فهرست کتاب


مهدی (عج) معجزه جاودان

محمد حسین طسوجی

نقش مهدی (عج)در سایر ادیان چگونه است؟

همه ادیان اعتقاد دارند در یک زمانی که فساد جهان را فرا گرفته باشد یک نیروی غیبی اوضاع جهان را اصلاح می کند، در (انجیل، تورات) نیز ذکر شده که اصلاح کننده ای خواهد آمد، و هر ملتی او را با اسمی مخصوص خود می شناسند.
و نکته دیگر این که علامتهایی را که برای این شخص اصلاح کننده تمام جهان ذکر نموده اند، با مهدی (عج) آخر الزمان که پیامبر فرموده مطابقت دارد و مادر امام سجاد ایرانی بوده بنام شهر بانو و همچنین از خاندان بنی اسرائیل نیز شمرده می شود، و بنی هاشم و بنی اسرائیل از نسل حضرت ابراهیم هستند، و مادر امام زمان نیز یک شاهزاده خانم رومی بودند بنام نرگس. پس همه ادیان ادعا دارند که مهدی (عج) خواهد آمد.

اسامی مقدس اما زمان (عج) در مذاهب مختلف جهان چنین است(31)

در کتاب انجیل یوحنا (تسلی دهنده، و روح راستی)
در کتاب انجیل مسیحی ها (مهمید آخر)
در صحف ابراهیم (صاحب)
در کتب زبور داوود (قائم)
در صحیفه آسمانی (کلمة الحق)
در تورات عبری (ماشع)
در زمزم زرتشت (سروش ایزد)
در کتاب شعیای نبی (فیروز)
در کتاب قبروس رومیان (فردوس الاکبر)
در کتاب صحیفه آسمانی (لسان الصدق)
در مذهب دوهر (بقیة الله)
در کتاب دانیال نبی (قائم)
در مذهب دادنگ بودائیان (دست راستین)
در کتب دیگر بنام (مسیح الزمان) آمده است.
اکنون قسمتهایی از کتاب زبور حضرت داوود نبی را درباره حکومت آخر الزمان بیان می کنیم:
1- در میان امتها گوئید که خداوند سلطنت ایجاد می کند و قومها را به انصاف داوری خواهد نمود آسمان شادی کند و زمین مسرور گردد و در دریا و صحرا و هر چه در آن است به وجد آید آنگاه تمام درختان جنگل ترنم خواهند کرد زیرا کسی می آید که برای داوری جهان است و جهان ربع مسکون را به انصاف داوری خواهد کرد.ص 96.
2- نسل افراد پلید منقطع خواهند شد و اما منتظران خداوند وارث زمین خواهند شد.ص 37.
3- ای خدا احکام خود را به ملک زاده عطا فرما تا آن که قوم تو را به عدالت و انصاف حکم نماید تا اینکه بر کوهها سلامت و کویرها عدالت برساند فقیران قوم تو را حکم نماید و پسران مسکینان را نجات دهد و ظالم را بشکند... در روزهایش صدیقان شکوفه خواهند نمود و او کسی است که بر دریا و نهرها تا به اقصای زمین سلطنت خواهد نمود.... بلکه تمامی ممالک به او کرنش خواهند نمود و تمامی امتها او را بندگی خواهند کرد زیرا که فقیر را فریاد رسی می کند و مسکینی که نصرت بخواهد خلاصی خواهد داد.ص 27.
4- همانا که بعد از اندک زمانی شریر و بدخواه نخواهد بود و اما حلیمان وارث زمین خواهند شد و از سلامتی بهره مند خواهند گردید صالحان را خداوند تایید می کند صالحان وارث زمین خواهند بود و در آن تا ابد سکونت خواهند نمود و عاقبت نسل ظالمان و شریران منقطع خواهد شد. نزد خداوند ساکت شو و منتظر او باش و منتظر خداوند باش و طریق او را نگهدار تا تو را به وارثت زمین برساند.ص 37.
اکنون برای اثبات حقانیت عقیده مذهب شیعه و آگاهی بیشتر شیفتگان وجود مقدس ولی عصر روحی فداه عقاید هندوها و بودائیان را نیز درباره حکومت آخر الزمان بیان می کنیم.

از کتاب شاکمونی (هندوها)

پادشاهی و حکومت بر دنیا به فرزند سید خلایق دو جهان کشن (32)تمام شد او کسی باشد که بر کوههای مشرق و مغرب دنیا حکم براند و بر ابرها سوار شود و فرشتگان کارکنان او باشند و جن و انس در خدمت او شوند از کشور سودان که زیر خط استوا است تا ارض تسعین که زیر قطب شمال است و ماوراء بحار را صاحب شود و دین خدا یک دین شود و دین خدا زنده گردد و نام او قائم و خداشناس باشد.