فهرست کتاب


مهدی (عج) معجزه جاودان

محمد حسین طسوجی

کتاب حبقوق نبی (علیه السلام) از کتاب مقدس

1- اگر چه تاخیر نماید برایش منتظر باش زیرا که البته می آید و درنگ نخواهد نمود بلکه جمیع امتها را نزد خود جمع می کند و تمامی قومها را برای خویشتن فراهم خواهد نمود. کتاب مقدس

کتاب زکریای نبی (علیه السلام)

اینک روز خداوند می آید و غنیمت تو در میانت تقسیم خواهد شد و جمیع امتها را به ضد اورشلیم برای جنگ جمع خواهد کرد و شهر را خواهند گرفت و خانه ها را تاراج خواهند نمود و آن یک روز معروف خداوند خواهد بود آنگاه یهوه خدا بر تمامی زمین پادشاه خواهد بود.

در کتاب انجیل عیسی مسیح (علیه السلام)

عیسی (علیه السلام) ایشان را گفت: هر آینه به شما می گویم: شما که مرا متابعت نموده اید وقتی که پسر انسان بر کرسی جلال خود نشیند شما نیز به دوازده کرسی نشسته بر دوازده سبط داوری خواهید نمود و هر که به خاطر اسم من خانه ها یا برادران یا خواهران یا پدر یا مادر یا زن یا فرزندان یا زمینها را ترک کرد صد چندان خواهد یافت و وارث حیات جاودانی خواهد گشت. انجیل متی باب 19 بندهای 28 و 29.