فهرست کتاب


مهدی (عج) معجزه جاودان

محمد حسین طسوجی

در کتاب تورات اشعیاء نبی (علیه السلام) چنین آمده

1- و در ایام آخر عمر زمین واقع خواهد شد... برای داوری نمودن میان امتها همگی به سوی او روان خواهند شد او امتها را داوری خواهد نمود قومهای بسیاری را تنبیه خواهد کرد امتی بر امتی شمشیر نخواهد کشید و بار دیگر جنگ را نخواهند آموخت. کتاب اشیعاء نبی / باب دوم بندهای 2 - 4
2- بلکه مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد به جهت مظلومان زمین به راستی حکم خواهد نمود... کمر بند کمرش عدالت خواهد بود و کمربند میانش امانت و گرگ با گوسفند سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید کتاب اشعیاء نبی / باب یازدهم بندهیا 4- 6
3- عصای موسی و قدرت و سلطنت یهود دور نخواهد شد و نه فرمانروائی از میان پاهای وی تا (شیلو) بیاید و او را اطاعت امتها خواهد بود (شیلو: کسی که دارای حق است و صلح و سلامتی می آورد.)

تورات اشعیاء نبی / شماره 10 و 42.

طفل شیرخواره بر سوراخ ماری بازی خواهد کرد و طفل از شیر باز داشته شده دست خود را بر خانه افعی خواهد گذاشت و در تمام کوه مقدس به من ضرر و فسادی نخواهند کرد زیرا که جهان از معرفت خداوند پر خواهد بود مثل آبهائی که دریا را می پوشاند. اشعیاء نبی / باب یازدهم 8-9.
آنگاه انصاف در بیابان ساکن خواهد شد و عدالت در بوستان مقیم خواهد گردید و عمل به عدالت سلامتی و نتیجه عمل به عدالت آرامی و اطمینان خواهد بود تا قوم من در مسکن سلامتی و در مساکن مطمئن و در منزلهای آرام ساکن شوند. شعیاء نبی / باب سی و دوم 16 - 18.

کتاب صفنیای نبی (علیه السلام) از عهد عتقیق

خداوند می گوید برای من منتظر مباشید زیرا قصه من بر این است که امتها را جمع نمایم و ممالک را فراهم آورم و در آن زمان ایمان پاک به امتها باز خواهم داد تا جمیع ایشان اسم یهوه خدا را بخوانند و به یک دل او را عبادت نمایند.
باب 3 شماره 8 و9