فهرست کتاب


مهدی (عج) معجزه جاودان

محمد حسین طسوجی

تورات اشعیاء نبی / شماره 10 و 42.

طفل شیرخواره بر سوراخ ماری بازی خواهد کرد و طفل از شیر باز داشته شده دست خود را بر خانه افعی خواهد گذاشت و در تمام کوه مقدس به من ضرر و فسادی نخواهند کرد زیرا که جهان از معرفت خداوند پر خواهد بود مثل آبهائی که دریا را می پوشاند. اشعیاء نبی / باب یازدهم 8-9.
آنگاه انصاف در بیابان ساکن خواهد شد و عدالت در بوستان مقیم خواهد گردید و عمل به عدالت سلامتی و نتیجه عمل به عدالت آرامی و اطمینان خواهد بود تا قوم من در مسکن سلامتی و در مساکن مطمئن و در منزلهای آرام ساکن شوند. شعیاء نبی / باب سی و دوم 16 - 18.

کتاب صفنیای نبی (علیه السلام) از عهد عتقیق

خداوند می گوید برای من منتظر مباشید زیرا قصه من بر این است که امتها را جمع نمایم و ممالک را فراهم آورم و در آن زمان ایمان پاک به امتها باز خواهم داد تا جمیع ایشان اسم یهوه خدا را بخوانند و به یک دل او را عبادت نمایند.
باب 3 شماره 8 و9

کتاب حبقوق نبی (علیه السلام) از کتاب مقدس

1- اگر چه تاخیر نماید برایش منتظر باش زیرا که البته می آید و درنگ نخواهد نمود بلکه جمیع امتها را نزد خود جمع می کند و تمامی قومها را برای خویشتن فراهم خواهد نمود. کتاب مقدس