فهرست کتاب


مهدی (عج) معجزه جاودان

محمد حسین طسوجی

کتاب دانیال نبی (علیه السلام) از کتاب مقدس

1- در آن زمان امیر عظیمی برای قوم تو واقع خواهد شد و قائم (عج) قیام خواهد نمود و چنان زمانه پر از ننگ خواهد شد که از وقتی که امتی به وجود آمده است تا امروز نبوده و در آن زمان هر یک از قوم تو تکه اسمش در دفتر مکتوب یافت شود رستگار خواهد شد و بسیاری از آنان که در خاک زمین خوابیده اند بیدار خواهند شد ... کتاب دانیال نبی / باب 12.
2- پسر انسان با ابرهای آسمان آمد و سلطنت و جلال و ملکوت به او داده شده تا جمیع قومها و امتها همگی او را خدمت نمایند. کتاب دانیال نبی / باب 7)
3- امیر عظیمی که برای پسران قوم تو ایستاده قائم (عج) است خواهد آمد و حکومت خواهد نمود، در آن زمان هر کس از قوم تو که اسمش در دفتر مکتوب یافت شود رستگار خواهد شد و بسیاری از آن که در خاک زمینی خوابیده اند بیدار خواهند شد. کتاب دانیال نبی / باب 12 بند 12 - 4 - 1.

در کتاب تورات اشعیاء نبی (علیه السلام) چنین آمده

1- و در ایام آخر عمر زمین واقع خواهد شد... برای داوری نمودن میان امتها همگی به سوی او روان خواهند شد او امتها را داوری خواهد نمود قومهای بسیاری را تنبیه خواهد کرد امتی بر امتی شمشیر نخواهد کشید و بار دیگر جنگ را نخواهند آموخت. کتاب اشیعاء نبی / باب دوم بندهای 2 - 4
2- بلکه مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد به جهت مظلومان زمین به راستی حکم خواهد نمود... کمر بند کمرش عدالت خواهد بود و کمربند میانش امانت و گرگ با گوسفند سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید کتاب اشعیاء نبی / باب یازدهم بندهیا 4- 6
3- عصای موسی و قدرت و سلطنت یهود دور نخواهد شد و نه فرمانروائی از میان پاهای وی تا (شیلو) بیاید و او را اطاعت امتها خواهد بود (شیلو: کسی که دارای حق است و صلح و سلامتی می آورد.)

تورات اشعیاء نبی / شماره 10 و 42.

طفل شیرخواره بر سوراخ ماری بازی خواهد کرد و طفل از شیر باز داشته شده دست خود را بر خانه افعی خواهد گذاشت و در تمام کوه مقدس به من ضرر و فسادی نخواهند کرد زیرا که جهان از معرفت خداوند پر خواهد بود مثل آبهائی که دریا را می پوشاند. اشعیاء نبی / باب یازدهم 8-9.
آنگاه انصاف در بیابان ساکن خواهد شد و عدالت در بوستان مقیم خواهد گردید و عمل به عدالت سلامتی و نتیجه عمل به عدالت آرامی و اطمینان خواهد بود تا قوم من در مسکن سلامتی و در مساکن مطمئن و در منزلهای آرام ساکن شوند. شعیاء نبی / باب سی و دوم 16 - 18.