فهرست کتاب


مهدی (عج) معجزه جاودان

محمد حسین طسوجی

کتاب صفنیای نبی (علیه السلام) از عهد عتقیق

خداوند می گوید برای من منتظر مباشید زیرا قصه من بر این است که امتها را جمع نمایم و ممالک را فراهم آورم و در آن زمان ایمان پاک به امتها باز خواهم داد تا جمیع ایشان اسم یهوه خدا را بخوانند و به یک دل او را عبادت نمایند.
باب 3 شماره 8 و9

کتاب حبقوق نبی (علیه السلام) از کتاب مقدس

1- اگر چه تاخیر نماید برایش منتظر باش زیرا که البته می آید و درنگ نخواهد نمود بلکه جمیع امتها را نزد خود جمع می کند و تمامی قومها را برای خویشتن فراهم خواهد نمود. کتاب مقدس

کتاب زکریای نبی (علیه السلام)

اینک روز خداوند می آید و غنیمت تو در میانت تقسیم خواهد شد و جمیع امتها را به ضد اورشلیم برای جنگ جمع خواهد کرد و شهر را خواهند گرفت و خانه ها را تاراج خواهند نمود و آن یک روز معروف خداوند خواهد بود آنگاه یهوه خدا بر تمامی زمین پادشاه خواهد بود.