فهرست کتاب


مهدی (عج) معجزه جاودان

محمد حسین طسوجی

نشانه های حکومت آخر الزمان از کتاب پولس نبی (علیه السلام) به فرزندش تیمو تائوس:

1- پیش از وقت به چیزی حکم می کنید تا خداوند بیاید که ابعاد ظلمت را روشن نماید و نیتهای دلها را به ظهور خواهد آورد آنگاه هر کس را مدح از خدا خواهد بود. رساله اول پولس رسول به فرزندان باب چهارم بند 5
2- به جنگ نیکو جنگ کرده ام و دوره خود را به کمال رسانیده ام و ایمان را محفوظ داشته ام بعد از این تاج عدالت برای من حاضر شده است که خداوند داور عادل در آن روز به من خواهد داد و نه به من بلکه بن، همه کسانی که ظهور او را دوست دارند. رساله دوم پولس به تیمو تائس باب 4 بندهای 7 و 8
3- به زودی می آیم پس آن چه داری حفظ کن مبادا کسی تاج ترا بگیرد.
مکاشفه یوحنای رسول باب سوم بند 11.
4- اما این را بدان که در ایام آخر زمانهای سخت پدید خواهد آمد زیرا که مردمان خود پرست خواهند بود و طماع و لاف زن و متکبر و بدگو و نامطیع والدین و ناسپاس و ناپاک و بی الفت و کینه توز و غیبت گر و ناپرهیز و بی مروت و متنفر از نیکوئی و خیانتکار و تند مزاج و مغرور که عشرت را بیشتر از خدا دوست می دارند که صورت دینداری دارند لیکن قوت آن را انکار می کنند رساله دوم پولس به تیمو تائوس باب سوم بندهای 5- 1

در کتاب انجیل یوحنای نبی (علیه السلام) درباره نشانه های ظهور چنین آمده:

1- و فوراً بعد از مصیبت آن ایام آفتاب تاریک گردد و ماه نور خود را ندهد و ستارگان از آسمان فرو ریزند و افلاک متزلزل گردد و آنگاه عدالت بر انسان در آسمان پدید گردد و آن وقت جمیع طوایف سینه زنی کنند و پسر انسان را ببینند که بر ابرهای آسمان با قوت و جلال عظیم می آید.
انجیل متبی باب 24 بند 29 و 30
2- لیکن چون تسلی دهنده که او از جانب پدر نزد شما آید یعنی روح راستی که از پدر صادر می گردد او بر من شهادت خواهد داد و شما نیز شهادت خواهید داد. انجیل یوحنا باب 15ص 27
3- راست می گویم که رفتن من برای شما مفید است زیرا اگر نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمد اما اگر بروم او را نزد شما می فرستم و چون او آید جهان را بر گناه و عدالت داوری ملزم خواهد نمود و... بسیار چیزهای دیگر نیز دارم به شما بگویم لکن الان طاقت تحمل آن ها را ندارید ولیکن چون او یعنی روح راستی آید شما را به جمیع راستیها هدایت خواهد کرد زیرا که او از خود تکلم نمی کند بلکه به آن چه شنیده است سخن خواهد گفت و از امور آینده به شما خبر خواهد داد آن چه از آن من است می گیرد و به شما خبر خواهد داد.
انجیل یوحنا باب 16 شماره 7
4- آن گاه پسر انسان را می بینم که با قوت و جلال عظیم بر ابرها می آید در آن وقت فرشتگان خود را از جهات اربعه از انتهای زمین تا اقصای فلک جمع خواهند شد. ولی از آن روز و ساعت غیر از پدر (یعنی: خداوند) هیچ کس اطلاع ندرد و نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم پس در حذر باشید و بیدار شده و دعا کنید زیرا نمی دانید که آن وقت کی می شود انجیل مرفس باب 13 شماره 19 و 32.
5- پس شما نیز مستعد خدمت به او باشید زیرا در ساعتی که گمان نمی برید پسر انسان می آید انجیل لوقا باب 12،ص 40.
و دلهای مردمان ضعف خواهد کرد از خوف و انتظار آن وقایعی که بر ربع سکون ظاهر می شود و آن گاه پسر انسان را خواهند دید که بر ابری سوار شده با قوت و جلال عظیم می آید انجیل لوقا باب 20 (ص) 40.

اسامی و القاب مبارک امام زمان (عج) در کلام معصومین (علیه السلام)

1- مهدی (عج) 2- محسن 3- حامد 4- احمد 5- منعم 6- خاتم الائمه 7- ابوالقاسم 8- اباصالح 9- خاتم الاوصیاء 10- احسان 11- قطب 12- خلف 13- مضطر 14- قائم الزمان 15- خلیفة الله 16- مضطر 17- قیم الزمان 18- خلیفه 19- الاتقیاء 20- قاطع 21- فتح 22- بقیة الله 23- کاشف الغطاء 24- داعی 25- ثائر 26- کمال 27- رب الارض 28- نور الاصفاء 29- کلمة الحق 30- سدرة المنتهی 31- نور الاتقیاء 32- لسان الصدق 33- صاحب 34- ولی الله 35- میزان الحق 36- صاحب الزمان 37- وارث 38- منصور 39- صاحب الرجعه 40- حجت 41- هادی 42- صاحب العصر 43- منتقم 44- حق 45- منتظر 46- حجاب 47- صاحب الامر 48- موعود 49- برهان الله 50- طاب التراث 51- عالم 52- صاحب 53- عدل 54- قائم 55- غوث 56- جوار الکنس 57- ضیاء 58- غایب 59- غایة القصوی 60- خلیل 61- فجر 62- باسط 63- منان 64- مدبر 65- مامول 66- مومل 67- نور آل محمد (ص) 68- نجم 69- بلد الامین 70- بقیة النبیاء 71- تالی 72- حاشر 73- لواء اعظم 74- خازن 75- صمصام الاکبر 76- عین 77- یعسوب الدین 78- جابر.
برخی از نامها و القاب حضرت (علیه السلام) که به خاطر شرایط سخت دوران ظلم خلفاء آن زمان جهت ناشناخته ماندن توسط دوستان آن حضرت خطاب می شد چنین است: فقیه- جعفر- ناحیه مقدسه- رجل- سید- صاحب الدار غریم- صاحب الناحیه