فهرست کتاب


مهدی (عج) معجزه جاودان

محمد حسین طسوجی

از کتاب اسک (هندوها)

دور دنیا تمام شود به پادشاه عادلی در آخر الزمان که پیشوای ملائکه و پریان و آدمیان باشد و حق و راستی با او باشد و آن چه در دریا و زمینها و کوهها پنهان باشد بدست آورد و از آسمانها و زمین و آن چه باشد خبر دهد و از او بزرگتر کسی به دنیا نباشد.

کتاب پاتیکل (هندوها)

چون مدت روز تمام شود دنیای کهنه نو شود و زنده گردد صاحب ملک تاره از فرزندان و پیشوای جهان یکی ناموس آخر الزمان (پیامبر اکرم (ص)) و دیگری صدیق اکبر یعنی وصی بزرگتر وی که (پشن )نام دارد (یعنی حضرت علی (علیه السلام)) و نام آن صاحب ملک تازه راهنما است فرزندش به حق پادشاه شود و خلیفه خداشناس حکم براند و او را معجزه بسیار باشد هر که پناه به او برد و دین پدران او را اختیار کند سربلند باشد و در نزد (رام: یعنی خدا) و دولت او بسیار کشیده و طولانی شود و عمر او از فرزندان ناموس اکبر زیاد باشد و آخر دنیا به او تمام شود و از ساحل دریای محیط و جزایر سراندیب و قبر آدم (علیه السلام) و از جبال القمر تا شمال هیکل زهره تا سیف البحر و اقیانوس را مسخر گرداند و بت خانه سومنات را خراب کند و جگرنات به فرمان او به سخن آید و به خاک افتد پس آن را بشکند و به دریای اعظم اندازد و هر بتی که هر جا باشد بشکند.
(منظور از ناموس آخر الزمان پیامبر (ص) و پشن نام هندی علی بن ابی طالب (علیه السلام) می باشد جگرنات به لغت سانسکریتی نام بتی است که هندوها آن را مظهر خدا می دانند.)

کتاب دادنک (بودائیان)

از قول بودا: بعد از آن که مسلمانی به هم رسید در آخر الزمان عالم از ظلم و فسق و گناه و ریای زاهدان و خیانت امینان و حسودی بخیلان و عمل نکردن دانایان به آموخته خود دنیا از ظلم و جفا گناه پر شود از دین جز نام او نماند پادشاهان و رئیسان بی رحم و ظالم شوند و رعیت بی انصاف و نافرمان و متقلب شوند و همه در خرابی نظم دنیا بکوشند و همه جا را کفر و ناسپاسی فراگیرد آن وقت دست راستین (33)جانشین مماطا (34)ظهور کند و خاور و باختر عالم را بگیرد آدمیان را به راه خوبیها رهبری کند او تنها حق و راستی را قبول می کند و بس.