فهرست کتاب


شیفتگان حضرت مهدی عجّل اللّه تعالی فرجه الشّریف «جلد دوّم»

احمد قاضی زاهدی گلپایگانی

پس از رحلت سیّد

پس از رحلت مرحوم سیّد ابوالحسن یکی از فرزندانش بیمار شد و برای شفای خویش سر صندوقی رفت که آن زنجیرها و میخها در آن نگاهداری می شد تا با مالیدن بدن خویش بدانها، از خدای خود شفا بجوید. امّا با شگفتی بسیار با صندوق خالی روبرو شد و زنجیرها و میخها را نیافت. و این نیز برای آنان معمّای دیگری شد.
آری! بدینسان مسجد پرشکوه و پرمعنویّت جمکران به فرمان جان جانان و قبله خوبان، دوازدهمین امام نور و به لطف خود آن گرانمایه عصرها و نسلها بنیاد گردید و به نقطه امید امیدواران عارف و عاشق تبدیل شد.(1)

در عظمت مسجد جمکران

جمکران قبله عارفان است gggggجایگاه همه عاشقان است gggggجمکران خانه اهل معناgggggمنزل و مسکن سالکان است gggggجمکران پایگاه ملایک gggggمرکز جمع کرّوبیان است gggggجمکران شد محلِّ عبادت gggggرازگاه همه قُدسیان است gggggجمکران جای دیدار مهدی (ع)gggggبهر عشّاق و هم صالحان است gggggجمکران شد شفابخش دلهاgggggمعجزاتش به عالم عیان است gggggهر که ترسد زهر چیز و هر کس gggggآید اینجا که دارالاَمان است gggggاز زن و مرد عالم در اینجاgggggنام صاحب زمان بر زبان است gggggگو به درماندگان البشاره gggggحجّة بن الحسن میزبان است gggggمصلح عالم او باشد و بس gggggباغ دین را همو باغبان است gggggالغرض جای هر حاجت ماgggggجمکران جمکران مکران است ggggg(قاضی زاهدی) گو بیاران gggggکاین بنا قطعه ای از جنان است ggggg«مؤلّف»

شرافت مسجد جمکران

به زین مکان مقدّس چه باصفاست gggggخاک درش به چشم خلایق چو توتیاست gggggبا احترام نِه قدم اینجا و باادب gggggنعلین زپای کن که این وادی طُوی است gggggاین مسجدی که در اینجا بنا شده gggggاز امر حجّت صاحب زمان ماست gggggشد جمکران جلوه گه عاشقان رازgggggزین ره فضای او طرب انگیزو مُشک ساست gggggخواهی اگر که زطوفان غم شوی رهاgggggاینجا بیا که مأمن هر شاه و هر گداست gggggبا چشم دل نگر که در اینجا به روز و شب gggggهر دیده ای چو شمع دل افروز پربهاست gggggحاجت اگر که باشدت ای دوست پس بیا gggggکاینجا محلّ رحمت و دارالامان ماست gggggچون درّ زدیده بگریند مرد و زن gggggاندر فراق یوسف زهرا که او کجاست gggggخواهد ز دل (قاضی زاهد) ظهور اوgggggبا جمع عاشقان که وجودش چو کیماست ggggg«مؤلّف»