فهرست کتاب


مهدی (عج) معجزه جاودان

محمد حسین طسوجی

از کتاب دید(هندوها)

پس از خرابی دنیا پادشاهی در آخر الزمان پیدا شود که پیشوای خلایق باشد و نام او منصور باشد و تمام عالم را بگیرد و به دین خود آورد همه کس از مومن و کافر بشناسد و هر چه از خدا خواهد برآید.

از کتاب اسک (هندوها)

دور دنیا تمام شود به پادشاه عادلی در آخر الزمان که پیشوای ملائکه و پریان و آدمیان باشد و حق و راستی با او باشد و آن چه در دریا و زمینها و کوهها پنهان باشد بدست آورد و از آسمانها و زمین و آن چه باشد خبر دهد و از او بزرگتر کسی به دنیا نباشد.

کتاب پاتیکل (هندوها)

چون مدت روز تمام شود دنیای کهنه نو شود و زنده گردد صاحب ملک تاره از فرزندان و پیشوای جهان یکی ناموس آخر الزمان (پیامبر اکرم (ص)) و دیگری صدیق اکبر یعنی وصی بزرگتر وی که (پشن )نام دارد (یعنی حضرت علی (علیه السلام)) و نام آن صاحب ملک تازه راهنما است فرزندش به حق پادشاه شود و خلیفه خداشناس حکم براند و او را معجزه بسیار باشد هر که پناه به او برد و دین پدران او را اختیار کند سربلند باشد و در نزد (رام: یعنی خدا) و دولت او بسیار کشیده و طولانی شود و عمر او از فرزندان ناموس اکبر زیاد باشد و آخر دنیا به او تمام شود و از ساحل دریای محیط و جزایر سراندیب و قبر آدم (علیه السلام) و از جبال القمر تا شمال هیکل زهره تا سیف البحر و اقیانوس را مسخر گرداند و بت خانه سومنات را خراب کند و جگرنات به فرمان او به سخن آید و به خاک افتد پس آن را بشکند و به دریای اعظم اندازد و هر بتی که هر جا باشد بشکند.
(منظور از ناموس آخر الزمان پیامبر (ص) و پشن نام هندی علی بن ابی طالب (علیه السلام) می باشد جگرنات به لغت سانسکریتی نام بتی است که هندوها آن را مظهر خدا می دانند.)