن آدمیان است برتری نهاد زیرا آن نیکوترین و رساترین گفتار است. آنچه را خدا دوست می دارد دوست بدارید، و خدا را با همه دلتان دوست بدارید. از کلام خدا و پندش خسته نشوید و دلتان را بروی آن فرو مبندید، زیرا خدا از همه آنچه می آفریند چیزی را بر می گزیند و برتر می دارد. و اینک خدا آن را نیکوترین کار خویش و برگزیده خویش برای بندگان و گفتار شایسته نامیده است. و از آنچه به آدمیان داده شده است حلالی هست و حرامی. پس خدا را بپرستید و چیزی را با وی انباز مگیرید، واز او چنانکه وی را سزد پروا گیرید، و بهترین آنچه را که به زبان آورید با خدا راست بتحقیق آرید، و میان خویشتن یکدیگر را با رحمت خدا دوست دارید. بیگمان خدا از این که پیمان وی شکسته شود به خشم می آید. والسلام علیکم. (10)

نخستین قرارداد

اجتماعی- سیاسی- نظامی

پیامبر خدا میان مهاجران و انصار قرار دادی می نویسد و در آن با اموالشان تثبیت می کند و تعهداتی را نسبت به آنان می پذیرد و ضمناً تعهداتی از آنان می گیرد، بدین مضمون: