فهرست کتاب


مهدی (عج) معجزه جاودان

محمد حسین طسوجی

از کتاب شاکمونی (هندوها)

پادشاهی و حکومت بر دنیا به فرزند سید خلایق دو جهان کشن (32)تمام شد او کسی باشد که بر کوههای مشرق و مغرب دنیا حکم براند و بر ابرها سوار شود و فرشتگان کارکنان او باشند و جن و انس در خدمت او شوند از کشور سودان که زیر خط استوا است تا ارض تسعین که زیر قطب شمال است و ماوراء بحار را صاحب شود و دین خدا یک دین شود و دین خدا زنده گردد و نام او قائم و خداشناس باشد.

از کتاب دید(هندوها)

پس از خرابی دنیا پادشاهی در آخر الزمان پیدا شود که پیشوای خلایق باشد و نام او منصور باشد و تمام عالم را بگیرد و به دین خود آورد همه کس از مومن و کافر بشناسد و هر چه از خدا خواهد برآید.

از کتاب اسک (هندوها)

دور دنیا تمام شود به پادشاه عادلی در آخر الزمان که پیشوای ملائکه و پریان و آدمیان باشد و حق و راستی با او باشد و آن چه در دریا و زمینها و کوهها پنهان باشد بدست آورد و از آسمانها و زمین و آن چه باشد خبر دهد و از او بزرگتر کسی به دنیا نباشد.