فهرست کتاب


شیفتگان حضرت مهدی عجّل اللّه تعالی فرجه الشّریف «جلد دوّم»

احمد قاضی زاهدی گلپایگانی

برای انجام کار

حسن جریان دیشب را به طور دقیق و مشروح با او در میان نهاد و سیّد دستور داد اسبها را آماده نمودند و سوار بر مرکبها حرکت کردند.
در راه خویش و در نزدیکی روستای جمکران بود که آنان به گلّه «جعفر کاشانی» رسیدند و حسن بن مثله آن بزی را که دستور یافته بود و یکی از نشانه های صداقت و درستی پیام او بود در میان گلّه یافت.
حسن آن را گرفت و رفت تا قیمت حیوان را بپردازد که شبان گفت: «بخدای سوگند! این بز در گلّه ما نبود تنها امروز آن را دیدم که پشت سر گلّه حرکت می کند و هر چه کوشیدم نتوانستم آن را بگیرم، امّا اینک شگفت زده شدم که این حیوان به آسانی به سوی شما آمد و شما آن را گرفتید.
حقیقت این است که این بز از آن من نیست و تا امروز هم آن را در میان گلّه ندیده بودم واین خود برای من معمّاست!»
بدینگونه حیوان را به نقطه ای که فرمان یافته بودند آوردند و ذبح کردند و به گونه ای که دستور داده شده بود به بیماران دادند و طرح مسجد جمکران را افکندند و با اموال و منافع و املاک منطقه اردهال، سقف آن را برافراشتند و آن میخها و زنجیرها را که به گونه خاصّی تعبیه شده بود جناب سیّد ابوالحسن به خانه خودش برد که هر گاه بیماران با عقیده و اخلاص، خود را بدان نزدیک می ساختند به خواست خدا و اذن او، شفا می یافتند و مورد لطف آفریدگار شفابخش قرار می گرفتند.

پس از رحلت سیّد

پس از رحلت مرحوم سیّد ابوالحسن یکی از فرزندانش بیمار شد و برای شفای خویش سر صندوقی رفت که آن زنجیرها و میخها در آن نگاهداری می شد تا با مالیدن بدن خویش بدانها، از خدای خود شفا بجوید. امّا با شگفتی بسیار با صندوق خالی روبرو شد و زنجیرها و میخها را نیافت. و این نیز برای آنان معمّای دیگری شد.
آری! بدینسان مسجد پرشکوه و پرمعنویّت جمکران به فرمان جان جانان و قبله خوبان، دوازدهمین امام نور و به لطف خود آن گرانمایه عصرها و نسلها بنیاد گردید و به نقطه امید امیدواران عارف و عاشق تبدیل شد.(1)

در عظمت مسجد جمکران

جمکران قبله عارفان است gggggجایگاه همه عاشقان است gggggجمکران خانه اهل معناgggggمنزل و مسکن سالکان است gggggجمکران پایگاه ملایک gggggمرکز جمع کرّوبیان است gggggجمکران شد محلِّ عبادت gggggرازگاه همه قُدسیان است gggggجمکران جای دیدار مهدی (ع)gggggبهر عشّاق و هم صالحان است gggggجمکران شد شفابخش دلهاgggggمعجزاتش به عالم عیان است gggggهر که ترسد زهر چیز و هر کس gggggآید اینجا که دارالاَمان است gggggاز زن و مرد عالم در اینجاgggggنام صاحب زمان بر زبان است gggggگو به درماندگان البشاره gggggحجّة بن الحسن میزبان است gggggمصلح عالم او باشد و بس gggggباغ دین را همو باغبان است gggggالغرض جای هر حاجت ماgggggجمکران جمکران مکران است ggggg(قاضی زاهدی) گو بیاران gggggکاین بنا قطعه ای از جنان است ggggg«مؤلّف»